Companies - Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

VICTORIA - 05 LTD

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ РАЗНОВИДНОСТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛИ ПОД НАЕМ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

VS-METAL COMPANY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ЦЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ; УЧАСТИЕ В КОНЦЕСИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОНТАКТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА Производство неелектрически битови уреди

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

GERKAND

ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА,ИМПОРТ,ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ;ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;КОМИСИОННА,СПЕДИЦИОННА,ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ;ЛИЗИНГ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ХОТЕЛИЕРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА,РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА,ИМПРЕСАРСКА,ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО,ДИЗАЙН,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

PRITY 95

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, KOHCИГHAЦИOHHA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOСT B OБЛACTTA HA TЪPГOBCKATA ПPAKTИKA, ИKOHOMИKATA, TУPИЗMA, MAPKETИHГ И MEHИДЖMЪHT, ЛИЗИHГOBA TЪPГOBИЯ И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, PEMOHT HA TEXHИKA C БИTOBO ПPEДHAЗHAЧEHИE И ДPУГИ УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И BCИЧKИ ДEЙHОCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ БИТОВИ УРЕДИ

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...
Back to top