Companies - Agriculture and forestry - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

VEKTOR

Озеленяване и поддържане на паркове, градини, прилежащи площи към улици и булеварди, междублокови пространства, извънселищни паркове и лесопаркове; работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти; сарафски услуги; финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на технологии; производство и реализация на изделия, крайни продукти и услуги в сферата на интернет, машиностроенето, електрониката, селското стопанство, строителството, транспорта /с транспортни средства на фирмата и наети такива в страната и чужбина/, хранителната, леката промишленост и бита; доставка и пласмент на стоки, суровини, материали, машини, съоръжения, резервни части, медицинско оборудване, вторични суровини, на вътрешния и външния пазар – произведени от фирмата, както и от други фирми, на комисионни начала и за собствена сметка; вътрешна и външна търговия /внос-износ, бартер, реекспорт, обменни операции/; представителство на чужди фирми, посредничество за делови контакти с български и чужди фирми; покупко-продажба на недвижими имоти; даване под наем на автомобили, машини, съоръжения, апаратура, жилищни помещения и сгради; други строителни, ремонтни и сервизни дейности; туризъм, реклама и импресарска дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, пчелни продукти, билки и гъби; посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и в чужбина, както и всички други сделки, дейности и услуги, незабранени от закона

 • Agriculture and forestry
 • Landscaping and garden maintenance services

AGROAKTIV

ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA И TЪPГOBИЯ C TAЗИ ПPOДУKЦИЯ; CEMEПPOИЗBOДCTBO И ПPOИЗBOДCTBO HA ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ; OTГЛEЖДAHE И TЪPГOBИЯ HA ПЛEMEHHИ ЖИBOTHИ; ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTKA HA ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ C ЦEЛ PEAЛИЗAЦИЯTA Й B ПЪPBOHAЧAЛEH И ПPEPAБOTEH BИД; MЛEKOПPOИЗBOДCTBO, OTГЛEЖДAHE И TЪPГOBИЯ HA ПTИЦИ; APEHДOBAHE HA ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ; ПPOИЗBOДCTBO HA EKOЛOГИЧHO ЧИCTA PACTИTEЛHA ПPOДУKЦИЯ; CЪБИPAHE, OTГЛEЖДAHE И TЪPГOBИЯ C БИЛKИ; УCЛУГИ CЬC ЗEMEДEЛCKA TEXHИKA; TЪPГOBИЯ CЪC CEMEHA, ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ, TOPOBE И ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA; ЗЪPHOCЪXPAHEHИE И ЗЪPHOПPEPAБOTBAHE; MEЛHИЧAPCTBO, TЪPГOBИЯ C БPAШHA И TEXHИTE ПPOИЗBOДHИ; XЛEБOПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C XЛЯБ И XЛEБHИ ИЗДEЛИЯ; KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ B ЗEMEДEЛИETO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC; KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TPAHCПOPTHA И CПEДИЦИOHHA ДEЙHOCT; OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE И HA MAГAЗИHИ ЗA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ; XOTEЛИEPCTBO И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; CTPOИTEЛHA И CTPOИTEЛHO-PEMOHTHA ДEЙHOCT; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ C TEЖKOTOBAPHИ, ЛEKOTOBAPHИ И ЛEKИ ABTOMOБИЛ

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

AGRO CAPITAL 2011

Създаване и експлоатация на трайни насаждения.Производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход.Развиване, внедряване и трансфер на съвременни технологии (ноу-хау) и на оборудване в областта на селското стопанство и хранителната промишленост.Инженерингова дейност в предприятия от хранително-вкусовата промишленост.Търговско представителство и посредничество на български и чужди търговски фирми и предприятия, работещи в областта на селското стопанство и хранителната промишленост. Комисионни сделки.Превозни, складови и лизингови сделки. Международен транспорт.Търговия на дребно и едро в страната и чужбинаПокупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство. Външнотърговска и вътрешнотърговска дейност

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

AGROLES DIMOV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОИРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ККАТО И ДРУГИ ПОДОБНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ,СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЗЕМЕОБРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАГОТОВКА И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН И И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИЕЛ,ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

EDINSTVO

ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA CTOKИ ЗA HAPOДHO ПOTPEБЛEHИE, KAKTO И УCЛУГИ HA ЧЛEHOBETE HA KOOПEPAЦИЯTA И HACEЛEHИETO, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПOCPEДHИЧECTBO, OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO /CЛEД ЛИЦEHЗ/. ПOЛЗBAHE HA ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ ПO ДOГOBOP ЗA APEHДA И HAEM. УЧPEДЯBAHE HA BЗAИMOCПOMAГATEЛHA KACA ЗA ЧЛEHOBETE HA KOOПEPAЦИЯTA CE ИЗBЪPШBA ПO PEШEHИE HA OБЩOTO CЪБPAHИE CЪC УCTPOЙCTBO И ДEЙHOCT CЪГЛACHO ПPИET ПPABИЛHИK HA MИHИCTЕPCKИЯ CЪBET. KOOПEPAЦИЯTA ПO PEШEHИE HA OБЩOTO CЪБPAHИE И C PEШEHИE HA БHБ ПPИ УCЛOBИЯ И ПO PEД, УPEДEH B CПEЦИAЛEH ЗAKOH MOЖE ДA ИЗBЪPШBA BЛOГO-KPEДИTHA ДEЙHOCT. PEKЛAMA, ПPEДCTABИTEЛCTBO И TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ДЪPBOOБPAБOTBAHE, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, CTPOИTEЛCTBO И ПPEДПPИEMAЧECTBO, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA HA PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA CTOKИ, BEЩИ И ИMУЩECTBO C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA И PEMOHT HA TPAHCПOPTHA, CEЛCKOCTOПAHCKA И BCЯKAKBA TEXHИKA. CДPУЖABAHE C OГЛEД PAЗBИTИETO HA ЖИBOTHOBЪДCTBO И PACTEHИEBЪДCTBO И TEXHИЧECKИ И ЛEKAPCTBEHИ KУЛTУPИ И CУБCTAHЦИИTE OT TЯX. ПPEДOCTABЯHE ПOД HAEM HA TPAHCПOPTHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ И ДPУГИ CPEДCTBA HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, BKЛЮЧИTEЛHO HA AБOHAMEHTHA OCHOBA, CПOMAГATEЛHИ ДEЙHOCTИ. BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM И OPГAHИЗИPAHE HA ЛOBEH TУPИЗЪM ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД. ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBA ПPOИЗBOДCTBEHA, TЪPГOBCKA, CTOПAHCKA И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO CA PAЗPEШEHИ OT ЗAKOH

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

EKO ASORTI - 05

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО. ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ОТДАВАНЕ И НАЕМАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЪЩАТА. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ ЗА БИТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ, БОЯДЖИЙСКИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, СТРОИТЕЛНИ, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, НАПРАВА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НАВЕСИ, ЗИДАРО-МАЗАЧЕСКИ И МОНТЬОРСКИ УСЛУГИ, ПЛЕТАЧЕСТВО, ОТКРИВАТЕ НА КАФЕ-АПЕРИТИВ, ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. ПРОДАЖБА И РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И ЧАСТИ ЗА ТЯХ. ОТДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ПОД НАЕМ, ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОТДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ПОД НАЕМ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СТОКОВ КОНТРОЛ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ. СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВА, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Agriculture and forestry
 • Fodder plants

PLAMAGRO

РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛАДКОВОДНИ РИБИ И ЗАРИБИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ЯЗОВИР „БОЖОРОВЕЦ", ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТЕН И СВОБОДЕН РИБОЛОВ, ТЪРГОВИЯ С ЖИВА, ОХЛАДЕНА И ЗАМРАЗЕНА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖНИ СМЕСКИ И КОМПОНЕНТИ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАСЛОДАЙНИ И ДРУГИ КУЛТУРИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

ZEMEDELSKA PROIZVODSTVENA KOOPERACIYA NOV JIVOT

Производство,преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия на стоки за народно потребление, както и услуги на членовете на кооперацията и населението, бартерни сделки, посредничество, оказионна и комисионна търговия, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), ползване на земеделски земи по договор за аренда и наем. Учредяване на взаимоспомагателна каса за членовете на кооперацията се извършва по решение на Обшщото събрание с устройство и дейност съгласно приет правилник от ОС. Кооперацията по решение на Общото събрание и с решение на БНБ при условия и по ред, уреден в специален закон, може да извършва влого-кредитна дейност. Реклама, представителство и транспортна дейност в страната и чужбина, дървообработване, производство на строителни материали, строителство и предприемачество, вътрешна и външна търговска дейност, покупка на разрешени от закона стоки, вещи и имущество с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и ремонт на транспортна, селскостопанска и всякаква техника. Сдружаване с оглед развитието на животновъдство и растениевъдство и технически и лекарствени култури и субстанции от тях. Предоставяне под наем на транспортни, селскостопански и други средства на физически и юридически лица, вкючително на абонаментна основа, спомагателни дейности. Вътрешен и международен туризъм и организиране на ловен туризъм по законоустановения ред. Извършване на всякаква производствена, търговска, стопанска и други дейности, които са разрешени от закон

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

MATEV

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ТРАНСПОРТНА, ЛИЗИНГОВА, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ (СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РЕЗРЕШЕНИЕ), СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ОКАЗИОННА, АНТИКВАРНА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО (ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ. 2 Т.3 ОТ ТЗ) МОТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕТЕРИЯ, СЛАДКАРСТВО, АПЕРИТИВ, БАР, ДИСКОТЕКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СТРОИТЕЛНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ, АВТОРЕМОНТНИ, ЛЕЯРСКИ, ШИВАШКИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ЗАВАРОВАЧНИ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ (КАТО МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ), ЛИЗИНГ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОС

 • Agriculture and forestry
 • Fodder plants

ZHOROV - IVAN PETROV

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОКИ И ПРЕРАБОТКАТА ОТ ТЯХ; КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ; ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА : БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕ, ЧАЙ ; ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ; ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ХОРА И ТОВАРИ; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ - РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА; УСЛУГИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА; ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА; ГРИЖА ЗА СТАРИ ХОРА И ДЕЦА; ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ФИРМЕН АНАЛИ

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

AGROLES - NIKOLAY YANCHEV

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА, ВНОС И ИЗНОС НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТОКИ С ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ/БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВЕ, БАЗАРИ И ИЗЛОЖБИ, ТЪРГОВСКО- ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТИ НА ИЗКУДТВОТО, АНТИКВАРИАТ,/БЕЗ ПРЕДМЕТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ/, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ИЗНОС НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НУМИЗМАТИЧНА И ФИЛАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ, ЕКСПЕРТИЗИ, ПРОГНОЗИ, ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ, НОУ-ХАУ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ОТКРИВАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШОУ- ПРОГРАМИ, ШИВАШКИ,ТУРИСТИЧЕСКИ, КОПИРНИ, МОНТЪОРСКИ И ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, ПОПРАВКА НА ОБУВКИ И ЧАНТИ, ПОПРАВКА НА БИТОВА ТЕХНИКА, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ШЕВ И КРОЙКА, РЪЧНА И МАШИННА БРОДЕРИЯ, ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ШКОЛИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛИ/СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ, КАФЕ, БИРА И ЦИГАРИ /ПО РЕД И НАЧИН ПРЕДПИСАН ОТ ЗАКОНА/, ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ, ПАРФЮМЕРИЯ, ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВИДИОКАСЕТИ, ДВД И ДРУГИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ С ДЪРВА И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ДЪРВОДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ, ЗАЛЕСЯВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...
Back to top
Prospect effectively Agriculture and forestry businesses specialized in domain using the Kompass worldwide data base and its search filters. Find strategical information about Agriculture and forestry companiesskilled in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each business present in our database, consult its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many performance factor for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform your own prospecting list thanks to Easybusiness, the necessary Kompass BtoB solution which regroup billions of professionnal across the world. Spot precisely your future employees thanks to the several search criteria at your disposal. With EASYBUSINESS, monitor your market, supervise your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Test EASYBUSINESS, the prospecting service designed by Kompass