Companies - Energy, fuel and water - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GES TRADING

Изкупуване,складиране и преработка на цветни метали,геоложко-проучвателна дейност, извършване на търговска дейност в страната и чужбина с всякакви стоки незабранени от закона, продажба на стоки от собствено производство,извършване на всякакъв вид услуги -фризьорски, козметични, маникюр и други, кафе-сладкарница, кафе -аператив, закуски и други, строителство ,ремонт на сгради ,изделия от бетон, вар и разтвори ,покупка ,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на ел.инсталации ,В и К инсталации , пожароизвестителни и охрнителни системи,лизинг и други дейности ,търговия с автомобили, внос и износ на автомобили , охранителна дейност, вътрешен и международен туризъм/след издаване на лиценз /комисионна, спедиционна и лизингова дейности,търговско представителство,посредничество и агент-импресарска дейност,сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен обем, проектантско-конструкторска дейност, хотелиерски,рекламни, информационни ,програмни и други дейности не забранени от закона

 • Coal
 • Energy, fuel and water

HYDROENERGY-BG

Проучване, проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения и строителство на сгради и съоръжения; инженерингова дейност; инвестиционна дейност; консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; проектантска дейност; складови сделки; лицензионни сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консигнационни, оказионни, лицензионни сделки; -външнотърговски сделки; таксиметрови услуги; автосервизни услуги; ремонт, поддръжка и монтаж на битова техника и електроника; проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни и радиорелейни далекосъобщителни мрежи; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, провеждане на курсове за подготовка на кадри; финансово счетоводни, икономически или други услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни, консолидирани и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит по реда на Закона за счетоводството

 • Electricity production
 • Energy, fuel and water

ELEKTRORAZPREDELENIE YUG

EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOPAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПPEДCTABЛЯBAЩA CЪBKУПHOCT OT EЛEKTPOПPOBOДHИ ЛИHИИ И EЛEKTPИЧECKИ УPEДБИ CЪC CPEДHO, HИCKO И BИCOKO HAPПPEЖEHИE, KOЯTO CЛУЖИ ЗA ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ C ЦEЛ СНАБДЯВАНЕ HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЪEДИHEHИ KЬM ЕЛЕКТРОPAЗПPEДEЛИTEЛHATA МРЕЖА HA ДPУЖECTBOTO / ЕРМ / НА ТЕРИТОРИЯТА,НА КОЯТО ИЗBЪPШBA CBOЯTA ДEЙHOCT ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЪPЖAHETO HA BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHA ДEЙHOCT HA СЪОТВЕТНАТА TEPИTOPИЯ, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА; РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СНАБДЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕРМ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В РЕГИОНА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПОДАВАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИ

 • Electricity distribution
 • Energy, fuel and water

TSAREVETS

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Проектиране и изграждане на ВЕЦ и производство на електроенергия; предприемачески и инженерингови дейности в областта на промишленото и жилищното строителство в страната и страните от европейския съюз; вътрешно и външнотърговска дейност; реекспорт; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селско-стопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; проектиране, консултантски, ремонти, производство и търговия със строителни материали и изделия, изготвяне на експертизи, анализи и оценки на недвижими имоти, извършване на независим строителен надзор, внос и износ на стоки и услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Electricity production
 • Energy, fuel and water

ELECTRICITY SYSTEM OPERATOR

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННА ОСНОВА МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА ИЛИ ГРУПИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МРЕЖАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, СЪГЛАСУВАНОТО РАЗВИТИЕ И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА С ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Electricity distribution
 • Energy, fuel and water

WATER SUPPLY AND SEWERAGE DOBRICH

поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско- накладьчна дейност на ел.съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделси с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

 • Water supply services
 • Energy, fuel and water
Back to top
Browse effectively Energy, fuel and water businesses experting in domain using the Kompass international data base and its search options. Consult strategical data about Energy, fuel and water businessspecialized in metier using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, access its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many performance factor for your communication operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own firm list using Easylist, the simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting offer designed by Kompass