Companies - Health, medical and pharmaceutical - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MEDICAL CENTRE NADEZHDA CLINICAL

Извършване на клинични проучвания, изследвания, тествания в областта на медицината, научно-изледователска и развойна дейност, обучение на медицински и други кадри, клинично изпитване и проучване на лекарства и медицинска апаратура, вкл. създаване на програми и методики, свързани с разработването на иновативни продукти и процеси в областта на медицината, геномиката, биологията и ембриологията; Фундаментални научни изследвания; диагностика и индивидуална терапия, лечебни форми и средства, рехабилитация и наблюдение на болни, био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот, оказване на специализирана извънболнична помощ в специалностите акушерство и гинекология, анестезиология, педиатрия, хирургия, вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология, неврология, онкология, както и на друга специализирана извънболнична медицинска помощ, извършване дейности по здравна профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; Предоставяне на специализирани услуги на тъканни банки, както и всички други дейности, незабранени от Закона за лечебните заведения

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDICAL CENTER MALCHOVCITE LTD

извършване на специализирана извънболнична помощ в медицински център по смисъла на чл.8, ал. 1, т. 2, буква “в” от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), която включва диагностика, консултации, профилактика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписване на лабораторни и други видове изследвания, на медицински дейности и манипулации под контрола и под отговорността на дружеството, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, оказване на медицинска помощ, наблюдение, контрол и полагане на грижи за развитието на лица до 18 години, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, както и всяка друга дейност, разрешена от Закона за лечебните заведения и актовете по прилагането му, както и законодателството в Република България. Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение /лиценз/ от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани след набавяне на необходимите документи. Дейността се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинският център не може да извършва търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDICAL CENTER HERA EOOD

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, КОЕТО ИЗВЪРШВА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ. КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНИПУЛАЦИИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЕМ, НЕОБХОДИМ ЗА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, НАБЛЮДЕНИЕ НА БРЕМЕННИ И ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛ. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, КОНСУЛТАЦИИ И НАСОЧВАНЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАКТО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ САМО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

ADVANCED DENTAL IMPLANT SOLUTIONS - INDIVIDUAL PRACTICE FOR DENTAL ASSISTANCE EOOD

Индивидуална практика за първична дентална помощ. Извършване на диагностична, профилактична, лечебна и дентална дейност, както и други дейности по дентална медицина за извънболнична помощ по чл. 11 от Закона за лечебните заведения, включително: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации, профилактика и диспансеризация; предписване на лабораторни и други изследвания, както и лекарства, превързочни материали и медицински пособия; дейности по здравна промоция и профилактика; издаване на документи, свързани с дейността на дружеството, както и насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и други дейности, единствено и само свързани с медицинската дейност на лечебното заведение

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Dentists
 • Health services, specialised

CKVZ-VRATSA

диагностика , лечение и рехабилитация на лица с остри и хроничнидерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания/форми на пемфигус/;диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуалнопредавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичйите показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно - венерическите заболявания;промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве нанаселението и на кожно - венерйческите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно — венерическите заболявания; научно - изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно — венерическите заболявания;откриване легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите за осъществяванитемедицински дейности и за обслужване на пациентите

Supplier of:

 • Hospitals and clinics
 • Health, medical and pharmaceutical

MARS-2001-1

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначелен, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; вътрешно и външнотърговка дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки и стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; информационни програмни и импресарски или други услуги, продуценска дейност, консултански услуги; обучение;финансово счетоводна дейност и услуги;търговия с: нефт и нефтопродукти и природен газ; лекарствени средства и медицински консумативи; лекарствени продукти; фармацефтични субстанции; медицинска апаратура; контролно-измервателна апаратура; средства за защита /колективни и лични/; производство, търговия и улуги с продукти с лицензионен и свободен режим; служба по трудова медецина; орган за контрол и лаборатория; дезинфекция и дератизация и дезинсекция; социални дейности; книгоразпространение и книгоиздателство; отдаване под наем на дълготрайни материални активи; производство, реализация и обработка на селскостопанска продукция и други стоки; туристическа дейност; строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг или отдаване под наем; надзор; транспорт на пътници и товари по суша и море в страната и чужбина; таксиметрова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство и посредничество; производство на продукция с техническо предназначение; инженерингова, лизингова, спедиционна, комисионна, складова и ремонтна дейност; услуги за обслужване на МПС; бизнес сервис; дизайн; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други разрешени от закона дейности

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health services, specialised

SPECIALIZED HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT IN GYNECOLOGY AND ASSISTED REPRODUCTION - DR. MALINOV

ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, В ТОВА ЧИСЛО: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА, ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ГИНЕКОЛОГИЯ, ОБЩА, КОРЕМНА» ЕНДОКРИННА, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ, ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УШИ- НОС- ГЪРЛО, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ОЧНА ХИРУРГИЯ И ВСЯКАКЪВ ВИД ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ, АМБУЛАТОРНА И БОЛНИЧНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕВРОХИРУРГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КЛЕТКИ, ТЪКАННО БАНКИРАНЕ, ТЪКАННА БАНКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КАРДИОЛОГИЯТА /ВКЛЮЧИТЕЛНО АНГИОГРАФСКИ/ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПЕРАТИВНА ЕНДОСКОПИЯ - ГОРНА И ДОЛНА, ИНТЕНЗИВНА КАРДИОЛОГИЧНА ПОМОЩ СЪС СЪРДЕЧНИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ, ПРЕДПИСВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТТА НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ. ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ЗА ТОВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Supplier of:

 • Hospitals and clinics
 • Health, medical and pharmaceutical

MEDICAL CENTRE 161

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, ПРЕДПИСВАНЕ ВИДА И ОБЕМА НА ДОМАШНИТЕ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРОУЧВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDITSINSKI TSENTAR 1 - PLOVDIV

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЧЛ.11 И ЧЛ.16 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ОБЩОМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; ПРОФИЛАКТИКА, КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДПИСВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО; НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОД.; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ; С ОТКРИВАНЕ ДО 10 ЛЕГЛА ЗА КРАТКОСРОЧНО НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА - ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ И ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, КАКТО И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЕДИНСТВЕНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗЛЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КОГАТО ТАКОВА СЕ ИЗИСКВ

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

SPEZIALIZIRANA BOLNICA ZA AKTIVNO LECHENIE PO OCHNI BOLESTI DEN

•ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЧРЕЗ ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ОФТАЛМОЛОГИЯТА;•ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ;•ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ, ПОИСКАНИ ОТ ЛЕКАР ИЛИ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ;•ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОЧНА РОГОВИЦА, ЕКЛЕРА И АМНИОТИЧНА МЕМБРАНА;•КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;•НАБЛЮДЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОФТАЛМОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ;•ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИ И МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО;•УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ;•ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Supplier of:

 • Hospitals and clinics
 • Health, medical and pharmaceutical

MEDITSINSKI TSENTAR REPROMED

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ В ОБЛАСТТА НА АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА, ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР ОТ МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПОМОЩНИ РАБОТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО „ИН ВИТРО” ОПЛОЖДАНЕ, АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ „ИН ВИТРО ФЕРТИЗАЦИЯ”, АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ-КОНТРОЛИРАНА ВЪТРЕМАТОЧНА ИНСЕМИНАЦИЯ, ИМУНОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕРИЛИТЕТ, АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИЯ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, С ОТКРИВАНЕ ДО 10 ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА, ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ВЪРХУ ХОРА

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health services, specialised

MEDITSINSKI TSENTAR PO OFTALMOLOGIA-RESBIOMED

Извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни с офталмологични заболявания, присаждане на тъкани :очна роговица, козметична (естетична) хирургия, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на офталмологични дейности и манипулации, както и дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, провеждане на семинари и практикуми, свързани с основния предмет на дейност; търговия на дребно с лекарствени продукти (след издаване на съответните лицензни и разрешения по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина), клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, в съответствие е действащото законодателство в страната, извършване на рекламна и търговска дейност, свързана с основния предмет, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health services, specialised

CROSS-VIDIN

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ВЕЛОСИПЕДИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ТОВА ЧИСЛО ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И АКТУАЛНА ТЪРГОВИЯ-В МАГАЗИНИ И РАЗНОСНА. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ-ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКСИМЕТРОВА И АВТОСЕРВИЗНА. ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ИКОНОМИЧЕСКИ, ПРАВНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ. ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧВАЩА СОЦИАЛЕН, СПЕЦИАЛИЗИРАН И СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО ЕКСКУРЗИИ, ЕКСПЕДИЦИИ, СПОНСОРСКИ ДОГОВОРИ, ТЪРГОВИЯ С ЕКИПИРОВКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И СПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОТДИХА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ, В ТОВА ЧИСЛО СПОРТНИ И ФИТНЕС ЦЕНТРОВЕ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Wheelchairs and their accessories
 • Means of transport...

MEDITSINSKI TSENTAR VITAMED

ИЗBЬPШBAHE HA ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, PEXAБИЛИTAЦИЯ И HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ, KOHCУЛTAЦИИ, ПPOФИЛAKTИKA, ПPEДПИCBAHE HA ЛAБOPATOPHИ И ДPУГИ BИДOBE ИЗCЛEДBAHИЯ, OБPAЗHA ДИAГHOCTИKA, ИЗBЬPШBAHE HA MEДИЦИHCKИ ДEЙHOCTИ И MAHИПУЛAЦИИ ПOД ЛEKAPCKИ KOHTPOЛ И OTГOBOPHOCT, OБEMA, BИДA ДOMAШHИ ГPИЖИ И ПOMOЩ ЗA БOЛHИ, ПPEДПИCBAHE HA ЛEKAPCTBA, ПPEBЬPЗOЧHИ MATEPИAЛИ И MEДИЦИHCKИ ПOCOБИЯ, ИЗBЬPШBAHE HA EKCПEPTИЗA HA BPEMEHHA HETPУДOCПOCOБHOCT, ИЗBЬPШBAHE HA HAБЛЮДEHИE И OKAЗBAHE HA MEДИЦИHCKA ПOMOЩ ПPИ БPEMEHHOCT И MAЙЧИHCTBO, HAБЛЮДEHИE, KOHTPOЛ И ПOЛAГAHE HA ГPИЖИ ЗA ФИЗИЧECKOTO И ПCИXИЧECKO PAЗBИTИE HA ЛИЦATA ДO 18 Г., ИЗBЬPШBAHE HA ДEЙHOCTИ ПO ЗДPABHA ПPOMOЦИЯ И ПPOФИЛAKTИKA, BKЛЮЧИTEЛHO ПPOФИЛAKTИЧHИ ПPEГЛEДИ И ИMУHИЗAЦИИ, ИЗДABAHE HA ДOKУMEHTИ CBЬPЗAHИ C ДEЙHOCTTA HA MEД. ЦEHTЬP, HACOЧBAHE HA ПAЦИEHTИ ЗA KOHCУЛTATИBHA И БOЛHИЧHA ПOMOЩ, ИЗBЬPШBAHE HA TЬPГOBCKИ CДEЛKИ ЗA HУЖДИTE HA OCЬЩECTBЯBAHИTE MEДИЦИHCKИ ДEЙHOCTИ И ЗA OБCЛУЖBAHE HA ПAЦИEHTИ, OTKPИBAHE HA ДO 10 ЛEГЛA ЗA KPATKOCPOЧHO HAБЛЮДEHИE И ЛEЧEHИE, ГOPHИTE ДEЙHOCTИ CE OCЬЩECTBЯBAT OT ЛEKAPИ C PAЗЛИЧHИ ПPИЗHATИ CПEЦИAЛHOCT

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDICAL CENTER ARKUS MEDICAL

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ПО ЧЛ.8, АЛ.1, Т.2, БУКВА "В" ОТ ЗЛЗ ЗА:ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; КОНСУЛТАЦИИ; ПРОФИЛАКТИКА; ПРЕДПИСВАНЕ НА : ЛАБОРАТОРНИ, РЕНТГЕНОВИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ; ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ; НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО; НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ; ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕН В ДОМА МУ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО НА БОЛНИЯ НАЛАГА ТОВА; ХОСПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В БОЛНИЦА, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ ИЛИ В ДОМА НА ПАЦИЕНТИТЕ; САНИТАРЕН ТРАНСПОРТ; ИЗВЪРШВАНЕ И НА ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ САМО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.3, АЛ.3 ОТ ЗЛ

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDICAL CENTER VEREYA

Лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, към което могат да се открият легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките определени в ЗЛЗ и ще се извършват: диагностика, консервативно и оперативно лечение на заболявания, наблюдение на болни, консултации, профилактика; предписване на лабораторни и други изследвания, медицински дейности и манипулации, лекарства, медицински пособия, превързочни материали; извършване на експертиза на временна нетрудоспособност; дейности по здравна промоция и профилактика, профилактични прегледи; издаване на документи свързани с дейността на практиката; насочване на болни за консултации и прегледи и болнична помощ; лечение в дома на болни, ако състоянието му налага; провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти, провеждане на учебна дейност

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

ACIBADEM CITY CLINIC DIAGNOSTIC AND CONSULTATION CENTER

осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, включително извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; диспансеризация; предписване на лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност; предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертиза на временната нетрудоспособност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с неговата дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

AMBULATORIA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA STOMATOLOGICHNO STUDIO VENELINOV

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕНТАЛНО БОЛНИ; КОНСУЛТАЦИИ; ПРОФИЛАКТИКА; ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНО БОЛНИ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ НА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ОБЕМА, ВИДА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА ДЕНТАЛНО БОЛНИ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ; ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ; ДЕНТАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ПОМОЩНИ ДЕНТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕНТАЛНО БОЛНИ

Supplier of:

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Dentists
 • Health services, specialised
Back to top
Browse easily Health, medical and pharmaceutical companies specialized in domain with the Kompass international data base and its search filters. Consult strategical information about Health, medical and pharmaceutical firmexpert in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free provides legal and financial trustworthy and regularly updated. For each firm present in our database, consult its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many performance pledges for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live business counting solution which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing strategies. Thanks to Easylist, you effectively define, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer designed by Kompass