Companies - Civil and marine engineering contractors - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TRACE GROUP HOLD

Дружеството има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение)

 • Transport infrastructure engineering contractors
 • Civil and marine engineering contractors

KOMES -G

СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО; В И К; СИЛНОТОКОВИ ЕЛ. МРЕЖИ; ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБОРУДВАНЕ НА АТЦ, ТРАФОПОСТОВЕ, НИСКО, ВИСОКО И РЕМОНТНО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОИСТВО; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ТЪРГОВСКИ, СЪОБЩИТЕЛНИ, СКЛАДОВИ И ДРУГИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ТЕХНИЧЕСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ; ГЕОДЕЗИЧЕСКИ, ТОПОГРАФСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПЛАСМЕНТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС-ИЗНОС; ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО; КОМИСИОННА, ЕКСПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАН-СПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА И ПРОДУЦЕНСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; МАШИНОПИСНИ, СТЕНОГРАФСКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ОТКРИВАНЕ НА БЮРА ЗА ОБМЕН НА ВАЛУТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Power line and cable contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Electrical installation contractors...

MEGA STROI 59

ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ, ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ТОПЛО И ХИДРО ИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ, ИЗКОПНИ РАБОТИ, ТРОТОАРИ И АЛЕИ, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, В ТОВА ЧИСЛО МАЗИЛКА, ШПАХЛОВКА И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ЧРЕЗ ПЯСЪКОСТРУЕНЕ. ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНИ ПОДОВИ ЗАМАЗКИ. СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

KELET AB LTD

Проектиране, строителство и модернизация на железопътни обекти, инфраструктурите около тях; строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения; градски комуникации, инфраструктурите около тях, производство на строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова, търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника и механизация, покупка, пренасяне и съхраняване на взривни материали и извършване на взривни и специални взривни работи, при спазване на съществуващия режим ;покупка на стоки или други вещи, не забранени от закона с цел продажбата им в страната или чужбина в първоначален преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им в страната или в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; хотелиерски /извън случаите на чл. 2, т. 3,от ТЗ/; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги /при условията на чл. 1, ал. 3 от ТЗ/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност след надлежно разрешение /при условията на чл. 1, ал. 3 от ТЗ/, покупко-продажба на петролни продукти и дериватите от тях, както и друга незабранена от закона дейност

 • Transport infrastructure engineering contractors
 • Civil and marine engineering contractors

EURO ECO BUILD

Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, поддръжка и управление на инфраструктурни и други обекти; консултантски услуги в областта на строителството; изграждане и монтаж на електрически, отоплителни, климатични газови и ВиК инсталации; изпълниение и управление на проекти по енергиийна ефективност; управление и изпълнение на услуги в различни области; управление и стопанисване на недвижимо имущество; търговско представителство /комисионерство, посредничество и агентство/ в страната и чужбина; изкупуване, производство и продажба на всякакъв вид стоки и услуги; вътрешна и външно търговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции, както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон СТРОИТЕЛСТВО; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ; ИНЖЕНЕРИНГ; РЕМОНТНИ РАБОТИ, ИЗКОПНИ РАБОТИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ГЕОПРОУЧВАТЕЛНИ, ХИДРОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ РАБОТИ; РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В Т.Ч. СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ; ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Civil engineering contractors NES
 • Civil and marine engineering contractors

GRAFIT COMMERCE

СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ, МОРДЕНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТИЩА, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА НА СГРАДИТЕ, УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЪРГОВИЯ С ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ГОРИВОСМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ТОВАРНИ И ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЕХНИЧЕСКИ ОПИСАНИЯ И ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕ ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Transport infrastructure engineering contractors
 • Civil and marine engineering contractors

VDH

Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: Жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; Ж.П. вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръженията към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации, реконструкция, ремонт и поддръжка на изброените по-горе обекти и реставрация и консервация на недвижими паметници на културата; търговски сделки в областта на селското стопанство; транспортни сделки; извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение; посреднически, лизингови, комисионерски и рекламни сделки, складова търговия, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, вътрешнотърговски сделки, всякакъв вид търговски сделки, допустими от закона

 • Civil engineering contractors NES
 • Civil and marine engineering contractors

BEZOPASNI PATISHTA

Строителство други съоръжения некласифицирани другаде СТРОИТЕЛСТВО; СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СТОМАНЕНИ ПРЕДПАЗНИ ОГРАДИ, МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ И ДРУГИ ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОЕКТАНТСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ХАЛЕТА И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Civil engineering contractors NES
 • Civil and marine engineering contractors

PST GROUP

Строителство, ремонт, поддържане и зимно поддържане на всички видове пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; строителство, ремонт и поддържка на релсов път, релси и релсови звена на обръщателни механизми и автомати; изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, индустриални постройки; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; проектиране и строителство на инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за твърди отпадъци; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; ремонт и производство на пътно строителна механизация; резервни части и нестандартно оборудване; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно търговска дейност; както и всички други дейности освен забранените от закона

 • Transport infrastructure engineering contractors
 • Civil and marine engineering contractors

ELEKTROINZHENERING - R

1.СТРОИТЕЛСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ2 ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 3.СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ4.ТЪРГОВСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ5.ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО6.СТУДЕНА ОБАБОТКА НА МЕТАЛИ7.ШЛОСЕРСКИ, СТРУГАРО-ФРЕЗИСТКИ И ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ8.МОТОКАРНИ И ЕЛЕКТРОКАРНИ УСЛУГИ9.ПРОИЗВОДСТВО, СГЛОБЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛИ И МЕБЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ10.ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ11.ШИВАШКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЪЧНА И МАШИННА БРОДЕРИЯ12.ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ13.ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛАРСКИ ПРОДУКТИ14.ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ-РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА15.ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД16.БАЯДЖИЙСКА, ТЕНЕКЕДЖИЙСКА, АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Power line and cable contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Electrical installation contractors...

HIDROSTROY

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЯЗОВИРИ,ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАЩИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ,ТУНЕЛИ,КАНАЛИЗАЦИИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ, ХВОСТО И ШЛАМОХРАНИЛИЩА,ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО, БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ,ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ,ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТРАНСПОРТНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ИМОТИ. ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,КОНСУЛТАНТСКА,КОМИСИОННА, ЕКСПЕДИЦИОННА,СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА,РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,ПРЕВОДНА ДЕЙНОСТ,ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ,ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С БИТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Civil and marine engineering contractors
 • Civil engineering contractors NES
 • Pipeline laying contractors...

KRISTALNA VODA

консултантска дейност във връзка с разработване на проекти и реализацията им в областта на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; пречистване на почви, води и утайки, производство и продажба на пречиствателни станции; изграждане на водоемни съоръжения и съоръжения за ВЕЦ; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; сметосъбиране, сметоизвозване, метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, както и зимно поддържане на улични мрежи и пътища; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в Република България законодателство допуска

 • Land clearance and reclamation contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors

HIDROREMONT-IG

Проектиране, ремонт на машини, механизми и съоръжения; експертни оценки на технически съоръжения; вътрешно и външно търговска дейност; транспортна дейност по суша и море; всички видове водолазна дейност; проектиране и строителство на хидротехнически съоръжения; подводно обслужване. Търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност; търговско представителство и посредничество; агентство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова и рекламна дейност; производство на стоки с цел продажба; транспортна дейност в българия и чужбина; туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство и селскостопанско производств

 • Hydroelectric, harbour and inland waterway contractors
 • Civil and marine engineering contractors

KOMUNAL ENGINEERING

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО), ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СМЕТОСЪБИРАНЕ, СНЕГОСЪБИРАНЕ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ДИЗАЙН; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ; КАКТО И ДРУГА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 1 ОТ ТЗ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

AQUA SYSTEMS

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, туристичести и туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, гражданско, промишлено, жилищно, инфраструктурно, геотехническо, хидротехническо, екологично и хидромелиоративно строителство, и извършване на други видове СМР, както и всички други търговски сделки, незабранени от закона

 • Civil engineering contractors NES
 • Civil and marine engineering contractors

MONT 7 HOLDING

УЧАСТИЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ В ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В КОНТРОЛИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВА; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО – И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАКТО И ОБСЛУЖВАНЕ НА АБОНАТИТЕ Й, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКИ (ВКЛ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА) ДЕЙНОСТИ; ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОСНО-ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

ODESOSSTROY

PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.АКО ЗА НЯКОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТО СЪЩАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО СЪС СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИК МРЕЖИ, ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВОДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА, МОСТОВЕ, СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ) И ИНФРАСТРУКТУРА; ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА НЯКОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТО СЪЩАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ

 • Transport infrastructure engineering contractors
 • Civil and marine engineering contractors

ISTA ANDREEVA

Консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества: финансови консултации, инвестиционно-финансова, инженерингова, производствена, търговска, маркетингова дейност в областта на промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство, отдиха, туризма и услугите, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, авторски надзор, инвеститорски контрол, научнотехническа помощ: строителство, монтаж и експлоатация на сгради и материално-технически бази, управление на имущества и дялово участие в промишлени и търговски дружества, външнотърговска дейности, износ, компенсационни, обменни, бартерни, реекспортни и други операции, обучение по безопасност и здраве при работа, създаване на филиали, дъщерни предприятия, търговски фирми в страната и чужбина, дейност в свободните митнически зони, както и други дейности, незабранени със закон

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

SPA KREATIV

ПPOEKTAHTCKИ ДEЙHOCTИ, APXИTEKTУPHИ И ИHЖEHEPHИ ДEЙHOCTИ, TEXHИЧECKИ KOHCУЛTAЦИИ, УCЛУГИ И AHAЛИЗИ, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT, ИЗГРАЖДАНЕ НА БАСЕЙНИ, СПА ЦЕНТРОВЕ И ВСЯКАКЪВ ВИД ВОДНО - РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO HA TEXHИЧECKИ MAШИHИ И AПAPATИ, ДEЙHOCTИ ПO ПPOEKTHO-ПPOГPAMHO OCИГУPЯBAHE И CBЪPЗAHИTE C TЯX УCЛУГИ, CTPOИTEЛHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO И ПOCPEДHИЧECTBO C ПPOMИШЛEHИ И HEПPOMИШЛEHИ CTOKИ И CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, BЪTPEШHO-TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, EKCПOPTHA, ИMПOPTHA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, MAPKETИHГ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, BЪTPEШHA И MEЖДУHAPOДHA CПEДИЦИЯ /БEЗ ПOЩEHCKИ ПPATKИ/, TPAHCПOPT, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЪOPCTBO, TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, KOMИCИOHНA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CTOKИ ЗA БИTA, MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ, CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, PAЗKPИBAHE HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAЦИИ ПO УПPABЛEHИE И CTOПAHCKA ДEЙHOCT, PAЗHOOБPAЗHИ БИЗHEC УCЛУГИ, HEKЛACИФИЦИPAHИ ДPУГAДE, MEHИДЖMЪHT, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, OДИTOPCKA ДEЙHOCT, OПEPAЦИИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И BCЯKA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA Строителство на хидротехнически съоръжения

 • Hydroelectric, harbour and inland waterway contractors
 • Civil and marine engineering contractors

KOPEX & CO.

Земни работи Натоварване и превоз на скални маси и руди в открити рудници и кариери, рекултивация на нарушени терени, ВиК мрежи, изграждане и ремонт на промишлени, жилищни и смесени сгради, пътно строителство, ремонтно – възстановителни дейности, рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа, услуги със строителна механизация, проучвателна, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност в областта на пътното строителство, търговия с леки автомобили, продажба, отдаване под наем и лизинг на леки автомобили, извършване на таксиметрови услуги, извършване на авторемонтни дейности на леки автомобили, пътна помощ, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, не забранена от закона

 • Land clearance and reclamation contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors

VERTEH

Стройтелно монтажни работи, включително и такива по трудно достъпни места, извършване на стройтелно монтажни работи чрез алпиниски способи, както и търговско представителство и посредничество на чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на стоки, сделки с интелектуална собственост, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, информационни услуги, вътрешно и външнотърговска, комисионна, спедиторска, складова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, заведения за обществено хранене, кафетерии, снек барове, вътрешен и международен туризъм, производство на стоки с цел продажба, проектиране, разработване, инженерингова дейност, консултантска дейност, строително-предприемаческа дейност, арендоване и наемане на помещения и сгради за производствена дейност, селскостопанска дейност, туристическа дейност /съгласно законовите изисквания на Република България/, производство и търговия с хранителни продукти, търговия с тютюневи и спиртни изделия, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

LIVIQ 08

ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРИСТИЧЕСКИ, ЕКСКУРЗИОННИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ В СУРОВ, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ЛИЗИНГ; СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; АВТОРЕМОНТНИ И КОРАБОРЕМОНТНИ РАБОТИ; УСЛУГИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРОДАЖБА И ПОДДРЪЖКА НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ САТЕЛИТНИ, НАЗЕМНИ, ЛОКАЛНИ И КАБЕЛНИ ВИДЕО-РАДИО- И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ; ИМПРЕСАРСКИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

 • Civil and marine engineering contractors
 • Civil engineering contractors NES
 • Pipeline laying contractors...
Back to top
Explore easily Civil and marine engineering contractors businesses experting in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search criteria. Find strategical information about Civil and marine engineering contractors businessexpert in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free reports legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business present in our database, check its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many success indicators for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Plan your own prospects list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB solution that gathers billions of companies across the world. Target simply your potential partners thanks to the many targeting tools at your disposal. Thanks to EASYBUSINESS, keep watch your market, follow your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting service created by Kompass