Companies - Machinery and equipment for metalworking - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ZOI-KLIMA

Инсталиране машини оборудване Продажба , доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни информационни и програмни услуги, пкупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Продажба, доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

ZMM-ZLATOGRAD

Извършване на всякаква търговска дейност и производствена дейност и на всякакви търговски сделки, незабранени със закон, включително производство на металорежещи и други машини, части, агрегат, детайли, вериги кабеловодещи, кабелна арматура, инструменти, технологична екипировка и др. такива; покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид; собствено производство на стоки и продажба на стоки от собствено производство; покупко - продажба на облигации, зункове, брейди облигации; покупка на ценни книжа с цел продажба; покупка на дялове, акции квоти и др. части от търговски дружества, включително покупка на търговски дружества; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, строителна дейност и СМР и всяка друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина

 • Metal turning machines, lathes
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Metal milling machines...

COMAND

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ТОВАРИ.МАШИНОСТРОЕНЕ.ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ:БАРТЕРНИ СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ЗАДГРАНИЧНО УЧАСТИЕ В СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ФОРМИРОВАНИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО СЪС ЗАКО

 • Metal turning machines, lathes
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Metal milling machines...

BALKAN-SAST

Развой, проектиране, производство, строителство, сервиз, консултантска дейност, инженеринг на системи за безопасност в железопътния и шосейния транспорт, на специализирано комуникационно оборудване и други - дейност, извършвана по промишлен начин, извършване на монтаж на технологично оборудване за осигуряване на дейността на руден път в надземна кариера за кафяви въглища, в областта на комуникационното и предохранителното оборудване, включително подготовка на необходимата документация за минни дейности, производство, инсталация и ремонт на електрически машини и уреди, производство, инсталация, ремонт и оборудване на електрически пътно-транспортни средства с тяга, пътно-транспортни превози, ремонт на МПС, пътно-транспортни товарни превози, предоставяне на технически услуги за защита на имущество и хора, консултантска дейност в областта на комуникационната, предохранителна и сигнализационна техника, изследвания и измервания на пътищата, изграждане на машини с механично задвижване, отдаване под наем на строителни механизми, работа с автокранове, дърводелски дейности, галванизация, метал ообработва не, производство на инструменти, шлосерски дейности, ковашки дейности, покупка на стоки с цел препродажба и продажба, посредническа дейиост в областта на търговията и услугите, отдаване под наем на не жилищни помещения, хотелиерство, настаняване, полиграфично производство, графични и репрографични дейности, изследване и развой в областта на природните и техническите науки или социалните науки, производство на метални конструкции, котли, корпуси и контейнери, извършване на всички други дейности, незабранени от закон

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Arc welding machinery and equipment
 • Soldering and brazing machinery and equipment...

ALGINA

Кораборемонт, индустриален алпинизъм, сървейорски услуги, корабен брокераж, ремонт и монтаж/демонтаж на външно телекомуникационно оборудване посредством индустриален алпинизъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на кораби, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност; рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки; лизинг, както и други сделки разрешени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

GALOF

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, РЕМОНТНИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕ МОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ И ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

SYSTEMS AUTOMATION TECHNOLOGIS /SAT/

Инсталиране машини оборудване Научно-изследователска дейност по конструиране, проектиране, експериментиране, изработване и внедряване на прибори, съоръжения и системи за автоматизация на технологични процеси и агрегати; създаване на нови технологии за преработка на материали; обработка на информация от и за технологични процеси и агрегати; създаване и изработване на електронни изделия; иновации; консултации; оценки на машини, съоръжения, технологии и предприятия; експертизи и саниране на фирми; фирмено и търговско представителство; маркетинг и инженеринг; лизинг; внос, износ и реекспорт, бартерни и компенсационни операции; обработка на земя, производство на селскостопанска продукция и инвентар; строителство на жилищни и офис-сгради; курортно дело; транспортни услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закон

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

ENERCHEMICAL

Инвестиции в областта на енергийната и химическата промишленост. Разработване на нови производствени мощности. Инвестиране на производствена дейност в областта на леката и тежката промишленост. Покупка на стоки и др.вещи /без забранените от закона/, вкл.недвижими имоти с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство. Монтаж и търговия на охранителни системи за контрол и наблюдение /при спазване на действащото законодателство/. Търговско представителство /без процесуално/ и посредничество. Комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост. Хотелиерски, туристически, програмни и импресарски услуги. Лизингови сделки. Консултантска и рекламна дейност. Авторемонтна и сервизна дейност. Складови и лицензионни сделки. Вътрешно и външнотърговска дейност, вкл.внос и износ на стоки, суровини и материали. Организиране на магазинна мрежа за продаване на едро и дребно на промишлени и непромишлени стоки. Разкриване на заведения за обществено хранене – кафе-аперитиви, ресторанти, бюфети. Печат и разпространение на печатни изделия, всякакви други търговски сделки, с изключение на забранените от закона. Покупко-продажба на топлоенергия и електроенергия /след получаване на лиценз/. Покупко-продажба на природен газ /след полуаване на лиценз ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ

 • Metal turning machines, lathes
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Metal milling machines...

LUNATONE - BG

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РАЗВОЙ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ И СОФТУЕР ЗА ТЯХ И ТЯХНАТА ПОДДРЪЖКА, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ И СОФТУЕР, ПРОИЗВОДСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С МЕТАЛОРЕЖЕЩИ Н МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ, ИЗРАБОТКА И УСЛУГИ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ И ЧЕРНИ МЕТАЛИ, КОНСТРУИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ИА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА И УРЕДИ, РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ, КОМПЮТЪРНА И ДРУГА ЕЛЕКТРОННА ОФИС-ТЕХНИКА, ДОСТАВКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ. ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПОКУПКО-ПРОДАЖ'БА. ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СЛЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, АДМИНИСТРАТИВНО-СЧЕТОВОДНИ, МАРКЕТИНГОВИ, РЕКЛАМНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВ

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Arc welding machinery and equipment
 • Soldering and brazing machinery and equipment...

POLI - DIAS, DILOVSKI, DAKOVA S-IE

МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛА Научноизследователска, проектантска, конструкторска, внедрителска, консултантска, производствена, търговска и транспортна дейност, сервиз и услуги; разработване, внедряване и трансфер на технологии, създаване на техническа и технологическа документация за нови и усъвършенствувани изделия; разработване на цялостни проекти и техникоикономически обосновки за строителство на нови, реконструиране и модернизиране на действуващи стопански обекти; консултации, рецензии и оценка на икономическата ефективност на инвестационни проекти; производство и посредничество при осигуряване на машини, съоръжения, ЕИТ, интелектуални продукти, инструменти, резервни части, суровини, материали, лицензи, патенти, ноу-хау; разработване и внедряване на приложно програмно осигуряване и информационни системи; икономически анализи, счетоводни и финансови експертизи; икономическа и правна консултация по въпросите на стопанското законодателство; разработване на проекти за организационно - управленски и производствени структури на фирми, пазарни проучвания и маркетингова подготовка; превоз на пътници и товари, проектиране, изработване и търговия с детски играчки и забавни игри; проектиране и дизайн; производство и търговия на текстилни, кожени, трикотажни изделия и художествени уникати, без забранените от закона; извършване на услуги на населението, без забранените от закона; представителство и комисионерство

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Steel production plant and machinery
 • Non-ferrous metal production plant, machinery and equipment...

CROPSYSTEM LTD

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде, Външна и вътрешна търговия със стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, посредническа, концесионна и комисионна дейност, експорт и реекспорт, извършване на представителна и консигнационна дейност и всякакъв вид търговска дейност, която е позволена от законите на страната и може да бъде осъществявана в магазини, павилиони и на открито в страната и чужбина, продажба на аудио – видео техника, рибарски принадлежности, промишлени стоки, туристически, транспортни, спортни, морски, фотографски и сервизни производства и дейности, производство и търговия със селскостопанска продукция, земеделско производство, селски туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и други услуги и всички дейности позволени от закона

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...
Back to top
Prospect effectively Machinery and equipment for metalworking firms skilled in sector using the Kompass international data base and its search options. Search important information about Machinery and equipment for metalworking businessskilled in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial trustworthy and regularly updated. For each business recorded in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many performance factor for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Plan your own prospects list with Easybusiness, the necessary Kompass BtoB platform that contains billions of companies across the world. Target exactly your potential partners with the many targeting tools available. Thanks to EASYBUSINESS, monitor your market, supervise your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting service designed by Kompass