Companies - Industrial cleaning services - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
511 Companies
Industrial cleaning services
Discover our Trusted Top Suppliers

ENGINEERING 77

ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СТРОИТЕЛНА; ПРОЕКТАНТСКА; КОНСУЛТАНТСКА; СТРОИТЕЛНО-РЕМАНТНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНА ИЛИ ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

MEGAKLIYN 21

почистване на административни и производствени сгради, поддържане на зелени площи, техническа поддръжка на сгради, производство преработка , търговия с промишлени и хранителни и селскопански стоки, суровини, стоки за бита от всякакъв вид електроника, обурудване, откриване на магазинна мрежа в страната и чужбина, организиране на почасов труд в страната и чужбина по надлежен ред, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, след лиценз, комисионна, посредническа, маркетингова, инженерингова, предприемаческа, спедиторска, рекламна, туристическа, туроператорска дейност, след лиценз, търговско представителство, посредничество и агентство на граждани, български и чуждестранни физически и юридически лица за осъществяване на търговска дейност в страната и чужбина, наемане на машини, помещения и съоръжения за извършване на стопанска дейност, внос, износ и реекспорт, покупка на терени, предприемачество и цялостно строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвжими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности незабранени със закон

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

TIDEX

търговско посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, хотелиерство и туризъм, строителство, предприемачество и ремонтно-сервизна дейност, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически лица и фирми в Р. България и извън страната, лизингова дейност, производство и търговия, вкл. чрез собствено магазинна мрежа със стоки за бита на гражданите, промишлени и хранителни стоки, производство, преработка, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински характер, издателска дейност, осъществяване на битови услуги за населението, консултантска дейност, импресарска дейност, транспортна и спедиторска дейност, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от българското законодателств

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

REFRAMONTAZH

Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително монтажна дейност, рециклиране, рекламна и издателска дейност, Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци; производство и търговия в страната и чужбина на хранителни, потребителски и промишлени стоки; дейности, при които има разрешителен режим след издаване на съответното разрешително, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

STROYKONSULT

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОЕКТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДЪРЖКА НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОМИШЛЕНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОКАЗИОННА /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, КОМИСИОННА. И АМБУЛАТНАТЪРГОВИЯ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ НАПИТКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ. ТАКСИ МЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ, ПРЕДПЕЧАТНА И ИЗДАТЕЛСКА. ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И МАРКЕТИНГ, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КАФЕ-АПЕРАТИВ С ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ НАПИТКИ, ЦИГАРИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/. ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЗАКУСКИ, ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО СТРОИТЕЛСТВО

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

Z M GROUP 3

Други довършителни строителни дейности ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, КАКТО И ТЪРГОВИЯТА С ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ПРИ НАЛИЧИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ, ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАПОЧВА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СЪЩАТА ТАЗИ ДЕЙНОСТ САМО СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ, НУЖНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й Производство, търговия на едро и дребно, съхранение и преработка на селскостопанска продукция. Транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. При наличие на разрешителен или регистрационен режим за определена дейност. Дружеството ще започва осъществяването на съшата тази дейност само след снабдяване с необходимите разрешителни или регистрации, нужни за осъществяването й

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ABC SYSTEMS LTD

Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, асемблиране на ел.табла, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради, производство на медни и оптични свързващи кабели, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ANTILOPA CLEANING SERVICE LTD

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КСЕРОКС УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

LUCHI LTD.

поставяне на хидро и топло изолации на сгради;производство и монтаж на алуминиева дограма;почистване на семена;извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина /след лиценз/;туроператорска и турагентска дейност /след лиценз/;международен и вътрешен транспорт;изработване на бижутерийни и шелирни изделия, сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали;извършване на външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни;продажба на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос –след разрешение на МФ;извършване на продажба на стоки от собствено производство;покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и стоки;животновъдство, овощарство и пчеларство;извършване на търговско представителство и посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица;комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги; доставка на стоки;изготвяне на експертни оценки на машини и съоръжения;складови сделки;внос и продажба на авточасти;лицензионни сделки;стоков контрол;сделки с интелектуална собственост;превозни и таксиметрови услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски, козметични и други дейности и свързаните с тях услуги;покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;лизинг;производствена, строителна, сервизна, търговска, транспортна дейност;монтаж на автоматични газови уредби, газифициране на недвижими имоти с природна и битова газ;вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

MAMMUT

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, OБPAБOTEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ, РЕМОНТ, OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ИЗДАТЕЛСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТРОИТЕЛНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДР. УСЛУГИ; ЛИЗИНГ, КОГАТО ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ПО-ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ИЛИ ДРУГА ИНСТИТУЦИЯ, ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИВА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

DA MI VI KORPOREYSHAN 2010

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ, ДАНЪЧНИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ; АНАЛИЗИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ ИЛИ СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АВТОМОБИЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОЕКТИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, КУРСОВЕ, ШКОЛИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНЦЕРТИ, СПЕКТАКЛИ, ИЗЛОЖБИ И ФЕСТИВАЛИ;ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ДИЗАЙН-МОДЕН, ПРОМИШЛЕН, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ, ПЕЧАТ И ПРЕДПЕЧАТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

RENA PEP - RAYNA ZAHARIEVA

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПАКЕТАЖ И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СТОКИ ЗА БИТА, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СОРТОВИ СЕМЕНА, ШИРПОТРЕБА, ПЛЕТИВО, ОБЛЕКЛО, БЕЛЬО, АКСЕСОАРИ, КИНКАЛЕРИЯ, ГАЛАНТЕРИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, ЦИГАРИ И СПИРТНИ НАПИТКИ /БЕЗ ПРОИЗВОДСТВО/, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, КАКАО, КАФЕ, ЯДКИ, АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА, БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА, БИЛКИ, ЦВЕТЯ, КОЗМЕТИКА, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ, ПРЕДМЕТИ НА БИТА, КОЗМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ, СПОРТНА ЕКИПИРОВКА, ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ТОВАРНИ И РАЗТОВАРНИ РАБОТИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА И В ЧУЖБИНА, ИЗМИВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ, ОФИСИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ОБЕКТ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

REFLEX-M

почистване на офиси, домове,складове и други помещения и открити площи; търговия с перилни, миещи и почистващи препарати; покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред митническите органи и свързаните с тази дейност услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; образователни услуги, свързани с повишаване квалификацията и преквалификация; рекламни, информационни, програмни и други услуги; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; лизинг и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

STROYMAKS 2000

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЬРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ ТЪРГОВИЯ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННИ СТОКИ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЕЛЕКТРОННИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КЕТЪРИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

ENERGYREPAIR - GVLtd.

строителство, изграждане ремонт на промишлени, жилищни, търговски и други сгради и обекти, ремонт на промишлени, жилищни, търговски и други сгради и обекти, изграждане на инсталации в сгради, строителство и ремонт на енергийни обекти, отоплителни инсталации, климатични, аспирациоини и други инсталации, в сгради и други, обекти покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство, продажба на стоки от собствено производство, търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, таксиметрови, строителни, рекламни, лизингови и всякакви други, допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина, осъществявани по търговски начин

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

TERMOUYUTSTIL

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА /ИЗГРАЖДАНЕ/, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ТЪРГОВИЯ НА СЛЪНЧЕВИ, ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ, ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ; ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИНЖЕНЕРИНГ; ЦЯЛОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

TEHNOHIM

НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЛСКА, РАЗВОЙНА, ПРОЕКТАНСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И РЕМОНТНА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧЕСКАТА, СИЛИКАТНАТА, ХРАНИТЕЛН-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТТ, МАШИНОСТРОЕНЕТО, ЕЛЕТРОНИКАТА, ВКЛ. НА ЛАБОРАТОРНИ ПРИБОРИ И АПАРАТУРА,ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ; ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ,ПРЕПАРАТИ ЗА БИТА И КУХНЕНСКИ СЕКТОР, ПРЕПАРАТИ ЗА ПОВЪРХНОСТТНА ХИГИЕНА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИКО ХИМИЧНА И БИОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА НА ВОДИТЕ; ТЕХНИЧЕСКА ПРЕПАРАТНА ХИМИЯ С ИНДУСТРАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТ, И ИЗПИТАНИЯ НА ТОПЛООБМЕННИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРАЖЕНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;ПРОИЗВОДСТВО ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ,ВНОС И ИЗНС НА СУРОВИНИ , МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ, ОСНОВНИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЕДИНЕН НОМЕНКЛАТУРЕН СПИСЪК. ТУРИСТИЧЕСКО ОБЛУЖВАНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА;ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУКТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТАНСКА, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. СЪЗДАВНЕ И УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСФЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ.НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТВАИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ,СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБ

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

KOBRETI 69

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ; РЕКЛАМНИ, КУРИЕРСКИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ - РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛСКИ И ДР. ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ЕКСКУРЗОВОДСКА ДЕЙНОСТ, ОТКРИВАНЕ НА АПТЕКА, ДРОГЕРИЯ И ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА, БИЛКИ, СИНТЕТИЧНИ И САНИТАРНО ХИГИЕННИ СРЕДСТВА, СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ; ШИВАШКИ УСЛУГИ; ОБУЩАРСКИ УСЛУГИ; АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ, СЧЕТОВОДНИ И ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЯВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; РЕМОНТ НА ГОРСКА, ПАРКОВА, ГРАДИНСКА И БИТОВА ТЕХНИКА; ДОБИВ, ИЗВОЗ И ИЗНОС НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ЛЕСОВЪДСКА ДЕЙНОСТ, АВТОСЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, РЕМОНТ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, КАКТО И ПРОДАЖБА НА КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМОБИЛИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ХИДРОТЕХНИЧЕСКО И ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА, УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ, ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СКАЛНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗРАБОТКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИ ОБЕКТИ И ВОДНОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕДА ОПРЕДЕЛЕН В ЗАКОНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services

VESELA

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен илиобработен вид; производство на стоки с цел продажба; авторемонт, производство и търговияна феродови изделия, търговия с авточасти, охрана на обекти и физически лица; спортниуслуги и игри; комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност; търговскопредставителство и посредничество; външнотърговска дейност; външноикономическадейност; транспортна, информационна, хотелиерска, туристическа дейност, след издаване налиценз, рекламна, програмна дейност; сделки с интелектуална собственост; производство нафилми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност; покупка, строеж иобзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; организиране на развлекателни, спортни,електронни и хазартни игри /след издаване на разрешение/, игрални автомати, казино /следразрешение/, строителство, проектиране, предприемачество; производство и продажба наРУС и алуминиева дограм

 • Hygiene and cleaning
 • Industrial cleaning services
Back to top