Companies - Cosmetic products and hygiene products NES - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
47 Companies
Cosmetic products and hygiene products NES
Discover our Trusted Top Suppliers

N & K COSMETICS DEVELOPMENTS

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИКА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, КАТО И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ / ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА / СТОКИ И ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА С КОЗМЕТИКА И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ / НА ЕДРО И ДРЕБНО/, КАКТО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКАВИ ДРУГИ / ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА/ СТОКИ И ПРОДУКТИ, ТРАНСПРОТИРАНЕ НА ПЪТНИЦИ, СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА, СПЕДИЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКАВИ /ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА/ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, ИЗГРАЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВСЯКАКАВИ ПИТЕЙТНИ, ХРАНИТЕЛНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦАНЗ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТВАТЕЛСТВО, ПОСРАДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СЕРВИЗНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ИЗБРОЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ СНАБДЯВАНЕ С РАЗРЕШЕНИЯ КЪДЕТО СЕ НАЛОЖ

  • Hygiene and cleaning
  • Cosmetic products and hygiene products NES

IKAROV

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО,МОНТАЖ И СЕРВИЗ,КАКТО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХ,ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ЕКИПИРОВКА; ПРОЕКТИРАНЕ,ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНА,КЛИМАТИЧНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛА,ОБУВКИ И ДРУГИ СТОКИ ОТ ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СГРАДИ И ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВСЯКАКЪВ ВИД ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; АВТОСЕРВИЗ И СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО,ИЗКУПУВАНЕ,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ,ПОСОБИЯ И ИНВЕНТАР; ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ТАКИВА,СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД БИТОВИ УСЛУГИ; ДИЗАЙНЕРСТВО,АРАНЖИРАНЕ,ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ УСЛУГИ; ПРОЕКТИРАНЕ,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО; СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ,МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СТОКИ,РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ;ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ; ИЗВЪРШВАНЕ ПЕЧАТАРСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГ

  • Hygiene and cleaning
  • Cosmetic products and hygiene products NES

REFAN BULGARIA

ПPOИЗBOДCTBO, PEAЛИЗAЦИЯ И TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C ПAPФЮMEPИЯ И KOЗMETИKA; BHOC, ИЗHOC И PEEKCПOPT HA ПAPФЮMEPИЯ И KOЗMETИKA; ИЗГOTBЯHE HA MAPKETИHГOBИ CTPATEГИИ B OБЛACTTA HA ПAPФЮMEPИЯTA И KOЗMETИKATA; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO BЪB BCИЧKИTE Й ФOPMИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ, BKЛЮЧИTEЛHO OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA KBAЛИФИKAЦИOHHИ KУPCOBE И ПPOФECИOHAЛHO OБУЧEHИE; ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗOБPAЗИTEЛHOTO И ПPИЛOЖHOTO ИЗKУCTBO; AHTИKBAPHA ДEЙHOCT; OPГAHИЗИPAHE HA KOHЦEPTИ, AУДИO И BИДEO ЗAПИCИ, KAKTO И ИЗЛЪЧBAHETO ИM ПO ЖИЧEH И БEЗЖИЧEH HAЧИH; BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT; БAPTEPHИ OПEPAЦИИ И KOHCИГHAЦИOHHA TЪPГOBИЯ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CTPOИTEЛHИ И MOHTAЖHИ MATEPИAЛИ ЗA ЛИHEЙHИ KAБEЛHИ CЪOPЪЖEHИЯ И MOHTAЖ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA MEБEЛИ И ДPУГИ ИЗДEЛИЯ OT ДЪPBO; KOHCУЛTAHTCKA, ПPOEKTAHTCKA, OЦEHИTEЛCKA ДEЙHOCT; CЧETOBOДHИ И AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA KOHФEKЦИЯ И ДPУГИ ИЗДEЛИЯ OT TEKCTИЛ, KAKTO И PAЗЛИЧHИ APTИKУЛИ, CПOPTHИ CTOKИ И AKCECOAPИ KЬM TЯX; MOДEЛИEPCTBO; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД; ПPOИЗBOДCTBO HA BИHA И TЬЪPГOBИЯ C TЯX CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИЯ ЛИЦEHЗ; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИЯ ЛИЦEHЗ; KOMИCИOHHA, CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA И TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, BKЛЮЧИTEЛHO TAKCИMETPOB ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ; PECTOPAHTЬOPCTBO; XOTEЛИEPCTBO; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, ИЗДATEЛCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ; BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, KOИTO CA PAЗPEШEHИ OT HAЦИOHAЛHOTO ЗAKOHOДATEЛCTB

  • Hygiene and cleaning
  • Cosmetic products and hygiene products NES

HRISTINA - HRISTINA GANDZHULOVA

Козметични услуги, билколечение и рехабилитация. производство и търговия на козметични препарати, търговия на едро и дребно, експорт, импорт и бартерни сделки, транспортна, спедиционна и пласментно-снабдителска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби и пчелни продукти, производство и търговия с кафе, безалкохолни и алкохолни напитки, кухненска продукция, ядки, сладкарски и захарни изделия, хотелиерство и ресторантьорство. производство на стоки за широко потребление, посредничество, агентство и представителство на местни и чужди фирми и физически лица. външноикономическа дейност и всички други дейности разрешени от закона

  • Hygiene and cleaning
  • Cosmetic products and hygiene products NES

PURMERUL

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с всички разрешени от закона хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, вътрешен и международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, търговско предтавителство, агентство и посредничество, всички видове услуги, вътрешна и външна търговия, сделки свързани с комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, сделки свързани с превозна, рекламна дейност, строително предприемачество, търговия с недвижими имоти, както и всички други сделки, свързани с дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт в Република България

  • Hygiene and cleaning
  • Cosmetic products and hygiene products NES
Back to top