Companies - Hire and rental services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DANAK

Производство на бетон и бетонови изделия, всички видове циментови, варови и строителни разтвори; общостроителни работи, изкопни дейности, разрушаване на стари сгради и съоръжения, копаене и товарене на земна маса и строителни отпадъци, изкопи с багер, подравняване и настилане на терени, паркинги и пътища, изграждане на язовирни стени, укрепващи съоръжения, почистване на речни корита, почистване на сняг от пътища и паркинги при зимни условия; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки; лизинг, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

NIKOM - 97

Производство тухли керемиди други изделия от печена глина строителството ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, КОМПЕНСАЦИОННИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ЕЛЕМЕНТИ, КОНСТРУКЦИИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ; ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ВОДЕН, ВЪЗДУШЕН И ПЪТЕН ТРАНСПОРТ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; РЕМОНТ И СЕРВИЗ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

MARITZA MANPOWER

ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ОКАЗИОННА, АНТИКВАРНА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2, Т.З ОТ ТЗ/, МОТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕТЕРИЯ, СЛАДКАРСТВО, АПЕРЕТИВ, БАР, ДИСКОТЕКА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СТРОИТЕЛНА И ПРОЕКТАНСКА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, СТОКИ И ТОВАРИ, ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ ФИРМАТА ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШЕНИЯ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 • Hire and rental services
 • Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment

BRATYA NIKOLOVI - HRISTO NIKOLOV

ЛOЗAPCTBO И ПPOИЗBOДCTBO HA BИHO И CПИPTHИ HAПИTKИ OT ГPOЗДE /CЛEД ЛИЦEHЗ/, PACTEHИEBЪДCTBO И ЖИBOTHOBЪДCTBO, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПУHKTOBE ЗA ИЗBAPЯBAHE И ДECTИЛAЦИЯ HA ФEPMEHTИPAЛИ ПЛOДOBИ MATEPИAЛИ, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA CПИPTHИ HAПИTKИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA PAKИИ И CПИPTHИ HAПИTKИ OT COБCTBEHИ CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ /CЛEД ЛИЦИHЗ/, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BKЛ. BHOC И ИЗHOC HA CTOKИ, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ, ПOKУПKИ HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ИЗBЪPШBAHE HA CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ PAБOTИ И PEMOHTHИ ДEЙHOCTИ, ПPOEKTAHTCKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA ЗA ПPOДABAHE HA EДPO И ДPEБHO HA XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И CTOKИ ЗA БИTA, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, BKЛЮЧИTEЛHO ЗEMEДEЛCKA ПPOДУKЦИЯ, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA OБEKTИ ПPEДOCTABЯЩИ AЛKOXOЛHИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, БEЗAЛKOXOЛHИ, TOHИЗИPAЩИ HAПИTKИ И ЦИГAPИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, PAЗKPИBAHE HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE - KAФE-AПEPИTИBИ, PECTOPAHTИ, БЮФETИ И ДP. ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CЛAДKAPCKИ И TECTEHИ ИЗДEЛИЯ, KAФE, CTУДEHИ И TOПЛИ ЗAKУCKИ, OPГAHИЗAЦИЯ И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗAБABHИ, EЛEKTPOHHИ И KOMПЮTЪPHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, OPГAHИЗИPAHE HA ДETCKИ ATPAKЦИOHHИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, KOHCУЛTAHTCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CKЛAДOBИ И ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛK

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

TOBLER SKELE

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба; застрахователна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, или предоставянето на други услуги; охрана на обекти и физически лица; спортни услуги и игри; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност; да продава, да оттдава на лизинг, да монтира, демонтира и оттдава под наем скелета и трибуни; да продава и оттдава под наем строителни уреди- кофраж за бето

 • Hire and rental services
 • Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment

INTERIM - 95

Вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина; изкупуване, преработка и пласмент на мляко и млечни продукти; производство, изкупуване, преработка и продажба на култивирани гъби, диворастящи гъби, плодове и билки; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; ресторантьорство и хотелиерство; туристическа, рекламна и информационна дейност; покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и инженерингова дейност; участие в български и чуждестранни търговски дружества; транспорта дейност в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид услуги и дейности, които не са забранени от закона

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

STOMANOBETONOVI KONSTRUKTSII I IZDELIYA

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, СДЕЛКИ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ТЕХНИЧЕСКА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, СЪОРАЖЕНИЯ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, КОНСУЛТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯ, УСЛУГИ, ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ, НАСОЧВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОМИШЛЕНОСТИ И ТЪРГОВИЯ, КООПЕРАЦИЯТА МОЖЕ /ИМА ПРАВО/ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА И ОТЧУЖДАВА НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЦЕННИ КНИГИ, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТ

 • Hire and rental services
 • Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment

D ART DESIGN

ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕНЕ, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОЯТАЦИЯ НА КЕФЕТЕРИИ, РЕСТОРАНТИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪСЪ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Hire and rental of industrial machinery, tools and equipment
 • Hire and rental services
 • Hire and rental of machinery and equipment for the mining, oil and gas industry

GREEN FARM PETOKLADENTSI LTD

Растениевъдство и животновъдство; продажба на стоки от собствено производство, включително земеделска продукция; производство и търговия със селскостопанска продукция; търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци; преработка и консервиране на плодове и зеленчуци; търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, вътрешно и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини и материали; търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях; търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде, и части за тях; внос, износ и търговия с автомобили, техническо обслужване и ремонт на автомобили; търговия на едро и дребно с авточасти, автоаксесоари и др.; авторемонтна и сервизна дейност; развъдна дейност на породисти кучета и други домашни любимци, търговия с тях, внос и износ; организиране на магазинна мрежа за продаване на едро и дребно на хранителни и нехранителни стоки; ресторантьорство; разкриване на заведения за обществено хранене – ресторанти, кафе – аперитиви и др.; разкриване и експлоатация на обекти предоставящи алкохолни /след лиценз/, безалкохолни, тонизиращи напитки и цигари /след лиценз/; разкриване и експлотация на фризьорски и козметични салони, студиа за маникюр; разкриване и експлоатация на заведения за развлечение покупка на стоки и други вещи /без забранените от закона/ и недвижими имоти с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; отдаване под наем на недвижими имоти; разкриване и експлотация на фитнес – и спортни зали, на спортни обекти и съоръжения; пpeвoзи нa xopa и товари /след лиценз/ в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; извършване на строително – монтажни работи и ремонтни дейности /включително къртене, чупене, заваряване на метали, лепене на теракот, фаянс и др./; предприемачество; производство и търговия с мебели, дограми, врати и др. от всякакви материали; пакетиране на хранителни и нехранителни стоки; лизингови сделки; складови и лицензионни сделки; търговско представителство /без процесуално/ и посредничество; сделки с интелектуална собственост; консултантска и рекламна дейност; всякакви търговски сделки и дейности, с изключение на забранените от закона

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

KONTIKI

ВНОС, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА, ФИТОФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕПАРАТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА, СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ФУМИГАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЖИЛИЩА, ХОТЕЛИ, СКЛАДОВЕ И ДРУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, УСЛУГИ В РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯ БИЗНЕС, РЕНТА-КАР, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ОБРАБОТКА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОНСУЛТАНТСКИ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

DOLORES 2004 EOOD

Производство и търговия със земеделска продукция, животновъдство, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм и преводни услуги, външно и вътрешно търговска и производствена дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, консултантска, складова, транспортна дейност, реклама и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, строителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството на Република България СПОМАГАТЕЛНИ Д СТИ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

STEMO 2013 LTD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И ЧАСТИ, БОБИНИ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ; ПРЕВОДНА ДЕЙНОСТ; ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ-ОТ ЗАКОНА

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...

EVROSTROY-N

строителство и монтажни дейности, хидроизолация, ВИК, електрически инсталации, бояджийски, тенекеджийски услуги при условията на чл.1, ал.з от ТЗ, предприемачество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, таксиметрови превози, транспортни услуги, товарен и пътнически международен и вътрешен транспорт, автосервизни услуги, туроператорска, туристическа, рекламна, импресарска и информационна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, производство на стоки и услуги с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, предоставяне на компютърни, интернет и други услуги

 • Hire and rental of industrial machinery, tools and equipment
 • Hire and rental services
 • Hire and rental of machinery and equipment for the mining, oil and gas industry

PERUN - 89

HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И CEPBИЗ, KAKTO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO И TEXHOЛOГИИ ЗA TЯX, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA BCИЧKИ CTOПAHCKИ OTPACЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И EKИПИPOBKA, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA BCЯKAKЪB BИД CГPAДИ И ДPУГИ CTPOИTEЛHИ OБEKTИ, TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BCЯKAKЪB BИД TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И ABTOCEPBИЗ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA, ПPOДAЖБA И ИЗHOC HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, ПOCOБИЯ И ИHBEHTAP, XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAH OTДИX И PAЗBЛEЧEHИЯ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB BИД БИTOBИ УCЛУГИ, ДИЗAЙHEPCTBO, APAHЖИPAHE И ИHTEPИOPHИ И EKCTEPИOPHИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BCЯKAKBИ ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ, ИЗBЪPШBAHE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO, CPEДCTBA ЗA ПOTPEБЛEHИE, MATEPИAЛИ И ДPУГИ CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT И TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA TЪPГOBИЯTA И ИKOHOMИKATA, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ ПPOИЗBOДCTBEHИ И HEПPOИЗBOДCTBEHИ УCЛУГ

 • Hire and rental services
 • Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment

IRES - 15

ДЪРВОДОБИВ, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА И МЕТАЛИ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ, ТУРИЗЪМ-ЛОВЕН И ДРУГ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДОБИВ ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ, ГЪБИ И ДР. ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ, СЕМЕСЪБИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ И МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ, БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ ДЪРВО, МЕТАЛ, КОЖА, ПЛАСТМАСИ, КАУЧУК, КЕРАМИКА, СТЪКЛО, ТЕКСТИЛ И ДР. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ИГРИ, ИМПРЕСАРСКА И ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СВОИ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, БРОДЕРИЯ, РЪЧНО И МАШИННО ПЛЕТИВО, УСЛУГА-ДЪРВОДЕЛСКИ, ШИВАШКИ, МАШИНОПИСНИ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ, ТОЧИЛАРСКИ, ФОТОГРАФСКИ, АВТОСЕРВИЗНИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ, БИТОВИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Agriculture and forestry
 • Agricultural and horticultural services
 • Harvesting services...
Back to top
Browse easily Hire and rental services businesses experting in sector using the Kompass worldwide data base and its search filters. Find strategical data about Hire and rental services firmskilled in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, look for its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These multiple criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own firm list using Easylist, our simple and effectivetool to produce a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospecting and emailing strategies. Try EASYLIST, the on-line prospecting service created by Kompass