Companies - Glass, cement and ceramics - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
324 Companies
Discover our Trusted Top Suppliers

ML-CONSULT-2009

Производство и търговия на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки включително и собствено производство, вътрешно и външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство и агенции на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, пътнически и товаро транспортни услуги и спедиция в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, оказион, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на строително-ремонтни работи, счетоводни услуги, изграждане, производство и търговия на всякакъв вид енергия от възобновяеми енергоизточници, добив и продажба на инертни материали, строителство, наем на строителна техника, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях

 • Mineral fibre products, NES
 • Glass, cement and ceramics

KRISTAL GLASS-HOLDING

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български или чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Преработка и търговия - внос/износ на стъкло, стъклени изделия и стъклопакети, както и всяка друга дейност пряко или непряко свързана с преработката и търговията на стъкло и стъклени изделия; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Външнотърговска дейност; Складови сделки; Вътрешен и международен транспорт и спедиция; Търговско представителство и посредничество на български или чуждестранни дружества; Търговска и производствена дейност в страната и в чужбина; Както и осъществяване на всякакви други дейности или предоставяне на услуги, които не са забранени от закона

 • Flat glass
 • Glass, cement and ceramics
 • Glazing, glass...

VITA-PHARM

ТЪРГОВИЯ И ДООБРАБОТКА НА КАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА /СЛЕД СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ/, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ И КОИТО ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Glass, cement and ceramics
 • Stoneworking services
 • Stone products

Unistroimat OOD

Производство и търговия на всякакъв вид строителни материали и разтвори , експлоатация на бетонов център , изработка и монтаж на арматури , направа и търговия на всякакъв вид заготовки от желязо и бетон , извършване на всички видове превоз на пътници и товари в страната и чужбина , вклщчително таксиметров превоз , услуги със строителна техника и механизация , извършване на всякаъв вид строителни и монтажни дейности , покупка на недвижими имоти с цел строителство и продажба , извършване на всички видове строително-ремонтни дейности , търговия с хранителни и нехранителни стоки , търговско посредничество , консултантски услуги , комисионна , консигнационна , лизингова дейност ' бартерни сделки , както и всякаква друга производствена , търговска и стопанска дейност , която не е забранена със закон

 • Concrete products
 • Concrete, ready-mixed
 • Glass, cement and ceramics

MINERALI INDUSTRIALI BULGARIA

Проучване, минно дело, извличане (след спазване изискванията на закона), обработка, продажба включително внос и износ, препродажба на промишлени минерали, реализация и ръководство на заводи за обработка на минерали, така както и придобиване на участия в минни дружества, както в България, така и във всяка друга държава; дружеството може да извършва проектиране, закупуване, построяване, заемане, продажба и инсталиране на всякакви промишлени съоръжения и машини, проекти на геоложки, минни и промишлени проучвания (след спазване изискванията на закона). Може също така да приема представителства – с или без депозиране,с фирми които преработват както подобни и близки суровини, така и машини за изследване и проучване обработване и преработване на минерали. Дружеството може да действа също и в качеството на агент при търговията на минерали и гореизложеното оборудване; като вторична цел дружеството ще изпълнява всякаква търговска дейност, промишлена дейност, дейност свързана с движимо имущество и недвижими имоти, която е свързана пряко или непряко с дейността на дружествот

 • Mineral and ore mixing and crushing
 • Glass, cement and ceramics
 • Civil and marine engineering contractors...

ZLATNA PANEGA CEMENT

Производство и продажба на изделия за строителната промишленост, и по-специално, производство на цимент, клинкер, вар, варовик, глина, бетон и агрегати; извличане на ресурси за производство на цимент, вар и агрегати; предоставяне на услуги, свързани с посочените дейности; участие в дружества с предмет на дейност някоя от горе посочените; производство, транспорт, продажба и дистрибуция на бетонов и варов разтвор и бетонови производи; изграждане и експлоатация на предприятия за производство на бетон и бетонови производи; придобиване, оценяване и търговия с пясък и чакъл като минерални инертни материали; ръководство, контрол и съдействие под формата на капиталово участие, финансово участие или по друг подходящ начин в проекти, които са свързани директно или индиректно с гореизброените дейности; изследователски и други дейности, свързани с производството и пласмента на бетон и бетонови производи; въвеждане на нови технологии и материали в областта на бетона и строителните материали; оказване на технически консултации и съдействие при мениджмънта в сферата на горепосочените дейности; извършване на всяка дейност във връзка с горепосочените

 • Cement
 • Glass, cement and ceramics

AGROMAH PRODUCTION

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО, ПЪТНО И ВИК СТРОИТЕЛСТВО; БЛAГOУCTPOЙCTBEHИ УCЛУГИ; ПPOEKTAHTCKИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УCЛУГИ; СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA CИCTEMИ И CЪOPЪЖEHИЯ ЗA ДOБИB HA ИHEPTHИ MATEPИЛAИ /ЧЛ. 46 OT ЗAKOHA ЗA BOДИTE/; TЪPCEHE, ПPOУЧBAHE И ДOБИB HA ПOДЗEMHИ БOГATCTBA /ЧЛ.1 OT ЗAKOHA ЗA ПOДЗEMHИTE БOГATCTBA/ ИЗKOПHO-ЗEMHИ УCЛУГИ; БИTOBИ УCЛУГИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИPECKИ, TУPИCTИЧECKИ, TУPOПEPATOPCKИ УCЛУГИ; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ПPOГPAMHИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ И ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ; АСФАЛТО - БЕТОН

 • Mineral fibre products, NES
 • Glass, cement and ceramics

ATLANT 2013

Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради и прилежаща инфраструктура, мерки за енергийна ефективност. Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство на бетон и бетонови изделия. Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу - хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга дейност незабранена от закона

 • Concrete products
 • Concrete, ready-mixed
 • Glass, cement and ceramics
Back to top
Search easily Glass, cement and ceramics firms skilled in domain with the Kompass international data base and its search criteria. Access to strategical data about Glass, cement and ceramics businessskilled in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each business recorded in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many performance factor for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own firm list using Easylist, the simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospecting and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass