Companies - Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ZOI-KLIMA

Инсталиране машини оборудване Продажба , доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни информационни и програмни услуги, пкупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Продажба, доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

MELSICON

Консултации, проектиране, шевмонтаж, монтаж, наладки, доставка на машини, съоръжения и агрегати в областта на изкупуването, съхраняването, преработката и пласмента на зърнени храни и техните производни, консултации, проектиране, доставка на машини и съоръжения, шевмонтаж, монтаж, наладки на пневмотранспорт и аспирационни инсталации, проектиране, подготовка на стандартизационни документи, изработка и изпълнение на машини и съоръжения в хранителната промишленост, зърносъхранението и пневмотранспорта, внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски операции, информационен консулт, ноу-хау, лизинг, факторинг, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, маркетинг и реклама, разкриване и експлоатация на магазинна мрежа, транспортна дейност - превоз на пътници и товар

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

VS-METAL COMPANY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ЦЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ; УЧАСТИЕ В КОНЦЕСИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОНТАКТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА Производство неелектрически битови уреди

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

ELDOMINVEST

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИДОМАКИНСКИ УРЕДИ, ФАМИЛНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ПРОМИШЛЕНИВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НА ЕЛ. И ГАЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТАЛНАЕКИПИРОВКА; ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕПО УСЛОВИЯ НА ТРУД; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СЪБИРАНЕ,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ;ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НАЕЛ.ДОМАКИНСКИ И ГАЗОВИ УРЕДИ; СЪЗДАВАНЕ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 25, ЧЛ. 25"А" И 25 "В" И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗАЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВР. §.1. ОТ ДР НА НАРЕДБА№3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НАСЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ДВ, БР.14/12.02.2008 производство на битови електроуреди

 • Hygiene and cleaning
 • Electric appliances, domestic, hygiene and cleaning
 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment...

ALGINA

Кораборемонт, индустриален алпинизъм, сървейорски услуги, корабен брокераж, ремонт и монтаж/демонтаж на външно телекомуникационно оборудване посредством индустриален алпинизъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на кораби, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки; лизинг, както и други сделки разрешени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

GALOF

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕ МОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ И ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

TERMOHRAN-ENGINEERING

Производство и търговия на едро и дребно на машини, апарати и инсталации за хранително – вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост. Проектиране, доставка и монтаж на комплектни обекти. Проектантска, строителна, инвеститорска, проучвателна и изследователска дейност, участие в приватизацията по законоустановения ред. Внос, износ, реекспорт, бартер и лизинг на всички стоки, материали, резервни части, суровини и машини. Транспортно - спедиторска дейност. Покупко – продажба, отдаване под наем на имущество и сделки с недвижими имоти. Маркетинг, информация и реклама. Изготвяне на технико – икономически проекти, анализи и оценки. Покупка на акции и дялове и участие в други дружества и в тяхното управление. Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Извършване на производствена , търговска и стопанска дейност, която не е забранена от закон

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

SYSTEMS AUTOMATION TECHNOLOGIS /SAT/

Инсталиране машини оборудване Научно-изследователска дейност по конструиране, проектиране, експериментиране, изработване и внедряване на прибори, съоръжения и системи за автоматизация на технологични процеси и агрегати; създаване на нови технологии за преработка на материали; обработка на информация от и за технологични процеси и агрегати; създаване и изработване на електронни изделия; иновации; консултации; оценки на машини, съоръжения, технологии и предприятия; експертизи и саниране на фирми; фирмено и търговско представителство; маркетинг и инженеринг; лизинг; внос, износ и реекспорт, бартерни и компенсационни операции; обработка на земя, производство на селскостопанска продукция и инвентар; строителство на жилищни и офис-сгради; курортно дело; транспортни услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закон

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

PRITY 95

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, KOHCИГHAЦИOHHA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOСT B OБЛACTTA HA TЪPГOBCKATA ПPAKTИKA, ИKOHOMИKATA, TУPИЗMA, MAPKETИHГ И MEHИДЖMЪHT, ЛИЗИHГOBA TЪPГOBИЯ И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, PEMOHT HA TEXHИKA C БИTOBO ПPEДHAЗHAЧEHИE И ДPУГИ УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И BCИЧKИ ДEЙHОCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ БИТОВИ УРЕДИ

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

MM SERVICE

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ИЗНОС НА ПРОИЗОВЕДЕНИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА МЕСОПРЕРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА МЕСОПРЕРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС И ИЗНОС НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ВНОС И ИЗНОС НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСЕРДИНЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТАРННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗОВДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИРЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДИВЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ПРОДАЖБА НА ЛИЗИНГ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОС

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

FOOD MACHINES LTD

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователно посредничество като застрахователен агент, складова и лизингова дейност; рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, търговия със селскостопанска продукция и техника; сделки с интелектуална собственост и други разрешени от закона; кинология; хотелиерски дейност / извън случаите на чл.3 от ТЗ /, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, техническо обслужване и ремонт на автомобили или други услуги извършвани като предприятие, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности незабранени от закона

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

VICTORIA - 05 LTD

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ РАЗНОВИДНОСТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛИ ПОД НАЕМ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

HIDROPLASTFORM

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ, ВНОС, ИЗНОС, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА, ХИМИЧЕСКАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ТЕХНОЛОГИЧНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА, ХИМИЧЕСКАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗКРИВАНЕ НА ФИРМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕХОВЕ И ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

CHIMTEC

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Туристическа дейност - туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; Хотелиерство и ресторантьорство; туристически транспорт; транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина; изкупуване на вторични суровини; изкупуване и реализация на отпадъчни черни и цветни метали и сплавите им; строително-ремонтни дейности; монтаж и демонтаж; корабостроене и кораборемонт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, както и извършване на други услуги и търговска дейност, които не са забранени от действащото в страната законодателство, като за дейностите, за които българското законодателство предвижда извършването им след получаване на разрешително или лиценз, същите ще се извършват след надлежното им получаване

 • Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment
 • Machinery and equipment for the food industry NES

GERKAND

ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА,ИМПОРТ,ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ;ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;КОМИСИОННА,СПЕДИЦИОННА,ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ;ЛИЗИНГ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ХОТЕЛИЕРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА,РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА,ИМПРЕСАРСКА,ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО,ДИЗАЙН,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...
Back to top
Browse effectively Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment businesses specialized in metier with the Kompass worldwide data base and its search filters. Search strategical information about Food, drink, tobacco and catering industry machinery and equipment businessspecialized in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each firm present in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many success factor for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own firm list using Easylist, the simple and effectivesolution to produce a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass