Companies - Handling and storage plant and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ZOI-KLIMA

Инсталиране машини оборудване Продажба , доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни информационни и програмни услуги, пкупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Продажба, доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Производство, реализиране, транспорт на селскостопанска продукция, машини и съоръжения, строителни материали и стоки за населението, търговия, свързана с реализация на свои и чужди продукти в страната и в чужбина, научно-изследователска, проектантска и технологична дейност, транспортни услуги, ремонтни, монтажни и комунални услуги в страната и чужбина, машинно-конструктивно проектиране, конструиране на нестандартно оборудване, извършване на качествен технически контрол и експертизи, разработване на програмни продукти и извършване на програмни услуги, комплексно проектиране и конструиране на подемно-транспортни машини, включително и шахти, машини, помещения и други строителни обекти към тях, монтаж, ремонт и поддържане на подемно-транспортна техника и електроинсталации, строително-монтажни работи към тях, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закон

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

SIDABO

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА МАШИНИ, МАШИНОСТРОЕНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СТРОИТЕЛСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ( ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ И СЛЕД СЪОТВЕТНО ВПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, КОГАТО ТАКОВА СЕ ИЗИСКВА ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ, СТРОЕЖ ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ ), КОМИСИОННИ , СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОС

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

DI VEN

МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ШЛОСЕРО - МОНТЬОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ХУДОЖЕСТВЕНО - ДЕКОРАТИВНИ ИЗДЕЛИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА , ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКО

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

ITT AUSTRIA - PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ МАШИНИ СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКАИ ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА, ТЕЖКАТА,ХИМИЧЕСКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ИЕЛЕКТРОНИКАТА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТЕЗИ СТОКИ В СТРАНАТА ИЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ И ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА ИМЕДИКОСАНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ, ТЪРГОВИЯ С НЕФТ И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ,ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТАНТСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГОВАДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ-ИКОНОМИЧЕСКИ,ТЕХНИЧЕСКИ, ПАЗАРНИ, ВАЛУТНО-ФИНАНСОВИ И ЕКСПЕРТНИ, СОФТУЕРНА ИХАРТУЕРНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИГИ, ФИНАНСОВИИ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ/БЕЗ БАНКОВА ДЕЙНОСТ/РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТАИ ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ОТДАВАНЕНА КАСЕТИ ПОД НАЕМ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ,ДЪРВОДЕЛСКИ, БОЯДЖИЙСКИ, ЕЛЕКТРО И ВИК, ОКСИЖЕННИ, ЗАВАРОЧНИ ИДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ,РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИПОСРЕДНИЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ ИЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОЕКТИРАНЕ ИМОНТАЖ НА ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕЛЕФОННИЦЕНТРАЛИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ НА СГРАД

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

ALGINA

Кораборемонт, индустриален алпинизъм, сървейорски услуги, корабен брокераж, ремонт и монтаж/демонтаж на външно телекомуникационно оборудване посредством индустриален алпинизъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на кораби, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки; лизинг, както и други сделки разрешени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

GALOF

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕ МОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ И ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

MONTAZH KAUBOYA LTD

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕДЛЕРИ, ЕЛЕВАТОРИ, ШНЕКОВЕ, ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ. МОНТАЖ НА СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ. ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ, РАФИНЕРИИ ЗА ОЛИО, ПЕЩИ ЗА ХЛЯБ, МЕЛНИЦИ. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ИЛИ ЗА КОЯТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ОСОБЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРОИЗВОДСТВО МАШИНИ ОБОРУДВАНЕ ПРЕРАБОТКА ХРАНИ НАПИТКИ ТЮТЮН

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

SYSTEMS AUTOMATION TECHNOLOGIS /SAT/

Инсталиране машини оборудване Научно-изследователска дейност по конструиране, проектиране, експериментиране, изработване и внедряване на прибори, съоръжения и системи за автоматизация на технологични процеси и агрегати; създаване на нови технологии за преработка на материали; обработка на информация от и за технологични процеси и агрегати; създаване и изработване на електронни изделия; иновации; консултации; оценки на машини, съоръжения, технологии и предприятия; експертизи и саниране на фирми; фирмено и търговско представителство; маркетинг и инженеринг; лизинг; внос, износ и реекспорт, бартерни и компенсационни операции; обработка на земя, производство на селскостопанска продукция и инвентар; строителство на жилищни и офис-сгради; курортно дело; транспортни услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закон

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

LIDER MAG

СТРУГАРСКИ УСЛУГИ И ИЗДЕЛИЯ; СТРОИТЕЛСТВО; ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА; ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН; СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

VOP

HAУЧHO - ИЗCЛEДOBATEЛCKA, PAЗBOЙHA, ПPOEKTAHTCKA, KOHCTPУKTOPCKA, ИHЖEHEPHO - BHEДPИTEЛCKA, TPAHCФEPHA, MAPKETИHГOBA, ЛИЦEHЗИOHHA, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBEHA, CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA, CEPBИЗHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. KOHCУЛTAHTCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ПPEBOДAЧECKИ, ПOCPEДHИЧECKИ, ПOCPEДHИЧECKO - KOMИCИOHHИ, PEKЛAMHИ /БEЗ KИHO И ПEЧAT/ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ, MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA. KAKTO И OБCЛУЖBAHE HA CTOПAHCKATA ИHИЦИATИBA И OPГAHИЗИPAHE HA BCЯKAKЪB PAЗPEШEH OT ЗAKOHA ИHДИBИДУAЛEH И KOЛEKTИBEH TPУД. ПЛACMEHTHO - CHAБДИTEЛCKA, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ И УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOH научно-изследователска, развойна, проектантска, конструкторска, инженерно-внедрителска, трансферна, маркетингова, лицензионна, лизинг, производствена, строително-монтажна и сервизна дейност в страната и чужбина; консултантски, информационни, програмни, преводачески, посреднически, посредническо-комисионни, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически, местни и чуждестранни лица, както и обслужване на стопанската инициатива и организиране на всякакъв, разрешен от закона, индивидуален и колективен труд; пласментно-снабдителска, търговска, внос и износ, реализация на стоки и услуги, организиране на медицинска услуги, включително стоматологически и зъботехнически, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Р. България

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

KMT-SHIPKA

научно-приложна, проектна, конструкторска, внедрителска, производствена, ремонтна, внос, износ, бартерни операции и реекспорт на машини, подемно-транспортна, тракторна, мотокарна, горска, дървообработваща, селскостопанска техника и селскостопански инвентар, складиране и складова дейност, транспортна и таксиметрова, агентство, посредничество при разпределение и преразпределение на свръхнормативни запаси, резервни части и залежали стоково мaтериални ценности; производство и пласмент на изделия от дърво, каучук, метал и пластмаси; събиране, преработка и оползотворяване на вторични суровини; организация, производство, изкупуване и преработка на животинска, селско-стопанска продукция; търговия внос и износ с нея, както и с хлебно и фуражно зърно, фасул, леща, фъстъци, зеленчуци, грозде, гъби, диворастящи плодове, билки, етерично-маслени култури и производни от тях; безалкохолни напитки, слабо и силно алкохолни напитки /след съответно разрешение/; обменни сделки, внос, износ, реекспорт и търговия с петрол и петролни продукти; производство, търговия, внос, износ и реекспорт на потребителски стоки в собствена и смесена търговска мрежа в страната и чужбина, на стоки от бартерни сделки във валута и левове; предприемаческа, комунално-битова и жилищно осъществяване на финансови операции със свободни ликвидни средства, в т.ч. и във валута; може да осъществява и всяка друга дейност извън предмета на дейност, с изключение на забранените със зако

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES
Back to top
Prospect effectively Handling and storage plant and equipment businesses skilled in domain thanks to the Kompass international data base and its search filters. Consult leading information about Handling and storage plant and equipment companiesskilled in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many performance pledges for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live companies counting tool which allows you to easily specify your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Create easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. With Easylist, you easily specify, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting service created by Kompass