Companies - Agricultural and forestry machinery and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ZOI-KLIMA

Инсталиране машини оборудване Продажба , доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни информационни и програмни услуги, пкупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Продажба, доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

ALGINA

Кораборемонт, индустриален алпинизъм, сървейорски услуги, корабен брокераж, ремонт и монтаж/демонтаж на външно телекомуникационно оборудване посредством индустриален алпинизъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на кораби, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки; лизинг, както и други сделки разрешени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

GALOF

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕ МОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ И ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

SYSTEMS AUTOMATION TECHNOLOGIS /SAT/

Инсталиране машини оборудване Научно-изследователска дейност по конструиране, проектиране, експериментиране, изработване и внедряване на прибори, съоръжения и системи за автоматизация на технологични процеси и агрегати; създаване на нови технологии за преработка на материали; обработка на информация от и за технологични процеси и агрегати; създаване и изработване на електронни изделия; иновации; консултации; оценки на машини, съоръжения, технологии и предприятия; експертизи и саниране на фирми; фирмено и търговско представителство; маркетинг и инженеринг; лизинг; внос, износ и реекспорт, бартерни и компенсационни операции; обработка на земя, производство на селскостопанска продукция и инвентар; строителство на жилищни и офис-сгради; курортно дело; транспортни услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закон

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

CROPSYSTEM LTD

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде, Външна и вътрешна търговия със стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, посредническа, концесионна и комисионна дейност, експорт и реекспорт, извършване на представителна и консигнационна дейност и всякакъв вид търговска дейност, която е позволена от законите на страната и може да бъде осъществявана в магазини, павилиони и на открито в страната и чужбина, продажба на аудио – видео техника, рибарски принадлежности, промишлени стоки, туристически, транспортни, спортни, морски, фотографски и сервизни производства и дейности, производство и търговия със селскостопанска продукция, земеделско производство, селски туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и други услуги и всички дейности позволени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

REQUEST

Инсталиране машини оборудване РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ПАРКИРАНЕ, ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, ТЪРГОВИЯ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА МЕХАНИЧНА СИГУРНОСТ, СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО И РАДИОЧЕСТОТНО ЕКРАНИРАНЕ, КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПЛОЩИ .КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧЕЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА РЕКЛАМАТА, КОМИСИОНЕРСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

DDM-2009

Инженерингова, маркетингова, рекламна, търговска и посредническа дейност. Разработване, производство и монтаж на машиностроителна продукция, изработване и монтиране на метални конструкции, монтаж на машини и машинно оборудване. Строително-монтажна дейност. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство, изкупуване, внос и износ на селскостопанска продукция и нейните производни. Производство на стоки с цел продажба. Комисионна, складова, превозна, ремонтна и туристическа дейност. Външно-търговска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Транспортни услуги в страната и чужбина. Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с хранителни, промишлени и други стоки. Ресторантьорство и хотелиерство. Внос и износ по предмета на дейност, както и други дейности, разрешени от закона, при спазване законовите изисквания за лицензиран

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

SVEMAR

Покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или чужбина; търговия с посевен и посадъчен материал и извършване на озеленителни услуги; финансово-счетоводни услуги; консултантски услуги; маркетинг; туристическа и хотелиерска дейност; търговско представителство и посредничество; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; посреднически услуги; машинопис и преводни услуги, ксерокопиране; строително-ремонтна дейност; компютърни услуги; търговия с горива и петролни продукти; реекспорт, транспортни, сервизни, битови и специализирани дейности и услуги; производство, преработка и реализация на суровини, материали, селскостопанска, специална продукция; продуцентска дейност; обучение, компютри, софтуер; инженеринг; консултинг, лизинг; информационно обслужване; почистващи услуги; търговия с медицински инструменти и апаратура, консумативи; охранителна дейност на физически и юридически лица, след придобиване на необходимите лицензии; организиране на спортни и забавни игр

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...
Back to top
Explore effectively Agricultural and forestry machinery and equipment companies experting in metier using the Kompass worldwide data base and its search criteria. Search important data about Agricultural and forestry machinery and equipment companiesskilled in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free brings legal and financial reliable and regularly updated. For each business recorded in our database, look for its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many success indicators for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own firm list using Easylist, the simple and effectivesolution to perform a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass