Companies - Environmental services, renewable energies - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ARBEITSVERMITLUNG EU VIP

Друга социална работа настаняване некласифицирана другаде ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ; ПРОИЗВОДСТВО ПРЕРАБОТКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВНОС ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ И ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ ОТНАСЯЩА СЕ ДО: СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; РЕЕКСПОРТ; ДИЗАЙН; МАРКЕТИНГ, ДИСТРИБУТОРСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С НОВА И УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА- КРАНОВЕ, БАГЕРИ, МОТОКАРИ, ВЕРИЖНИ И КОЛЕСНИ ТОВАРАЧИ, СПЕЦИАЛНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЧЛ.1 ТЗ, И ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

REYR STUDIO BG

Проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение)

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

SOUTHWEST ECO INSTALATIONS LTD

Обработване обезвреждане неопасни отпадъци Сметосъбиране на отпадъци, сметоизвозване на отпадъци, разделно събиране на отпадъци, съхранение и третиране на битови, зелени и биоразградими отпадъци, експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, експлоатация на инсталация за компостиране, стабилизиране на отпадъци, транспортиране на стабилизирана фракция, раздробяване на отпадъци, транспортиране на отпадъци за депониране, депониране на отпадъци, временно съхраняване на сепарирани отпадъци от хартия, катрон, пластмаса, найлон, PET бутилки, стъкло, метали, пресоване и балиране на отпадъци, производство на компост от зелени и биоразградими отпадъци, транспорт на компост, търговски сделки с отпадъци от хартия, катрон, пластмаса, найлон, PET бутилки, стъкло, метали и други, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и/или биха допринесли за доразвиване на предмета на дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона

Supplier of:

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

IVKON STROY

Строителство, проектиране, реконструкция на жилищни, административни, търговски и промишлени сгради и строително–ремонтни дейности; Ресторантъорски услуги, под формата на ресторанти за хранене, вътрешен имеждународен туризъм; Експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения, спортни и атракционни обекти и съоръжения; Хотелиерство и туроператорска дейност; Рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; Почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; Транспортни услуги в страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт; Комисионна, спедиционна и складова дейност; Търговско представителство и посредничество; Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника; Маркетинг, представителство на физически и юридически лица; Продажба на печатни произведения; Сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника; Производство и покупка на хранителни и нехранителни стоки, машини, автомобили, резервни части, селскостопанска продукция и други стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно; Лизинг; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, гъби, билки и цветя, дивеч, риба, пчелен мед и други; Продажба на стоки от собствено производство; Сделки с интелектуалната собственост; Търговия на едро и дребно в страната и чужбина с промишлени стоки и стоки за бита, леки и товарни автомобили и авточасти, селскостопанска техника и инвентар, произведения на електрониката и електротехниката, текстил и текстилни изделия, облекла и обувки, кожи и кожени изделия, парфюмерия, козметика и аксесоари; Оказионни и комисионни услуги, бартерни сделки и други дейности и услуги, незабранени от Закона или след лицензиране, там където е необходимо по нормативен акт

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

BULGARIAN MANUFACTURES

УПPABЛEHИE И KOHTPOЛ BЪPXУ ПPOИЗBOДCTBOTO HA OБЛEKЛA, AKCECOAPИ, TEKCTИЛHИ ИЗДEЛИЯ И ДPУГИ CBЪPЗAHИ C OБЛEKЛOTO KATO OБУBKИ, ЧAHTИ, ЧAДЪPИ, OЧИЛA, ПAPФЮMИ И ПOДOБHИ, KAKTO И ПPEДOCTABЯHETO HA УCЛУГИ CBЪPЗAHИ C TEЗИ ДEЙHOCTИ, BHOCЪT И ИЗHOCЪT HA CУPOBИHИ И ГOTOBИ ИЗДEЛИЯ CBЪPЗAHИ C OБЛEKЛOTO, OT CBOE ИME И ЗA CMETKA HA TPETИ ЛИЦA. KOOPДИHИPAHETO И OPГAHИЗИPAHETO HA CKЛAДOBE И TPAHCПOPT HA CУPOBИHИ И ЗABЪPШEHИ ИЗДEЛИЯ CBЪPЗAHИ C OБЛЕKЛOTO И CЪOTBETHИTE MИTHИЧECKИ OПEPAЦИИ. ГOPHИTE ДEЙHOCTИ ЩE MOГAT ДA БЪДAT ИЗBЪPШBAHИ KAKTO HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA, TAKA И B ЧУЖБИHA. OCBEH TOBA, ДPУЖECTBOTO ЩE MOЖE ДA ПPEДOCTABЯ OБЩИ УПPABЛEHCKИ И TЪPГOBCKИ УCЛУГИ HA ДPУГИ KOHTPOЛИPAHИ, KOHTPOЛИPAЩИ И CBЪPЗAHИ ДPУЖECTBA. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ИЗBЪPШBA BCЯKAKBИ TЪPГOBCKИ, ПPOИЗBOДCTBEHИ OПEPAЦИИ, CДEЛKИ C ДBИЖИMO И HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO, KOЙTO УПPABИTEЛHИЯT OPГAH HA ДPУЖECTBOTO CЧИTA ЗA HEOБXOДИMИ ИЛИ ПOЛEЗHИ ЗA ПOCTИГAHETO HA ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, KAKTO И ДA ПPИДOБИBA, ПPЯKO И KOCBEHO УЧACTИЯ B ДPУГИ ДPУЖECTBA CЬC CXOДEH, БЛИЗЪK ИЛИ CBЪPЗAH ПPEДMET HA ДEЙHOC

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

IVANOV 65 VS

покупка на стоки –промишлени и хранителни, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид,външно и вътрешнотърговска дейност, включително внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения, търговия с горива, гориво-смазочни материали и други петролни продукти / след лиценз/, търговско представителство / без процесулано/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и чужбина, организиране на туристическа дейност в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

EMAKS

ОБРАБОТВАНЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЯДКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СКТОКИ, КОМИСОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТИЛИЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И ЗВУКО-ЗАПИСИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ И СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВНИ ПРОДУКТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Collection and recycling services for used batteries
 • Electric and electronic waste collection and recycling services
 • Environmental services, renewable energies...

D10 SOLUTIONS BULGARIA

Консултации, уеб дивелъпмънт, разработка и продажба на софтуер, хардуер, онлайн и айти услуги и продукти, информационни услуги, колцентрове, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

SITI TRANS

ПPEBOЗИ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗИЯ/, ПPEBOЗHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ABTOPEMOHTHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHOPEMOHTA ДEЙHOCT, KOMИCИOHEPCTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, PEKЛAMA, TУPИЗЪM, TЪPГOBИЯ C ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, TЪPГOBИЯ C KOMПЮTPИ, KOMПЮTЬPHИ УCTPOЙCTBA И XAPДУEP, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA COФTУEP, PEMOHT И OБCЛУЖBAHE HA KOMПЮTЪPHA И EЛEKTPOHHA TEXHИKA, TЪPГOBИЯ, MOHTAЖ, PEMOHT И OБCЛУЖBAHE HA AЛAPMEHИ CИCTEMИ, OБMЯHA HA BAЛУTA, CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE B БPOЙ, CЪГЛACHO ИЗДAДEHO CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE OT БHБ, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ, ДEMOHTAЖ И TЪPГOBИЯ C MEБEЛИ, ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, TЪPГOBCKA И ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C BCЯKAKBИ CTOKИ И BEЩИ - XPAHИTEЛHИ, ПPOMИШЛEHИ, CTOKИ ЗA БИTA, AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, TЮTЮH И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA PAЗPEШEHИE/, БИTOBИ УPEДИ И EЛEKTPOHИKA, BKЛ. CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ HATУPAЛHA И ПPEPAБOTEHA, MAГAЗИHHA MPEЖA И PAЗHOCHA TЪPГOBИЯ; KOMИCИOHHA, OKAЗИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ BEЩИ И CTOKИ, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT /EKCПOPT-ИMПOPT/ C BCЯKAKBИ BEЩИ И CTOKИ - XPAHИTEЛHИ, ПPOMИШЛEHИ, CTOKИ ЗA БИTA, BKЛ. CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ HATУPAЛHA И ПPEPAБOTEHA; БAPTEPHИ CДEЛKИ И ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA ЧУЖДИ ФИPMИ; УCЛУГИ- TEXHИЧECKИ УCЛУГИ, ABTOMOHTЬOPCTBO, TEHEKEДЖИЙCKИ И БOЯДЖИЙCKИ, EЛEKTPO УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, ФPИЗЬOPCKИ УCЛУГИ И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOH

Supplier of:

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

FOODPACK GROUP LTD.

Международен автомобилен транспорт, включително превоз на товари, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

TEXAR-BULGARIA

Създаване, производство, внос,покупка,развитие,разпространение, представителство, износ, продажба под всякакви форми на всякакви естествени или синтетични текстилни артикули, тъкани или нетъкани и всякакви аксесоари от облекло, създаване на текстилни предприятия, занаятчийски такива, отваряне на ателиета, магазини, дейности по транспортни услуги, счетоводни услуги, контрол на управлението, контрол на финансови и търговски дейности, услуги в областта на финансовата и юридическата структура на предприятието, съдействие за създаване на предприятия, комисионерство и агентство за български и чуждестранни лица, както и всички други търговски дейности , с изключение на забранените от закона. Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина с права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, да придобива права от всякакъв вид и се задължава по всякакъв начи

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

FIDELITAS

Организация и извършване на качествен и количествен контрол в страната и чужбина на стоки, товари, инспекции на кораби, контейнери, трейлери и други превозни средства; сървейорска и оценителска дейност; фумигация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация; управление на дейности в областта на транспортно-операторска, спедиторска, агентийска и брокерска дейност по суша, море, река и въздух в страната и чужбина; услуги и консултации, включително организиране на местни и чуждестранни фирми, филиали и представителство; уреждане на застрахователни искове, изчисляване и ликвидация на щети и загуби по искане на застраховани физически и юридически местни и чуждестранни лица и изплащане на щетите по делегация на застрахователи; кореспондентска дейност и услуги на клубове на взаимно застраховане; финансиране на дружества, в които дружеството участва; лизингови операции, консултантски, информационни и управленски услуги; представителство и посредничество

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

BMT CONSULT

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ, ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ, АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И НА ФАКТОРИТЕ, УВРЕЖДАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО , ОЦЕНКА НА РИСКА, ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА МОНИТОРИНГ ПО КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УСЛУГИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ, КОНСЕРВИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ АНТРОПОГЕННИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ОЦЕНЪЧНА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, СЪСТАВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ НА ИСКАНИЯ ОТ КЛИЕНТА ЕЗИК, СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

Supplier of:

 • Toxic and chemical waste collection and recycling services
 • Environmental services, renewable energies
 • Hospital and laboratory waste collection and disposal contractors...

LUSIA

търговия на едро и дребно в страната и чужбина, ремонт на машини и съоръжения, ремонтни електро и механични дейности, сервизни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, изкупуване, преработка и спедиция на цветни и черни метали (след съответно разрешение), изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински вид, външно-търговска и външно-икономическа дейност, както и всички други дейности, незабранени от законодателството на Република Българи

Supplier of:

 • Environmental services, renewable energies
 • Plastic and rubber waste collection and recycling services
 • Metal waste collection and recycling services...

BAC BULGARIA LTD

БОРБА СЪС СКЛАДОВИ ВРЕДИТЕЛИ, ТРЕТИРАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И АНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЪРНЕНИ, ФУРАЖНИ, МЛЕВНИ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ФУМИГАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО И ЗЪРНОПРОДУКТИ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ТЪРГОВИЯ И РАБОТА СЪС СИЛНОДЕЙСТВАЩИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...
Back to top
Explore all Environmental services, renewable energies companies skilled in metier using the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Search important data about Environmental services, renewable energies companiesspecialized in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each company present in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many success indicators for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Plan by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Plan BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Plan your own firm list using Easylist, the simple and effectivetool to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass