Companies - Clothing and footwear - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

YANITEKS

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на изделия от текстил и трикотаж; ишлеме; търговско представителство и посредничество; дърводобив, преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; шивашки услуги на ишлеме; производство и търговия с текстилни и трикотажни изделия; счетоводни услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

DINAMIK-TEKS

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, гъби, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, складови, лизингови, консигнационни, оказионни, лицензионни сделки; търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; превозни сделки в страната и в чужбина; таксиметрови услуги; хотелиерски, туристически, рекламни услуги; проучване, проектантски, инвестиционни, строителни и консултантски услуги; сделки с недвижими имоти; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажб

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

MG SHOES LTD

Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; туристически, ресторантьорски, хотелиерски, консултантски, транспортни, складови, комисионни, търговско представителство и посредничество /без процесуално/, строително-технически и ремонтни дейности и сделки, разрешени от закона; строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно и външнотърговски дейности; покупко-продажба и обработка на дървен материал; откриване и експлоатация на търговски обекти, както и верига от такива; маркетинг и реклама на стоки и услуги, предпечатна подготовка и графичен дизайн; таксиметров превоз; рекламна дейност; производство и продажба на месо и месни продукти; други търговски дейности и услуги, разрешени от закона, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение или лиценз ще се осъществяват в страната и чужбина след получаването им

 • Clothing and footwear
 • Footwear, standard
 • Footwear, sports...

RE TEXTILE

производство и търговия в страната и чужбина на дамско, мъжко и детско облекло, производство по еталони и по поръчка, шивашки услуги, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в областта на дизайнерски и рекламни услуги, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, посредничество при сключване на сделки, комисионни, спедиционни, складова, лизингова дейност и стоков контрол, мениджмънт, консултантски услуги, маркетинг и реклама, транспортна дейност и услуги, счетоводни услуги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други права върху интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона

 • Clothing and footwear
 • Underwear and nightwear for women
 • Underwear and nightwear for men

TT GUCHOVETSA

ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИС ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО ИРЕСТОРНТЬОРСТВО; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА БИТА И НАСЕЛЕНИЕТО;СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УПРАВЛЕНИЕ НАНЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, АРЕНДА И ПРОДАЖБА НАНЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ИТОВАРИ; ПОСРЕДНИЧАСКА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ИСПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА НОВИПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ; ЛИЗИНГ, ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, УЧАСТИЕ ВДРУЖЕСТВА С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕНИТЕРАЗПОРЕДБИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМИСИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИУСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТЗАКОНА ИЛИ КОИТО СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, СЪГЛАСНО ЧЛ.1, АЛ.3 ОТТЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ, А ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ –СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 • Clothes for women
 • Clothing and footwear
 • Clothes for men

KABILE TEXTILE

производство и търговия на текстилни изделия: търговия на едро и дребно с промишлени,хранително вкусови стоки,химически продукти,торове,препарати:внос и износ по предмета на дейност:хотелиерство и ресторантьорство : земеделска и агротехническа дейност :строителна дейност-покупка,строеж,обзавеждане и продажба на недвижими имоти ,изграждане на промишлени обекти:маркетингова дейност:спедиционна,складова и лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество:търговия на едро и дребно с промишлени,хранително вкусови стоки,химически продукти,торове,препарати:внос и износ по предмета на дейност:хотелиерство и ресторантьорство:транспортна дейност в страната и чужбина:туристическа дейност в страната и чужбина : всички други дейности разрешени по закон

 • Clothing and footwear
 • Clothes for babies
 • Sportswear, by sport type

MERT - GYUL - 2014

Вътредшна и външна тьрговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона; производство на хранителни и нехранителни стоки за продажба, комиснонна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, производство на текстил и текстилни произведения и реализацията им на пазара, покупка, строеж и обзавеэвдане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, маркетинг, интериорни услуги, проектиране, строителство и ремонт на сгради, газопроводни, водопроводни и ел.услуги, конструкторска и инженерингова дейност, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, ресторантьорска, хотелиерска дейности (след съответното разрешително), продажба на алкохол, цигари (след съответните разрешителни и лиценз), продажба на захарни изделия, кафе и безалкохолни напитки, както и всички друга дейности, които не са забранени със закон ПРОИЗВОДСТВО ДРУГО ОБЛЕКЛО

 • Clothing and footwear
 • Clothes for babies
 • Sportswear, by sport type

GANDZHOV 80 EOOD

Изследване, разработване, поддържане, разпространение и продажба на софтуер, информационни услуги и хардуер, компютърни и интернет услуги; лизинг; изготвяне на подробни планове на населени места и частни от тях; всякакъв вид проектантска дейност, включително технически и работни планове за вертикално планиране на цели населени места или части от тях, проекти и авторски надзор за жилищни сгради с обществено – битово и промишлено предназначение, проектиране и художествено – пространствено оформяне, проекти в областта на хидротехническото и хидромелиоративното строителство, интериор и обзавеждане, благоустрояване и оформяне на околното пространство; всички видове геодезически работи и услуги, създаване на кадастър и извършване на геодезически замервания; копиране и хелиографиране; хотелиерски, туристически, рекламни или други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички незабранени от закона дейности инженерни дейности и технически услуги

 • Clothing and footwear
 • Underwear and nightwear for women
 • Underwear and nightwear for men
Back to top
Browse all Clothing and footwear firms skilled in domain with the Kompass international data base and its targeting tools. Consult strategical data about Clothing and footwear firmskilled in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial reliable and regularly updated. For each business recorded in our database, look for its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many performance indicators for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live firm counting solution which allows you to easily specify your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Plan easily your own prospect files that you need for your prospecting and emailing campaigns. With Easylist, you effectively specify, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting service created by Kompass