Companies - Cocoa and chocolate products - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
146 Companies
Cocoa and chocolate products
Discover our Trusted Top Suppliers

ROMANS - R. GEORGIEV

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговия с петрол и петролни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, фризьорски и козметични, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително – ремонтни дейности; изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.Дейностите, за чието упражняване се изискват разрешителни, съгласуване или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването им

 • Sugar confectionery
 • Food
 • Cocoa and chocolate products

BELSANDA TRADE

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ДРУГИ ФИРМИ И ДРУЖЕСТВА, КОМИСИОННА И ЕМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ КАДРИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗАКУСКИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ /, ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ/, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ВНОС ИЗНОС И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСЛУГИ И СДЕЛКИ, КОИТО ИЗРИЧНО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ПО СПЕЦИАЛЕН ЛИЦЕНЗ - СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯТ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО

 • Sugar
 • Food
 • Sugar confectionery...

KREMSTO

ТЪРГОВИЯ С ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И ПО-СПЕЦИАЛНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКИ ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ ПЛОДОВИ ПЮРЕТА И КОНЦЕНТРАТИ, СОКОВЕ, ВОДИ, ГАЗИРАНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ХРАНИ, , КОМИСИОНЕРСКИ, КОНСИГНАЦИОННИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО СДЕЛКИ С ИМОТИ И НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ИЗГОТВЯНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ ЗНАКОВЕ И МАРКИ, ИЗРАБОТКА, ПОДДРЪЖКА, ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ НА СОФТУЕР, ХАРДУЕР И БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА, СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, БИЛКО ПРОИЗВОДСТВО И БИЛКО ИЗКУПУВАНЕ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Sugar
 • Food
 • Sugar confectionery...

EMILIA PETKOVA

ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМИСИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРОДАЖБА НА ЗАХАРНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛНИ/СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЦИГАРИ/СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИДЕО УСЛУГИ И ЗВУКОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЕНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОС

 • Sugar
 • Food
 • Sugar confectionery...

ZONIS

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧВАЩА: ПРОДАЖБА, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ВНОС-ИЗНОС НА ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, СТОКИ ЗА БИТА, УВЕСЕЛИТЕЛНИ И АТРАКЦИОННИ ЗАВЕДЕНИЯ, СПОРТНИ ЗАЛИ, ТУРИСТИЧЕСКА, ПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, СТОКИ С ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХОТЕЛИ, КАФЕТЕРИИ, РЕСТОРАНТИ, КОМИСИОНЕРСКА, КУРОРТНА, СПОРТНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, РЕМОНТНА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ, КАКТО И ДР. СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ФИРМИ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО И

 • Sugar
 • Food
 • Sugar confectionery...

YAVOR 46 TRADE

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство, търговия и дистрибуция на стоки и услуги, уебдизайн и реклама, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници, стоки и товари; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; транспортни услуги-международен и вътрешен транспорт, логистични услуги, превоз на пътници, стоки и товари,сделки с интелектуална собственост; магазинерство и ресторантьорство; туристически, хотелиерски, туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти; лизинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона

 • Sugar
 • Food
 • Sugar confectionery...
Back to top