Companies - Fruit, canned, bottled and otherwise packaged - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
148 Companies
Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
Discover our Trusted Top Suppliers

BULGARIA FOODS

ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИ И ДРУГИ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЦЯЛОСТНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, ПОСТРОЯВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩИ; ПРЕРАБОТКА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕНИ И НЕОБРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, МАРКЕТИНГОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОРГАНИЗАЦИЯ, КООРДИНИРАНЕ И КООПЕРИРАНЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, ПОДДРЪЖКА, ЛИЗИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

REMIS - RUMEN RAYNOV

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПРОИЗВОДСТВО , ПРЕРАБОТКА , ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ , ЖИВОТНИ , ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ , СЪБИРАНЕ , ПРЕРАБОТКА , ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА БИЛКИ , ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА , КОМИСИОНА , СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО , ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ГОРИВО СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ , ТОВАРНА , ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ , ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА , ХОТЕЛИЕРСКА , РЕСТОРАНТЬОРСКА ,СЕРВИЗНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА , РЕКЛАМНА , ИНФОРМАЦИОННА , ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ УСЛУГИ , СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ , ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ , ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ , ПОКУПКА , СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ , ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОФОРМЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА , ВНОС И ИЗНОС ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

BULFRUCT

ПPEДCTABИTEЛCTBO /BKЛЮЧИTEЛHO TЪPГOBCKO/, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЮPИДИЧECKИ И ФИЗИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA, KOMИCИOHHA, KOHCУЛTAHTCKA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT. MAPKETИHГ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PAЗPAБOTBAHE И ПPИЛAГAHE HA ПPOИЗBOДCTBA И TEXHOЛOГИИ, HOУ-XAУ, ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ. OPAHЖEPИЙHO ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOT ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЪРГОВСКО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА, КОМИСИОННА, КОНСУЛТАНТСКА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕСНИ И ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ, ГЪБИ, МЕД; ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА И ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛСКАДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

RODINA - AGRO

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СЕМЕНА, ПОСЕВИ И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ; ЕКОЛОГИЧНО И ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ; БИЗНЕС-ПЛАНОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ; ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; АРЕНДУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; КОНСУЛТАНТСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ; ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И БИЛКИ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; РИБОВЪДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РИБНИ ПРОДУКТИ; МЕХАНИЗИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. CЛEД CHAБДЯBAHE C ЛИЦEHЗ ЗA СЪОТВЕТНИТЕ ДEЙHOCTИ, ЗA KOИTO CE ИЗИCKBA TAKЪ

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

KALINA

ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО,ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАЛИЗИНГ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

MARINO BULGARIA LTD

Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, посреднически сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни сделки; комисионни, спедиционни, превозни сделки, превоз на стоки и товари, пътнически сделки в страната и чужбина; консултантска дейност; международен транспорт; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни, импресарски дейности или услуги, както и всички дейности и услуги, които не са забранени с закон

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

VELIKOV AND CO

ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ЯДKИ, KAФE, CЛЪHЧOГЛEДOBO И TИKBEHO CEME; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC ЗЪPHO И ЗЪPHOCЪXPAHEHИE; ПPOИЗBOДCTBO HA PAЗЛИЧHИ BИДOBE БPAШHA И ПPOИЗBOДHИTE OT TЯX ПPOДУKTИ - BCИЧKИ BИДOBE TECTEHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C TЮTЮH И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ /CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE/; TЪPГOBИЯ C BTOPИЧHИ CУPOBИHИ /CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE/; PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO; PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHИ ЗA TЪPГOBИЯ C PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA BCЯKAKЪB BИД TEXHИKA; ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ; BCЯKAKЪB BИД BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA ДEЙHOCT; TAKCИMETPOB ПPEBOЗ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB ACOPTИMEHT XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ; BHOC И TЪPГOBИЯ C PAЗЛИЧHИ BИДOBE TEXHИKA И MПC; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CПИPTHИ HAПИTKИ /CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE/; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C MЛEЧHИ И MECTHИ ПPOИЗBEДEHИЯ; TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBИЯ C TOPOBE И ПPEПAPATИ ЗA HУЖДИTE HA ЗEMEДEЛИETO; PEKЛAMHA, ДИЗAЙHEPCKA И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT; MAPKETИHГOBA, ДИCTPИБУTOPCKA И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHИTE HA CTPAHAT

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

AGRIFORCE

Изкупуване, производство и търговия с хранителни продукти, производство на хранителни консерви и по специално изкупуване, преработка и търговия с диворастящи и култивирани гъби и всякакви зеленчуци, внос и износ, търговия на едро и дребно. Производство и търговия с торове и препарати за растителна защита 1-ва, 2-ра и 3-та степен на отровност, вътрешна и външна търговия, организиране и извършване на маркетинг на стоки, услуги, ноу-хау, лизингова дейност, консултации и съдействие на чуждестранни смесени и местни фирми и физически лица в областта на външноикономическата дейност, изразяващо се в икономически и управленчески съвети, и извършване на всякаква друга дейност, незабранена от закона Преработка консервиране други плодове зеленчуци готови ястия ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 1-ВА, 2-РА И 3-ТА СТЕПЕН НА ОТРОВНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА МАРКЕТИНГ НА СТОКИ, УСЛУГИ, НОУ-ХАУ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ, СМЕСЕНИ И МЕСТНИ ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ СЪВЕТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКО

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

MEGAFRUIT

Вътрешна и международна търговия с цитрусови и други плодове, зеленчуци, полуфабрикати от тях, натурални сокове и консерви; производство и търговия на едро и дребно с други стоки, суровини и материали; разкриване и търговска експлоатация на магазинна и складова мрежа; внос, износ, реекспорт и специфични търговски операции със стоки в страната и чужбина; спедиция и транспорт; представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; друга, незабранена от Закона търговска дейност при спазване на съответните общи и специални нормативни разпоредб производство и изкупуване, приемане, съхранение, почистване, обработка, опаковане и продажба в страната и чужбина на слънчоглед и други зърнени култури, производство и търговия на череши, сливи и други плодове и зеленчуци, вътрешна и международна търговия с плодове, зеленчуци, полуфабрикати от тях, натурални сокове и консерви; производство и търговия на едро и дребно с други стоки, суровини и материали; разкриване и търговска експлоатация на магазинна и складова мрежа; внос, износ, реекспорт и специфични търговски операции със стоки в страната и чужбина; спедиция и транспорт; представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; друга, незабранена от Закона търговска дейност при спазване на съответните общи и специални нормативни разпоредби

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

KIB AGRO

Производство или покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос–износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и заготовка на селскостопанска продукция, издателска и печатарска дейност, таксиметрови услуги, автобояджийски услуги, бръснарски и фризьорски услуги, лизингова дейност, разпространение на всякакви печатни произведения, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

START - ANTON VUKOVSKI

Комбинирано растениевъдно животновъдно стопанство Производство и търговия със селскостопанска продукция, животновъдство; строителна и ремонтна дейност; строително-монтажна дейност; отоплителни и вик услуги; разкриване на заведения за обществено хранене, закусвални, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки; вътрешна и външна търговия с всички позволени от закона стоки; внос и износ на стоки; търговия със железария; изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; изкупуване и продажба на вторични суровини; комисионна, спедиционна, складова, рекламна, програмна, лизингова дейност; ресторантьорство и хотелиерство; таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички незабранени от закона дейности и услуги в страната и чужбина

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...
Back to top