Companies - Aroma compounds, essential oils - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BULGARIAN ORGANIROSE

Производство и търговия на парфюмерийно-козметични продукти, придобиване и управление на акции, дялови участия и предприятия; консултанска и комисионна дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговия с вина и високоалкохолни напитки; изграждане и експлоатация на оранжерии за селскостопанско производство, преработка на селскостопанска продукция; производство и преработка на органично сертифицирани етерично-маслени култури, билки, лечебни растения и подправки; създаване и експлоатация на трайни насаждения; изпитване на български и чужди сортове и хибриди растения, всякакви други дейности в областта на сортоизпитването, селекцията на растения и култури; производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал; агротехнически механизирани услуги; селски и екологичен туризъм; вътрешна и външна търговия; внос-износ; бартерни и реекспортни операции; търговия с недвижими имоти, както и всички други, незабранени от българското законодателство дейности

  • Aroma compounds, essential oils
  • Chemical base materials

ALBA GRUPS

ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ ПРОДУКТИ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И РЕЕКСПОРТ - ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПРЕВОЗНА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО/, ВКЛ. И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ЕКСКУРЗИОННА, ТУРИСТИЧЕСКА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТИ; ПРОГРАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СПОРТНА, СЕРВИЗНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ФОТОГРАФСКА ДЕЙНОСТИ; МАШИНОПИСНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАРКЕТИНГОВА, МЕНИДЖЪРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ, БОЯДИСВАНЕ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО - СЛЕД СЪОТВЕТНО ТАКОВ

  • Aroma compounds, essential oils
  • Chemical base materials

CONSORTIUM HERBAL OIL - KALIAKRA

планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение на качеството и количеството; концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара; оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, за постигане на стандартите в областта на околната среда и за стабилизиране на цените на производителите; провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи свързани с устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите; насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, както и производствени техники и практики; насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество; управление на вторичните продукти и на отпадъците, с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие; устойчиво използване на природните ресурси и смекчаване на последиците от изменението на климата; прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара; управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.; предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за застраховане

  • Aroma compounds, essential oils
  • Chemical base materials

RIVANA

КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА, ДИЗАЙНЕРСКА, ТЪРГОВСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КОЗМЕТИКАТА И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ВКЛ. С РАЗКРИВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИНОВАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО R ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Aroma compounds, essential oils
  • Chemical base materials
Back to top