Companies - General traders, department and retail stores - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

STARS TRADE 2011

- вътрешна и външна търговия,- импорт и експорт на стоки;- транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина;- авто-сервизни и диагностични услуги;- производство на промишлени и потребителски стоки;- участие в други търговски дружества;- счетоводни и финансови услуги;- управление на човешки ресурси;- сделки с недвижими имоти;- инвестиране и строителство;- хотелиерство и ресторантьорство;- маркетинг и мениджмънт;- представителство, агентство и посредничество на български и чужда юридически и физически лица;- информационни услуги;- рекламна и издателска дейност;- сделки с права на интелектуална собственост;- консултиране, разработка и управление на проекти;- както и извършването на всяка друга дейност, която не е забранена от закона

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, motor vehicle spare parts and accessories

TABLETKA LTD

търговия с лекарства и лекарствени продукти, фармацевтични суровини, субстанции и готови форми за хуманно и ветеринарно приложение, санитарни и хигиенни материали, медицински и стоматологични консумативи, инструменти, лабораторни пособия и реактиви; търговия с детски, лечебни и диабетични храни и хранителни добавки; внос и износ на лекарства; изготвяне на лекарствени форми, оптически услуги, създаване на спортно-възстановителни центрове; научна и приложна дейност във фармакологията; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и комисионни сделки; консултантска дейност; маркетинг и реклама; спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки; туристическа, агентска и операторска дейност. Когато за извършване на определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение/лиценз/

Supplier of:

 • Retail trade, pharmaceutical products
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

TOVARNI PREVOZI - G.T.

ПОКУПКА НА АКЦИИ НА „ДОБРУДЖА АВТОТРАНСПОРТ„ ЕАД ИЛИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ПРИ НЕГОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ТОВА ДРУЖЕСТВО, ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКАТА НА АКЦИИ ИЛИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ДА БЪДАТ ВОДЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРИРАНИЯ ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, СЕРВИЗ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, АВТОМИВКА, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО /СЛЕД СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ, ТУРИЗЪМ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВУВАЩИ ГО ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДЕБНО С ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ПО ПОСЕВНИ СЕМЕНА /ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД/, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ, С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ ОТ ТЯХ, С ГАЗ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СТОКОВ КОНТРОЛ, ИНФОРМАЦИОННО- РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦ

Supplier of:

 • Gas stations/petrol stations
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

MITELLI 2210 LTD.

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

Supplier of:

 • Retail trade, clothing
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

PIP 2013

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО - ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД - /В Т. Ч. ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, НАПИТКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЗАКУСКИ/, ВНОС И ТЪРГОВИЯ С ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ / ВКЛ. И ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОСЕРВИЗ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ, СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, /ВКЛ.МЕЖДУНАР.ТУРИЗЪМ /, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Retail trade, tobacco based products
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

MILA FLOR LTD

вътрешно и външнотърговска дейност; търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; търговия на едро и дребно с изделия за бита, със строителни и декоративни материали; търговия със машини, инструменти, консумативи и промишлени стоки и материали; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни, физически и юридически лица; комисионни, дистрибуторски, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост и търговски марки; строителство и строително-ремонтни услуги,проектантска и проучвателна дейност, обзавеждане и вътрешен дизайн;покупко-продажби, лизингова дейност, отдаване под наем на жилищни и търговски обекти; организиране на търгове и изложби; маркетингова дейност, мениджмънт и консултантски услуги; консултантски и експертни услуги в областта на търговията; рекламни, информационни и издателски услуги, продуцентска и агентска дейност; всякакви други дейности и услуги, незабранени от законите в Република България Търговия едро други машини оборудване стопанско предназначение некласифицирана другаде части тях

Supplier of:

 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores
 • Industrial machinery and equipment (wholesale)

ABANOS-90 - KRASIMIR BONEV

ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ И ПРЕВОДИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ЗАЛА ЗА ТИХИ ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ, АВТОМОНТЬОРСКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ ВЪВ ФИРМАТА И ПО ДОМОВЕТЕ, ПЪТНА ПОМОЩ, ВУЛКАНИЗАЦИЯ, РЕГЕНЕРАТ И БАЛАНС НА ГУМИ, ШЕВ И КРОЙКА НА МОДНИ ОБЛЕКЛА И БУТИК, НА КОЖЕНИ ЧАНТИ И ДРУГИ КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ДАВАНЕ ВЕЩИ ПОД НАЕМ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, КОМПЛЕКСНИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ, НЕЗАБРАНЕНИ С УКАЗ 56, ИЗРАБОТКА НА ПЛАСТМАСОВИ И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ, УСЛУГИ С АВТОМИВКА, РЕМОНТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОМАКИНСКИ ЕЛ. УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ, ДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ,, АУДИОЗАПИСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛЕТУВАНЕ И ТУРИЗЪМ ПО МОРЕ С ЯХТА, БРЪСНАРО - ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ. ФИРМАТА ЩЕ РАБОТИ С ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

Supplier of:

 • Food, beverages and tobacco (wholesale)
 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores

ALEXANDRA BOOKS 07 LTD

Издателска дейност, предпечатна подготовка, дизайн, печат и реклама, разпространение и търговия с всички видове печатни произведения, фотографски услуги, набор на текст, реклама и информационна дейност, търговия на дребно с канцеларски стоки, производство на тестени изделия, ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност със стоки и услуги,незабранен от закона Производство, търговия в страната и в чужбина, реекспорт с всички видове стоки и изделия, незабранени от закона, хуманитарна медицинска практика в съответствие с нормативните изисквания във всички области на хуманитарната медицина, частна медицинска клиника, частен стоматологичен кабинет и практика съобразно нормативните изисквания, търговия с лекарствени средства и медицински консумативи, търговско представителство, дистрибуторство, посредничество, факторинг и агентство на български и/или чуждестранни фирми и/или физически лица в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, транспортна, лизингова и складова дейности, информационна и рекламна дейност, издателска дейност и импресарство, преводаческа, педагогическа и преподавателска дейности, маркетинг, мениджмънт и операции с ноу-хау, експертни съвети и услуги в областта на инвестициите и управлението на бизнеса и финансите, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона ТЪРГОВИЯ ДРЕБНО ЛЕКАРСТВА ДР

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, books

KITCHEN WOOD LTD

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. РЕЕКСПОРТ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ. ИЗКУПУВАНЕ. ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. ХОТЕЛИЕРСКИ. РЕСТОРАНТЬОРСКИ. ТУРИСТИЧЕСКИ. РЕКЛАМНИ. ИНФОРМАЦИОННИ. ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ. КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОКУПКА. СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕВОД ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЛИЗИНГ, РАЗРАБОТВАНЕ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННА АЛАРАТИРА, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ОХРАНИТЕЛНА И СИГНАЛИЗАЦИОННА ТЕХНИКА. ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В ТОВА ЧИСЛО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНЦЕРТИ, ФЕСТИВАЛИ. ГАСТРОЛИ. КОНКУРСИ, ОХРАНИТЕЛНА И ДЕДЕКТИВСКА ДЕЙНОСТ. СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА Търговия дребно неспециализирани магазини разнообразни стоки

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

RED SHIRE ENTERPRISE LTD

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • General merchants
 • Importers and exporters

VOL LTD

Ремонт на моторни превозни средства, търговия с авточасти; консултантски услуги в сферата на бизнеса и предприемачеството; внос и износ на стоки в България, страни-членки на Европейския съюз и трети страни; дизайн и услуги в сферата на дизайна; електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин; дейност в областта на изкуството и културата; покупко-продажба на стоки на едро и дребно; разработване на софтуер и консултантска дейност в областта на информационните технологии; рекламни и маркетингови услуги; дейност в сферата на ресторантьорството, управляване на питейни заведения и заведения за хранене; селско стопанство, земеделие, животновъдство и сродни дейности; спортно-развлекателна дейност; дейност в областта на строителството и строителния надзор; счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; дейност в сферата на транспортните и логистични услуги; уеб дизайн, разработка и поддръжка на уебсайтове; дейност в областта на човешките ресурси; както и всяка друга дейност, позволена от закона

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

SANI BIYCH SARVIS

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ТЪРГОВИЯ, МОНТАЖ, СЕРВИЗ, ДЕМОНТАЖ И ДИСТРИБУЦИЯ НА МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ И САНИТАРНИ-ХИГИЕННИ ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА, ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНЖЕНЕРИНГ, ЦЯЛОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Retail trade, cosmetics and perfumes
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

RIO AGRO

Всякакъв вид търговска дейност. Покупко-продажба на селскостопанска техника Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход. Внос и износ на селскостопанска техника и селскостопанска продукция. Обработка на земеделска земя. Покупко-продажба на торове и препарати за селското стопанство. Извършване на счетоводни и консултантски услуги. Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Продажба на всякакъв вид стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия. Покупко-продажба на материали за сухо строителство и изолации. Извършване на сухо строителство, направа на изолации. Външно и вътрешно боядисване на сгради. Извършване на всякакъв вид друга дейност, които не са забранени от закона

Supplier of:

 • Agricultural, horticultural and forestry machinery and equipment (wholesale)
 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores

SOLAR ECO ENERGY

Изграждане и управление на фотоволтаични електроцентрали, монтаж и обслужване на системи за слънчева енергия, търговия с електрическа енергия след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката. Проектиране, изграждане и поддържане на автономни системи, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за електро и топло-захранване. Управление на инвнестиционни проекти,консултантски услуги в сферата на недвижими имоти, проектиране,изграждане, мониторинг и инженеринг. Извършване на транспортни услуги - превоз на хора и товари със собствен или нает превоз в страната и чужбина. Търговия със строителни материали, билки, гъби, хотелиерство и ресторантьорство, дърводобив и дървообработване, шивашки и посреднически услуги. Продажба и търговия със стоки в първоначален преработен или обработен вид, реекспорт на стоки, както и всички дейносит и услуги в странта и чужбина, незабранени със зако

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

RAYSKI KAT 2018

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ; ШИВАШКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, ОКАЗИОННИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ – ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ХОРА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ;ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.; ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

CBA SOFIA

Външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, посредническа и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, превод от и на чужди езици, строителна, ремонтна и монтажна дейност, проектиране и монтаж на строителство и съоръжения, превоз на пътници и товари, услуги за физически и юридически лица, производство на хранителни и нехранителни стоки, производство на селскостопанска продукция, покупка, обзавеждане, ремонт и продажба на недвижими имоти. Производство, преработка и реализация на земеделски произведения; дистрибуторска дейност; търговско представителство и посредничество; внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; комисионна; спедиционна; складова; транспортна; туристическа дейност; посредническа дейност по информиране и наемане на работа; обучение; лицензионни сделки; лизинг и други дейности незабранени от закона

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

MADARA

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ НА ЛЕКОТОВАРНИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ. ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ МПС, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС, СПЕДИЦИЯ, ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МПС. МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ. ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ И РАЗНОВИДНОСТИ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; АГЕНТСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ, СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/,СЪХРАНЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР И ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Machine tools (wholesale)
 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores

HOMEMART LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки собствено производство, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина; рекламни, информационни, програмни и др. услуги; търговия с хранителни и промишлени стоки, търговско посредничество и представителство; изготвяне на бизнес проекти и евро-проекти, консултантска дейност, разработване на бизнес планове за кандидатстване на безвъзмездна финансова помощ; извършване на икономически услуги, комисионни, спедиторски, вътрешни и международни превози и сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ по предмета на дейност и всички други дейности и услуги, за които няма законова забрана

Supplier of:

 • Retail trade, electric household appliances
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

IVEYN 2011

откриване на павилион за бързо хранене; производство и продажба на хляб, хлебни и сладкарски изделия; транспортна дейност; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност; почистване на сгради, домове, офиси; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки и услуги; консултантски и комисионни услуги; търговия с автомобили, части за автомобили, горива, масла и греси; информационна, програмна, импресарска дейност; търговска и производствена дейност; изработка на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали, извършване на сделки с благородни и скъпоценни метали - изкупуване, продажба; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки с интелектуална собственост; провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на готвачи, сервитьори, сладкари, ситничари и бармани и всяка друга разрешена от закона дейност

Supplier of:

 • Food, beverages and tobacco (wholesale)
 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores

8889 LTD

Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и складови сделки, международни превози на пътници и товари, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,рекламни,информационни, програмни, транспортни и финансово-консултантски услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, строителство и сделки с недвижими имоти, легализация и преводи на документи и литература, организиране на курсове за обучение и квалификация, издателска и рекламна дейност, търговия с хранителни добавки и козметични продукти, търговия със селскостопанска продукция и пчелни продукти, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от законодателството на Република България

Supplier of:

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

SEVI OIL LTD

Производство и търговия с химични продукти /след снабдяване със съответните лицензии и разрешителни/, търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакъв вид стоки, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти, строителна, издателска, преводаческа, рекламна, консултантска, маркетингова, информационна, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена дейност, агентство и представителство в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, логистика, както и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация

Supplier of:

 • Gas stations/petrol stations
 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
Back to top
Prospect all General traders, department and retail stores businesses skilled in sector with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to strategical information about General traders, department and retail stores companiesspecialized in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each firm present in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own companies list using Easylist, the simple and effectivetool to perform a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass