Companies - Means of transport - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

AVIONAMS

Извършване на техническо обслужване, ремонт и производство на летателни апарати, военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, трансфер на технологии и промишлено коопериране, външнотърговска дейност с оръжие, изделия и технологии с двойна употреба, управление на движимо и недвижимо имущество, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на предлаганите продукти, услуги, техническа помощ и обучение, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин

 • Means of transport
 • Aircraft overhaul, maintenance, upgrading and repair services

IV KAR SPORT

ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BЬHШHO И BЬTPEШHOTЬPГOBCKИ CДEЛKИ, TPAHCПOPTHИ CДEЛKИ, ПOCPEДHИЧECKИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ CДEЛKИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ГЬБAPCTBO, BAЛУTHИ CДEЛKИ /CЛEД HAДЛEЖHO PAЗPEШEHИE/, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ УCЛУГИ, BИДEOOБMEH, ЗBУKOЗAПИCИ, BИДEOИГPИ, PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ, CEPBИЗHИ УCЛУГИ, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA MПC /HOBИ И УПOTPEБЯBAHИ/ И ABTOЧACTИ, ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, ABTOPEMOHTHИ, MOHTAЖHИ И TEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ, ПPEДOCTABЯHE HA HAEM HA ПAPKИHГOBИ ПЛOЩИ, ПOДГOTOBKA И ИHCTPУKTAЖ HA BOДAЧИ HA MПC, OPГAHИЗИPAHE, CПOHCOPИPAHE И УЧACTИE CЬC COБCTBEHИ MПC B PAЛИ-CЬCTEЗAHИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/, CДEЛKИ CЬC ЗEMЯ BЬЗMEЗДHИ И БEЗBЬЗMEЗДHИ, OБPAБOTKA HA ЗEMEДEЛCKA ЗEMЯ- COБCTBEHA ИЛИ HAETA, APEHДУBAHE C ЛИЧHA ИЛИ HAETA TEXHИKA, TЬPГOBИЯ CЬC ЗЬPHO И ЗЬPHEHИ XPAHИ /CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE/, PAЗKPИBAHE COБCTBEHA MAГЗИHHA MPEЖA, PECTOPAHTЬOPCTBO, BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT И TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПPOДAЖБA HA KOMПЮTЬPHA TEXHИKA И COФTУEP, ИЗГOTBЯHE HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, ПPEBOЗ HA CTOKИ, XOPA И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЬC COБCTBEH И/ИЛИ HAET TPAHCПOPT И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ ПOCOЧEHИ B TЬPГOBCKИЯ ЗAKO

 • Means of transport
 • Motor vehicle maintenance and repair services

EF TRANZ

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ ЗА БИТА И ПРОИЗВОДСТВОТО, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ - ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ПРЕПРОДАЖБИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, НАЕМАНЕ ЗАКУПУВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМИСИОНЕРСТВО СЪС ЗЕМЯ, ПОКУПКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ, ПАТЕНТИ, НОУ-ХАУ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Means of transport
 • Motor vehicle maintenance and repair services

DM INS GROUP

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупко-продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали; производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа, ишлеме; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедициопнн н превозни сделки в страната и чужбина със собствени или наети автомобили; транспортна дейност; посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, нмпресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; таксиметрови услуги; сервизни услуги; дърводобив и дървопреработване; внос и продажба на МПС, както и всяка друга търговска дейност разрешена от закона

 • Means of transport
 • Motor vehicle maintenance and repair services

VANINA EKSPORT

MEHИДЖMЬHT, MAPKETИHГ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ BЬB BCИЧKИ HAПPABЛEHИЯ И ДEЙHOCTИ, ИHФOPMAЦИЯ, KOHCУЛTAЦИЯ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ-ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ, TOBAPO-PAЗTOBAPHИ PAБOTИ C KOЛИ HA ФИPMATA ИЛИ ПOД HAEM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, ПPOИЗEДEHИ OT MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, B T.Ч., OKAЗИOH, AHTИKBAPИAT, БAPTEPHA, KOMИCИOHHA, HA KOHCИГHAЦИЯ, ПOДBИЖHA И CTAЦИOHAPHA ДEЙHOCT, PEEKCПOPT, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ИЗДEЛИЯ OT ПЛACTMACA, CTЬKЛO, KOЖA, CTЬKЛOTEKCTИЛ, ПAMУK, METAЛ-БEЗ БЛAГOPOДHИ METAЛИ И ДЬPBO, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C ШИBAШKИ И TPИKOTAЖHИ CTOKИ, BKЛЮЧИTEЛHO И УCЛУГИ C УПPAЖHЯBAHE HA BCИЧKИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CTPOИTEЛHO- MOHTAЖHИ PAБOTИ И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ И BИK, PEMOHT И ПOДДЬPЖAHE HA БИTOBA TEXHИKA И EЛEKTPOHHA AПAPATУPA, ДЬPBOOБPAБOTBAHE И ДЬPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЬXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ-BЬTPEШHA И BЬHШHA CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ-PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA, ЦBETЯ, PИБA, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ И KУЛTИBИPAHИ ГЬБИ, CЬБИPAHE, ИЗKУПУBAHE, ЦЯЛOCTHA ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ДИBOPACTЯЩИ ГЬБИ И ПЛOДOBE, БИЛKИ И ПOДПPABKИ, CЬБИPAHE И ЗAГOTOBKA HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ И ПPOИЗBOДCTBO OT TЯX HA CTOKИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, OTKPИBAHE И ПOДДЬPЖAHE HA ПAPKИHГИ, MOTEЛИ, KЬMПИHЗИ, ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПPOДAЖБA HA BCИЧKИ BИДOBE БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, BCЯKAKBИ BИДOBE AЛKOXOЛ, BИHA И БИPA-CЛEД ЛИЦEHЗ, ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ-БEЗ XAЗAPT, EKCПЛOATAЦИЯ HA CПOPTHИ И TУPИCTИЧECKИ OБEKTИ, TУPИCTИЧECKИ, EKCKУPЗOBOДCKИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЬPГOBИЯ CЬC CПOPTHO, ЛOBHO, ГAЗ -CИГHAЛHO OPЬЖИE, ПИPOTEXHИЧECKИ CPEДCTBA, ЛOBEH TУPИЗЬM, ПOДГOTOBKA HA KAДPИ ПO OXPAHИTEЛHA TEXHИKA, CTPEЛKOBA ПOДГOTOBKA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHHOCT, ЗA KOЯTO HЯMA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAH

 • Means of transport
 • Trucks/lorries spare parts
 • Motor vehicle transmission parts and spare parts...

OMEGA TRAK SARVIZ

АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КСЕРОКС УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ

 • Means of transport
 • Motor vehicle maintenance and repair services

Avto Engineering Holding Group

Производство купета каросерии автомобили производство ремаркета полуремаркета Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

 • Means of transport
 • Truck/lorry trailers
 • Coachbuilders, motor vehicles...

PREMIER GROUP

Извършване в страната и чужбина на: търговска дейност; сделки с недвижими имоти; кораборемонтна дейност; корабно агентиране; строителни и монтажни услуги; търговия на едро и на дребно; транспортна дейност; производство и търговия с промишлени стоки за бита и селскостопанска продукция; търговско представителство, посредничество и агентствo; туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, след съответното разрешение; импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки; сделки с интелектуална собственост; инвеститорска и снабдитеслка дейност; Посредничество при наемане на работа на работници за извършване на ремонт на кораби и други плавателни средства или морски съоражения вкл. и посредничество в полза на чуждестранни физически и юридически лица при наемането на работа на такива работници за извършването на ремонрни дейности зад граница; посредничество при наемане на работа в страната и чужбина на членове на корабни екипажи и на кораби плаващи под български или чужд флаг, вкл. и посредничество в полза на чуждестранни физически и юридически лица при извършването в Pепублика България на такава дейнос

 • Means of transport
 • Shipbuilding and maintenance services

FLAY CAR I PARK

вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ и продажба на автомобили и транспортни средства, резервни части, транспортни услуги с превозни средства, отдаване под наем на превозни средства в страната и в чужбина, ремонт, прехвърляне на собственост или вещни права върху превозни средства и стоки, спедиторска дейност, митническо представителство, международен транспорт, международна спедиция и дистрибуция, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова лицензионна дейност; дейност в областта на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем и всички други дейности, които не са забранени със закон

 • Means of transport
 • Shipbuilding and maintenance services
 • Aircraft overhaul, maintenance, upgrading and repair services...

AUTO FLASH - OOD LTD

ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ , ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВИЯ С ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, МОНТЬОРСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕЛ. УРЕДИ, ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, РЕМАРКЕТА И ДРУГИ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ШИВАШКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СИ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Means of transport
 • Motor vehicle maintenance and repair services
Back to top
Prospect effectively Means of transport firms specialized in sector with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to leading information about Means of transport companiesskilled in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free supplies legal and financial trustworthy and regularly updated. For each firm recorded in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These multiple criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Create your own prospects list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB solution that regroup billions of professionnal across the world. Spot effictively your potential partners thanks to the several targeting tools available. Thanks to EASYBUSINESS, keep watch your market, supervise your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Test EASYBUSINESS, the prospecting solution designed by Kompass