Companies - Financial and insurance services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DELTASTOCK

1.Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности по чл. 6, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави, както следва:а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;в) сделки за собствена сметка с финансови инструменти;г) управление на портфейл;д) инвестиционни съвети;е) поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;ж) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти).2. Предоставяне на допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3 от ЗПФИ в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави, както следва:а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;б) предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в;в) съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятияг) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; д) инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; е) услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти

 • Investment companies (trusts)
 • Financial and insurance services
 • Unit trusts

LOTOS 41 ZALOZHNA KASHTA

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧКИ ЗАЕМИ ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕШИ ПО ЗАНЯТИЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА; ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ; РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ, КАКТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ШЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕШИ ПО ЗАНЯТИЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С БЛАГОРОДИИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, КАТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

 • Building societies and mortgage banks, savings banks
 • Financial and insurance services
 • Banking services...

FUND MANAGER OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN BULGARIA

Дружеството осъществява дейност по изпълнение на финансовите инструменти, прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България. Дружеството изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за програмния период 2007 – 2013 г, след изтичането на срока на действие на рамковите и финансовите споразумения, сключени между Република България и Европейския инвестиционен фонд по инициативата Jeremie, между Република България и Европейската инвестиционна банка по инициативата Jessica. Дружеството може да извършва и дейност по координация и предоставяне на информация в областта на финансовите инструменти, включително за възможностите за съчетаването им с други източници на публично финансиране

 • Services to businesses
 • Financial management consultants and services
 • Financial and insurance services...

ETAP - ADRESS

Passenger scheduled land transport acivities. The company gets a significant revenue form the bottling of mineral water Kom Отпечатване, организиране, контрол и изплащане на ваучери, купони или друг вид книжа за замяна, които се използват като разплащателно средство в различни области, главно в ресторантьорската дейност, обществено хранене, обекти за търговия с храни, транспорта и други; хотелиерство, ресторантьорство; даване под наем на сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, други обекти; управление и експлоатация на обекти, сгради и съоръжения, като автогари, бензиностанции, търговска площ, озеленяване, паркинги, гаражи и други; автосервизна и складова дейност; комисионерска и посредническа дейност; вътрешен и международен туризъм; логистика, превозна и спедиционна дейност; производство и търговия със стоки; външнотърговска дейност, както и всяка друга тьрговска дейност незабранена със закон

 • Security brokers
 • Financial and insurance services
 • Commodity brokers and commodity futures brokers and dealers

MONIKA COMMERCE - 2

1. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма); 2. Финансов лизинг; 3. Гаранционни сделки; 4. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 5. Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 6. Парично брокерство; 7. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 8. Придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; 9. Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

 • Financial services: Leasing and leaseback
 • Financial and insurance services

GENERALI INSURANCE

ЗАСТРАХОВАНЕ. Дружеството сключва следните видове застраховки: Застраховка „Злополука”; Застраховка „Заболяване”; „Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства”; Застраховка „Релсови превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”; „Застраховка на плавателни съдове”; „Застраховка на товари по време на превоз”; Застраховка „Пожар и природни бедствия”; Застраховка „Щети на имущество”; Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”; Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”; Застраховка „Обща гражданска отговорност”; Застраховка „Помощ при пътуване”; Застраховка „Pазни финансови загуби”; „Застраховка на гаранции”; „Застраховка на кредити”; Застраховка „Правни разноски”; Застраховка „Летателни апарати” и Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати”. Дружеството може да извършва и активно презастраховане по видовете застраховки и съответните рискове, за които е получило лиценз за застраховане. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения ред

 • General insurance companies
 • Financial and insurance services
 • Health insurance companies...

DALLBOGG: LIFE AND HEALTH

извършване на застраховане по следните видове застраховки: застраховка "Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)"; застраховка "Заболяване"; застраховка "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)"; застраховка "Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)"; застраховка "Пожар и природни бедствия"; застраховка "Други щети на имущество"; застраховка "Разни финансови загуби"; застраховка "Помощ при пътуване (асистанс)"; застраховка "Обща гражданска отговорност"; застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство"; застраховка "Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша"; застраховка "Кредити" и застраховка "Гаранции"

 • General insurance companies
 • Financial and insurance services
 • Health insurance companies...

ARMEEC INSURANCE JOINT STOCK COMPANY

ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ.ЗACTPAXOBAHE HA ЛИЦA CPEЩУ CЬБИTИЯ ПPИ ЗЛOПOЛУKA, CBЬPЗAHИ C ЖИBOTA, ЗДPABETO И TEЛECHATA ИM ЦЯЛOCT И HA ПPAABA И OTГOBOPHOCTИ, OЦEHИMИ B ПAPИ, УПPABЛEHИE HA HAБPAHИTE OT ЗACTPAXOBAHETO CPEДCTBA, BИДOBETE ЗACTPAXOBKИ HA ДPУЖECTBOTO CA: ЗACTPAXOBKA ЗЛOПOЛУKA, ЗACTPAXOBKA HA CУXOПЬTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA БEЗ PEЛCOBИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ЗACTPAXOBKA HA ПЛABATEЛHИ CЬДOBE, ЗACTPAXOBKA HA TOBAPИ ПO BPEME HA ПPEBOЗ, ЗACTPAXOBKA ПOЖAP И ПPИPOДHИ БEДCTBИЯ, ЗACTPAXOBKA ЩETИ HA ИMУЩECTBO, ЗACTPAXOBKA ГPAБЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHETO И ПOЛЗBAHETO HA MПC, ЗACTPAXOBKA OБЩA ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT, ЗACTPAXOBKA "ПOMOЩ ПPИ ПЬTУBAHE", ЗACTPAXOBKA HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA "ГPAЖДAHCKA OTГOBOPHOCT", CBЬPЗAHA C ПPИTEЖABAHE И ИЗПOЛЗBAHE HA ЛETATEЛHИ AПAPATИ. ЗACTPAXOBKA HA KPEДИTИ,ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ", ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ",СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ, ЗАСТРАХОВКА НА РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ,ЗАСТРАХОВКА НА ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/, ЗАСТРАХОВКА "РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

 • General insurance companies
 • Financial and insurance services
 • Health insurance companies...

FIRST FINANCIAL BROKERAGE HOUSE

Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните:приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начи

 • Investment companies (trusts)
 • Financial and insurance services
 • Unit trusts

SAGLASIE INSURANCE

Извършване на застраховане по следните видове застраховки:1. Застраховка по т. 1 от Раздел ІІ, буква „А” – „Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове: - фиксирани парични суми;- обезщетения;- комбинация от горните две.2. Застраховка по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване” за следните рискове: - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две.3. Застраховка по т. 3 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)” за следните рискове: всяка щета или загуба, нанесена на: - сухопътни моторни превозни средства; - сухопътни безмоторни превозни средства; 4. Застраховка по т. 4 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Релсови превозни средства” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.5. Застраховка по т. 7 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта. 6. Застраховка по т. 8 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Пожар и природни бедствия” за следните рискове: - всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от: - пожар; - експлозия; - имплозия; - буря; - други природни бедствия; - атомна енергия; - свлачища; 7. Застраховка по т. 9 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Други щети на имущество” за следните рискове: - Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8; 8. Застраховка по т. 10 от раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”8.1. Всяка отговорност за вреди, възникващи при използването на сухопътни моторни превозни средства.8.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша.9. Застраховка по т. 13 от Раздел ІІ, буква „А” ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Обща гражданска отговорност” за следните рискове: - всяка отговорност за вреди освен посочените в т. 10, 11 и 12

 • General insurance companies
 • Financial and insurance services
 • Health insurance companies...

ING BANK N.V. - SOFIA BRANCH

ПРИЕМАНЕ НА ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; КРЕДИТИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, ФАКТОРИНГ СЪС ИЛИ БЕЗ ПРАВО НА ОБРАТЕН ИСК, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ТРАНЗАКЦИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ФОРФЕТИРАНЕ); ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (НАПРИМЕР КРЕДИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И БАНКОВИ ТРАТИ); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ), ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ВАЛУТНИ И ЛИХВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКИВА ЕМИСИИ; КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛА, ОТРАСЛОВАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛИВАНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНА БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ И КОНСУЛТИРАНЕ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПРАВКИ ПО КРЕДИТИ; УСЛУГИ ЗА ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕН

 • Financial and insurance services
 • Commercial banks
 • Building societies and mortgage banks, savings banks

ZARNENI HRANI BULGARIA

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ НА ТЯХ ДЕРИВАТИ; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ, СЕРВИЗНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪХРАНЕНИЕ НА ВЛОЖЕНО ЗЪРНО И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ФЛУМИГАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ, МЕЛНИЦИ, ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ; ОБГАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, МЕЛНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИ; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ; СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ИЗКУПУВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ; ПРЕРАБОТКА, ДОБИВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ХРАНИТЕЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛА, ШРОТОВЕ И КЮСПЕТА; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА

 • Holding companies and groups of companies
 • Financial and insurance services

TT-Consulting

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ И АГЕНТИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД/, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ТЪРГОВСКА И ПЛАСМЕНТНА ДЕЙНОСТ ПО ПОСОЧЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ ВЕЩИ - ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ, ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ /ЗАЕМ/, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ПОД АРЕНДА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Insurance brokers
 • Financial and insurance services

MUNICIPAL BANK

Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3;приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ

 • Financial and insurance services
 • Commercial banks
 • Building societies and mortgage banks, savings banks
Back to top
Prospect all Financial and insurance services businesses skilled in metier with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to strategical information about Financial and insurance services firmexpert in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial reliable and frequently updated. For each firm present in our database, access its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Plan by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Plan BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Plan your own enterprises list using Easylist, our simple and effectivesolution to create a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass