Companies - Hygiene and cleaning - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ENGINEERING 77

ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СТРОИТЕЛНА; ПРОЕКТАНТСКА; КОНСУЛТАНТСКА; СТРОИТЕЛНО-РЕМАНТНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНА ИЛИ ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

MEGAKLIYN 21

почистване на административни и производствени сгради, поддържане на зелени площи, техническа поддръжка на сгради, производство преработка , търговия с промишлени и хранителни и селскопански стоки, суровини, стоки за бита от всякакъв вид електроника, обурудване, откриване на магазинна мрежа в страната и чужбина, организиране на почасов труд в страната и чужбина по надлежен ред, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, след лиценз, комисионна, посредническа, маркетингова, инженерингова, предприемаческа, спедиторска, рекламна, туристическа, туроператорска дейност, след лиценз, търговско представителство, посредничество и агентство на граждани, български и чуждестранни физически и юридически лица за осъществяване на търговска дейност в страната и чужбина, наемане на машини, помещения и съоръжения за извършване на стопанска дейност, внос, износ и реекспорт, покупка на терени, предприемачество и цялостно строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвжими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности незабранени със закон

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

TIDEX

търговско посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, хотелиерство и туризъм, строителство, предприемачество и ремонтно-сервизна дейност, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически лица и фирми в Р. България и извън страната, лизингова дейност, производство и търговия, вкл. чрез собствено магазинна мрежа със стоки за бита на гражданите, промишлени и хранителни стоки, производство, преработка, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински характер, издателска дейност, осъществяване на битови услуги за населението, консултантска дейност, импресарска дейност, транспортна и спедиторска дейност, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от българското законодателств

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

REFRAMONTAZH

Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително монтажна дейност, рециклиране, рекламна и издателска дейност, Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци; производство и търговия в страната и чужбина на хранителни, потребителски и промишлени стоки; дейности, при които има разрешителен режим след издаване на съответното разрешително, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

STROYKONSULT

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОЕКТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДЪРЖКА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОМИШЛЕНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОКАЗИОННА /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, КОМИСИОННА. И АМБУЛАТНАТЪРГОВИЯ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ НАПИТКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ. ТАКСИ МЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ, ПРЕДПЕЧАТНА И ИЗДАТЕЛСКА. ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И МАРКЕТИНГ, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КАФЕ-АПЕРАТИВ С ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ НАПИТКИ, ЦИГАРИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/. ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЗАКУСКИ, ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО СТРОИТЕЛСТВО

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

Z M GROUP 3

Други довършителни строителни дейности ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, КАКТО И ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ, ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАПОЧВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СЪЩАТА ТАЗИ ДЕЙНОСТ САМО СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ, НУЖНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й Производство, търговия на едро и дребно, съхранение и преработка на селскостопанска продукция. Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. При наличие на разрешителен или регистрационен режим за определена дейност. Дружеството ще започва осъществяването на съшата тази дейност само след снабдяване с необходимите разрешителни или регистрации, нужни за осъществяването й

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ABC SYSTEMS LTD

Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, асемблиране на ел.табла, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ANTILOPA CLEANING SERVICE LTD

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КСЕРОКС УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

LUCHI LTD.

поставяне на хидро и топло изолации на сгради;производство и монтаж на алуминиева дограма;почистване на семена;извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина /след лиценз/;туроператорска и турагентска дейност /след лиценз/;международен и вътрешен транспорт;изработване на бижутерийни и шелирни изделия, сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали;извършване на външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни;продажба на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос –след разрешение на МФ;извършване на продажба на стоки от собствено производство;покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и стоки;животновъдство, овощарство и пчеларство;извършване на търговско представителство и посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица;комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги; доставка на стоки;изготвяне на експертни оценки на машини и съоръжения;складови сделки;внос и продажба на авточасти;лицензионни сделки;стоков контрол;сделки с интелектуална собственост;превозни и таксиметрови услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски, козметични и други дейности и свързаните с тях услуги;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;лизинг;производствена, строителна, сервизна, търговска, транспортна дейност;монтаж на автоматични газови уредби, газифициране на недвижими имоти с природна и битова газ;вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

MAMMUT

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, OБPAБOTEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ, РЕМОНТ, OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ИЗДАТЕЛСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТРОИТЕЛНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДР. УСЛУГИ; ЛИЗИНГ, КОГАТО ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ПО-ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ИЛИ ДРУГА ИНСТИТУЦИЯ, ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИВА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

DA MI VI KORPOREYSHAN 2010

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ; АНАЛИЗИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ ИЛИ СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, КУРСОВЕ, ШКОЛИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНЦЕРТИ, СПЕКТАКЛИ, ИЗЛОЖБИ И ФЕСТИВАЛИ;ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ДИЗАЙН-МОДЕН, ПРОМИШЛЕН, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ, ПЕЧАТ И ПРЕДПЕЧАТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services
Back to top
Prospect easily Hygiene and cleaning businesses skilled in metier using the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Search leading information about Hygiene and cleaning firmskilled in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free provides legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, look for its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own enterprises list using Easylist, the simple and effectivetool to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospecting and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution created by Kompass