Companies - Hardware, ironmongery, cutlery and tools - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

KORONA IT

Покупко - продажба на стоки и др. вещи с цел да ги препродаде в първоначален , преработен или обработен вид , продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество , комисионни , спедиционни и превозни сделки, складови сделки , сделки с интелектуална собственост , хотелиерски , туристически и рекламни услуги , лизинг, стоков контрол информационни, програмни и импресарски услуги , покупка , строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба , внос , износ и реекспорт на стоки и суровини , производство , изкупуване , преработка , съхранение и реализация на стопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита , проектиране и строителство на сгради , строителен монтаж и технически услуги , дървопреработване , дървообработване , продажба и износ на дървен материал , мебели и детайли , добиване на дървен материал , рестьорантьорство , транспортна дейност , шивашки услуги , автомонтьорство

Supplier of:

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Haberdashery metalware NES

APL

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, СКЛАДОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МЕТАЛООБРАБОТКА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩИТЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПСД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВНОСНО-ИЗНОСНА И РЕЕКСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ТРУД, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ПОДДРЪЖКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРВИЗ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНА, ХЛАДИЛНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА, ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

GASPAR GODO

Проучване, проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на програмни продукти, машини, съоръжения, екипировка, технологии, технологични процеси и инсталациии; строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови обекти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина; складови сделки и сделки по стоков контрол; лизинг; търговско представителство и посредничество; валутни сделки; лицензионни сделки; ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други подобни услуги; сделки с интелектуална собственост, както и други подобни услуги; издателски или печатарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и други дейности, незабранени изрично със зако

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

ALTERM

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт и бартерни сделки с разрешенени стоки и услуги от всякакъв вид; научно-изследователска, развойна и внедрителска дейност; ноу-хау; инженеринг маркетингови и консултантски услуги, както и извършването по смисъла на чл. 1, ал.З от ТЗ на всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени от закона

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

TIKE - MM

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЩАНЦИ, ШПРИЦФОРМИ, СПЕЦИАЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ И ДРУГИ ОБЛАСТИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ, ОБВЪРЗАНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СДЕЛКИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, СЪЗДАВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛИГИИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Supplier of:

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Woodworking tools
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

MONTEH

CEPBИЗHA, MOHTAЖHA И ПУCKOBO-HAЛAДЪЧHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA TЪPГOBИЯTA И БИTOBOTO OБCЛУЖBAHE; KOHCTPУИPAHE И ПPOИЗBOДCTBO HA TЪPГOBCKA TEXHИKA И OБЗABEЖДAHE; TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИMПPECAPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ И ABTOTPAHCПOPTHИ УCЛУГИ ЗA ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ; ATEЛИETA И ПУHKTOBE ЗA БИTOBИ УCЛУГИ; CTPOИTEЛHO - PEMOHTHИ УCЛУГИ, PEMOHT HA ABTOMOБИЛИ; ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, ШИBAЧECTBO, PEMOHT HA CEЛCKO - CTOПAHCKA TEXHИKA И ИHBEHTAP; XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO И TУPИЗЪM; BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ B COБCTBEHИ И HAETИ MAГAЗИHИ И TЪPГOBCKИ ЗABEДEHИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA METAЛHИ И TEHEKEДЖИЙCKИ ИЗДEЛИЯ И УCЛУГИ; BCИЧKИ ДPУГИ CTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH; BCИЧKИ УCЛУГИ ЩE CE OCЬЩECTBЯBAT B CTPAHATA И B ЧУЖБИH

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

ALEKS SARVIZ

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, КОМИСИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ, ПРОЕКТАНТСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ЗАКОНА НАЧИН, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБ

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

CHZPSM

Вътрешна и външна търговия с промишлени, химически и битови изделия и стоки, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, производство и търговия със собствена животновъдна продукция, производство и търговия с биоторове, производство и търговия с билки и лечебни растения, производство и търговия с фуражи и фуражни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, спедиционна, складова, лизингова, превозна, консултантска, туристическа, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, информационни услуги, сделки с обекти на интелектуалната собственост, покупка, строеж, ремонт, дизайнерски услуги и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селскостопанско производство, търговия със селскостопанска продукция и производни, агроуслуги, ремонт, внос, износ и техническо обслужване и продажба на МПС, вкл. и товарни, пътнически, специални и др., и други дейности, незабранени от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешения

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

ECOMEDIANA RECYCLING

Рециклиране сортирани отпадъци СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/ Търговия в страната и чужбина с автомобилни гуми за леки и товарни автомобили, търговия с резервни части за автомобили и машини, търговия с горива и смазочни материали, строително предприемачество, търговия с недвижими имоти и движими вещи, ремонт на автомобили и транспортни средства, търговия с плодове и зеленчуци, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска, животинска и растителна продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, консултантска дейност, ремонт на компютри, компютърна и други електронна офис техника, предоставяне на услуги с атрактивен характер, всяка друга разрешена от закона дейност. Когато за извършване на определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение /лиценз/

Supplier of:

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Haberdashery metalware NES

METALOREZHESHTI INSTRUMENTI 2015

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; организиране на счетоводни услуги, съставяне на годишни счетоводни отчети и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, извършване на контрол и одит на физически и юридически лица, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона

Supplier of:

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Woodworking tools
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

PROMET SAFE

Производство и търговия със сейфове и офисни мебели, посредничество при и покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, изпитвания за устойчивост на огън. Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство, при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЙФОВЕ И ОФИСНИ МЕБЕЛИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧИСТВО, ЛИЗИНГ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИ

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

RADMARI GRUP

ТЪРГОВИЯ С ГОРИВНО СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ /ПО РЕД И НАЧИН ПРЕДПИСАН ОТ ЗАКОНА/, ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБИ НА АВТОЧАСТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЕЗАРИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКИ, СТРОЕЖИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ТЪРГОВИЯ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ ВТОРА УПОТРЕБА, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ЖИВОТНОВЪДСТВО, УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С АВТОКОЗМЕТИКА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН,ДЪРВОДОБИВ,ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ И ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ И СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

ET MITI - DIMITAR PENOV

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, БУБАРСТВО,ПЧЕЛАРСТВО И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, БИЛКАРСТВО, ГЪБАРСТВО,ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА РОЗИ,ЦВЕТЯ, ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И ДЪРВЕТА,ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА КОЖИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА КАУЧУКОВИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ПРОДАЖБА НА СКАРА, БИРА, НА АЛКОХОЛНИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАФЕ, ЧАЙ, СТУДЕНИ И ТОПЛИ ЗАКУСКИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ФЪСТЪЦИ И ЯДКИ С АУДИО-ВИДЕО И АРТИСТИЧНО-МУЗИКАЛНИ ПРОГРАМИ И ЗАБАВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ СЪС СЪПЪТСТВАЩИТЕ УСЛУГИ; ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, КОНСИГНАЦИЯ,ОКАЗИОН И АНТИКВАРИАТ,ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ С ВНОС И ИЗНОС В ЛЕВА И ВАЛУТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА И МЕЖДУ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСФЕР НА СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НОУ-ХАУ,УСЛУГИ - ТОВАРОПЪТНИЧЕСКИ ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, АВТОМОТО И ВЕЛОРЕМОНТИ, АВТОТЕНЕКИДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ, СТУДЕНА И ТОПЛА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ,РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА, ШЕВ И КРОЙКА, БРОДЕРИЯ, РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО, РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ, ТРЕНЬОРСКИ, МАШИНОПИСНИ, СТЕНОГРАФСКИ, ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА, СТЪКЛАРСКИ, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

BULFOIL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА И ФЕРМЕРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В НЕПРЕРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, АВТОСЕРВИЗНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО, СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

PROKSIMA-3

Изграждане и експлоатация на игрални зали за хазартни игри, внос на игрални съоръжения за хазартна дейност (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); организиране на хазартни игри с игрални автомати, игри на игрални маси в казино (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); на лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри „Бинго” и „Кено”, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); букмейкърска дейност, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях; организиране на онлайн залагания (след получаване на Лиценз от Държавната комисия по хазарта); производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване (след утвърждаване на типовете и модификациите от Държавната комисия по хазарта); производство, внос, разпространение, използване, инсталиране и сервиз на развлекателни автомати; създаване на специализирано счетоводно предприятие за организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството на български, смесени и чуждестранни юридически лица; обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, след получаване на лиценз за извършване на превоз на пътници и товари на територията на Република Българи от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и Обществен превоз на пътници и товари на територията на Европейската общност, след получаване на лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността; таксиметров превоз на пътници, след издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и други незабранени от закона дейности

Supplier of:

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Haberdashery metalware NES

FENCING SYSTEMS LTD

Механично обработване на метал механично обработване на метали; производство и търговия, вътрешна и външна на едро и дребно с промишлени стоки, метални изделия, стоки за бита и стоки за леката промишленост; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; експортни, импортни и компенсационни сделки; консултантска дейност; складови сделки; външнотърговска дейност; превозна дейност; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; дистрибуторска и лизингова дейност; осъществяване на всякакъв вид услуги и дейности, които не са забранени от закона

Supplier of:

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Cables, ropes, bands and tapes, metal
 • Wire goods, metal...
Back to top
Prospect all Hardware, ironmongery, cutlery and tools firms specialized in sector thanks to the Kompass international data base and its targeting tools. Consult strategical data about Hardware, ironmongery, cutlery and tools firmskilled in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial reliable and frequently updated. For each business recorded in our database, check its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own firm list using Easylist, our simple and effectivetool to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer designed by Kompass