Companies - Electronic equipment. Telecommunications equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

UNIPOS

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА И МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛРОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА РАСТИТЕЛНА, ЖИВОТИНСКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ЛИЦА, ОБМЕННИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАРТЕРНИ, ВАЛУТНИ /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ И ПРИ СПАЗВАНЕ ЗСВЦВК/ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗЛОЖБЕНА И РЕКЛАМНА /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ОКАЗИОН /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ЗАЛОЖНА КЪЩА И ВЕЩИ ПОД НАЕМ, СТОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ /БЕЗ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ/ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЕЛЕКТРОННА БОРС

Supplier of:

 • Telecommunication systems
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment

DANLEX

ПPOДAЖБA, ИHCTAЛAЦИЯ, BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE HA CИCTEMИ ЗA CИГУPHOCT, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ИHCПEKЦИЯ, ДETEKЦИЯ И MOHИTOPИHГ; ЛETИЩHO И TEPMИHAЛHO OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE; CИCTEMИ ЗA ПPOДУKTOBA ИHCПEKЦИЯ B XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CИCTEMИ ЗA PAДИAЦИOHEH MOHИTOPИHГ, ИЗBЪPШBAHE HA PEHTГEHOBO ИЗCЛEДBAHE ЗA HEMEДИЦИHCKИ ЦEЛИ, ИHЖEHEPИHГ И УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, OБУЧEHИE, CЛEДПPOEKTHO OБCЛУЖBAHE И CEPBИ Продажба, инсталация, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на системи за сигурност, предназначени за инспекция, детекция и мониторинг; летищно и терминално оборудване и обзавеждане; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии и лаборатории за консервация и реставрация; рентгеново оборудване за немедицински цели. Инженеринг и управление на проекти. Подробно описание на дейностите: Дистрибуция, продажби, монтажни и инсталационни дейности, функционални тестове и тестове за доказване на съответствие, пускане в експлоатация, модернизация, реконфигурация, техническо и сервизно обслужване, гаранционна и следгаранционна поддръжка на следното оборудване и обзавеждане: системи за сигурност; системи за инспекция и детекция за граждански и военни приложения; рентгенови системи за проверка на лица, багажи, карго, пратки, контейнери, превозни средства, влакови композиции и други обекти; идентификатори и детектори на наркотици, експлозиви, химически, биологически, радиоактивни вещества и субстанции за граждански и военни приложения; самолетообслужваща техника; оборудване за наземно обслужване; багажни транспортни системи; метал-детекторни рамки; детектори на течности, аерозоли, гелове и други вещества и субстанции; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии, фондохранилища и лаборатории за консервация и реставрация. Обучение на персонал за работа с оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Обучение на персонал за поддръжка на оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Други свързани дейности. Научно изследователска и развойна дейност. Разработка, внедряване и поддръжка на IoT решения за оборудването посочено по-горе. Изграждане на Big Data инфраструктури. Разработка, продажба и внедряване на софтуерни продукти, използващи информацията от Big Data инфраструктурите. Други свързани дейности. Разработка, продажба, внедряване, модернизация и реконфигурация на софтуерни продукти, програми и решения; изграждане, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на ИТ мрежи; Поддръжка на ИТ инфраструктури. Сервиз на ИТ оборудване и други ИТ услуги. Обучение на персонал за работа с ИТ оборудване и мрежи. Продажба на лицензии и права за ползване на ИТ решения и мрежи. Други свързани дейности

Supplier of:

 • Installation and maintenance services for the electronics industry
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Installation and maintenance services for measuring and testing equipment...

DMTECH

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ И АНАЛИЗИ, РЕМОНТ И ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА И МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ И ЗЪБОЛЕКАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СРЕДСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ И ЛИЦА, РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ /БЕЗ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ/ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ,МЕДИЦИНСКИТЕ,СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Supplier of:

 • Telecommunication systems
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment

VIRTUALNA ZONA

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА И КОМПОНЕНТИ ЗА КОМПЮТРИ, ИЗГРЖДАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАЦИИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАЛИ ЗА КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ И ИГРИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА ТАКИВА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОСТВО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС,ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА, КОМИСИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ДЕЙНОС

Supplier of:

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

TECHNOMATIX

ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA EДPO И ДPEБHO, PEKЛAMHA, KOMИCИOHHA, ИЗЛOЖБEHA, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA /BHOC-ИЗHOC/ HA BCЯKAKЪB BИД ПPOMИШЛEHИ И HEПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ЗBУKO И BИДEO ЗAПИCИ, OБУЧABAHE HA KAДPИ ЗA PAБOTA C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ, KИHO-BИДEO KЛУБ, KAФE-AПEPИTИBИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, ПPEBOДAЧECKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB ДPУГ BИД ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA Изграждане и експлоатация на фирмени магазини в страната и чужбина за продажба на стоки на едро и дребно. Рекламна, комисионна, изложбена, издателска дейност. Търговско посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина. Производство, изкупуване, преработка и продажба в страната и чужбина /внос-износ/ на всякакъв вид промишлени и непромишлени стоки. Звуко и видео-записи. Обучаване на кадри за работа с програмни продукти и системи. Кино-видео клуб. Кафе-аперитиви. Хотелиерство и ресторантьортво. Вътрешен и международен туризъм. Преводаческа дейност. Обработване /наемане и арендуване/ на земеделски земи, засаждане и поддържане на трайни насаждения, търговия със селскостопанска продукция, внос и износ на селскостопанска продукция. Извършване на всякакъв друг вид дейност незабранена от закона

Supplier of:

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

DELTA INSTRUMENTS LTD

ПРОУЧВАНЕ, НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, КОНТРУИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ДАТЧИЦИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКРИЧЕСКИ И ЕЛЕКРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД, НИВО, ПЛЪТНОСТ И ДР. УНИКАЛНИ НЕСТАНДАРТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ЕЛЕКТРОННИ БЛОКОВЕ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, ПЕРИФЕРИЯ ЗА ВРЪЗКА С ЕИМ ЗА ЦЕЛТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО. ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКИ, ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА.КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАЩИ: СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ,ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДР.,СЕРВИЗ НА УНИКАЛНИ И НЕСТАНДАРТНИ УСТРОЙСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА ДАТЧИЦИ, УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД,НИВО, ПЛЪТНОСТ, ВИБРАЦИИ, ВЛАЖНОСТ И ДР., МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА, ТЪРГОВСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИ

Supplier of:

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

PASAT ANTENY LTD

Производство на антени за сателитна и кабелна телевизия, производство на комуникационни антени, изграждане на кабелни телевизионни мрежи. Проектиране, производство, реализация на системи за свръзка, приемане и транслиране на телекомуникационни услуги, радио и телевизионни антени, монтаж и настройка. Пренос на данни и Интернет, оборудване за изграждане на високоскоростни комуникационни мрежи и свързаните с тях консултантска, информационна и рекламна дейност. Проектантска и инвестиционна дейност в областта на строителството. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Транспортна, спедиционна, всички видове търговска дейност, разрешена от закона, в т. ч. външнотърговска дейност Производство на антени за сателитна телевизия,изграждане на кабелни мрежи в областта на сателитната телевизия.Проектиране,производство,реализация на системи за свръзка,радио и телевизионни антени,монтаж и настройка.Инвестиционна дейност,проектанска дейност в областта на строителството.Транспортна,спедиционна,всички видове търговска дейност,разрешена от закона,в т.ч.външнотърговска дейност;приемане и транслиране на телекомуникационни услуги/интернет услуги

Supplier of:

 • Telecommunication systems
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment

ITA-TRADE

Проектиране, консултиране, внедряване, производство, маркетинг, реклама, търговия и сервиз на изчислителни, информационни, комуникационни, съобщителни, аудиовизуални и сигналноохранителни системи, системи за автоматизация на инженерния труд, на технологични и производствени процеси и други специални слаботокови системи за гражданско и промишлено строителство, консултации и обучение на кадри във връзка и за осъществяване на тези дейности, разработване и разпространение на програмни и информационни продукти, програмни и информационни услуги, трансфер на технологии, лизингова дейност, извършване на преводачески услуги, бартерни операции, представителство на чужди фирми и съвместни операции на трети пазари, вътрешна и външна търговска дейност, посредничество, представителство, превод на документи, туристическа дейност /продажба на самолетни билети, хотелски резервации и туристически услуги, организиране на туристически мероприятия, агентиране/отдаване под наем/чартър на плавателни съдове, стопанисване и експлоатация на плавателни съдове и средства/, услуги, (след издаване на съответните лицензии и разрешения, където е необходимо) и всякаква търговскостопанска дейност, незабранена от закона

Supplier of:

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

MEC ELECTRONICS PRODUCTION OOD

Разработване, производство и продажба на микроелектронни компоненти, извършване на всякакви други действия, пряко или косвено свързани с горепосочените действия; производство, придобиване, продажба, наемане и пренаемане, търговия, внос и износ на/с всякакъв вид стоки, незабранени от закон, предоставяне на всякакви услуги, включително, но не само рекламни, информационни и други услуги, търговско представителство, търговско посредничество, спедиторски и транспортни услуги, лицензионни сделки,както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това

Supplier of:

 • Electronic connectors
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic assemblies and microcircuits...

TECHNOPOL SECURITY

Дейности областта технически системи сигурност Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, икономически, счетоводни и други услуги, комисионна, лизингова, спедиционна /без поща/, складова дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, изграждане и поддръжка на различни системи за сигурност - пожароизвестяване, сигнално-охранителни, специални инсталации за контрол на достъп и видеоконтрол /след придобиване на разрешение по законоустановения ред/, проектиране и изграждане на информационни системи и мрежи за обслужване на различни консуматори, проектиране и изграждане на комуникационни системи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, а също така и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

Supplier of:

 • Telecommunication systems
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment

STEINER ELEKTRONIK

Развитие, производство, маркетинг и дистрибуция на електронни елементи, възли, модули, устройства, системи и технологии, сервизни, абонаментни и еднократни поддръжки и услуги, консултации на стоки, материали и суровини, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и фирми, реекспорт, бартерни сделки, интернет зали, инженерингова дейност, разработка производство и търговия с продукти на интелектуалната собственост, трансфер на технологии и ноу-хау, програмни продукти – хардуер и софтуер, рекламно-информационна дейност, търговия с електронна техника, компютърна техника, микропроцесорни системи, офис оборудване, касови апарати, мобилни апарати, резервни части и аксесоари за същите, гаранционно и извънгаранционно обслужване на електронна техника, компютърна и микропроцесорна техника, административни, копирни услуги, производство и продажба на промишлени стоки и стоки на бита, откриване на фирмени магазини в страната и чужбина; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и всякакъв вид консултантска дейност в областта на финансите и счетоводството; извършване на всякакъв вид дейност, търговия и услуги, незабранени от закона

Supplier of:

 • Printed circuit boards (PCBs)
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Information technology (IT) and Internet...

OLIMEX

HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И CEPBИЗ, KAKTO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO И TEXHOЛOГИИ ЗA TЯX, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA BCИЧKИ CTOПAHCKИ OTPACЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И EKИПИPOBKA, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA BCЯKAKЪB BИД CГPAДИ И ДPУГИ CTPOИTEЛHИ OБEKTИ, BCЯKAKЪB BИД TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И ABTOCEPBИЗ, ПPOИЗBOДCTBO И ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, ПOCOБИЯ И ИHBEHTAP, XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAH OTДИX И PAЗBЛEЧEHИЯ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB BИД БИTOBИ УCЛУГИ, ДИЗAЙHEPCTBO, APAHЖИPAHE, ИHTEPИOPHИ И EKCTEPИOPHИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BCЯKAKЪB BИД ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ И ИЗBЪPШBAHE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO, CPEДCTBA ЗA ПOTPEБЛEHИE, MATEPИAЛИ И ДPУГИ CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, БPOKEPCKA ДEЙHOCT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA ПPOФECИOHAЛHИ KУPCOBE, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ ПPOИЗBOДCTBEHИ И HEПPOИЗBOДCTBEHИ УCЛУГИ C БEЗCPOЧHO ДEЙCTBИ

Supplier of:

 • Electronic connectors
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic assemblies and microcircuits...
Back to top
Browse easily Electronic equipment. Telecommunications equipment companies experting in domain with the Kompass worldwide data base and its search filters. Search leading data about Electronic equipment. Telecommunications equipment companiesskilled in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, consult its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These manifold criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily define your targets with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own contact files that you need for your prospecting and emailing campaigns. With Easylist, you easily define, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution designed by Kompass