Companies - Meat and game, processed - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GORNOORYAHOVSKA SKARA LTD

производство на месни изделия, внос и износ на такива; вътреобщностни доставки; франчайз; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителство, посредническа дейност и сделки с недвижими имоти; производство и търговия с промишлени стоки и стоки за потребление; изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход и стоки на хранително-вкусовата промишленост; маркетинг, ноу-хау, информационна и програмна дейност; международен и вътрешен туризъм, спедиторска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; външнотърговска дейност, импресарска дейност, рекламни услуги, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото българско законодателство

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

MONTKOM

Придобиване, управление и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, производство и преработка с цел продажба на промишлени стоки, растителна и животинска продукция, в т.ч. месо, месни произведения, консерви, мляко, млечни произведения, растителни и етерични масла, брашна, фуражи, търговия с петрол и петролни продукти - вътрешна и външна, във всичките й форми, производство и търговия със спирт и спиртни напитки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, както и дейности на търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейности, сделки с интелектуална собственост, производство, разпространение и продажба на филми, видео и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, научноизследователска, проучвателна, развойна, инженерингова, проектоконструкторска и експериментално-производствена дейност в областта на селското стопанство, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, строителството, вътрешно и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, разкриване на предприятия и бюра за битово обслужване, гаражно и сервизно обслужване на автомобили, автотуризъм, разкриване на фирмени магазини за продажба на промишлени и хранителни стоки, битова електроника, селскостопанска техника, химикали, препарати, резервни части и други, бази за лечебни процедури, спорт и отдих, заведения за обществено хранене, развлечения и забавни игри, административни услуги и консултации, с упражняване на всички дейности в страната и чужбина Производство и преработка на месо

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

VESELIN ILIEV

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и фирми; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и рекламна дейност; всякакъв вид услуги за бита; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; покупко – продажба на мпс резервни части за тях; продажба на петрол и петролни продукти; външнотърговска дейност; дърводобив, дървопреработване; производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки; строителство, ремонт и реконструкция на сгради – частни и обществени; счетоводно – данъчни услуги; търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени, хранителни стоки, стоки за бита и стоки за широко потребление; бутик; козметика, фризьорство; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; производство на кулинарни изделия; полуфабрикати на хранителната промишленост с цел продажб ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

SIANA MES LTD

Търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки. Месопреработка и обработка. Търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, търговско представителство и посредничество; консултации; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродава в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги след издаване на съответните разрешителни и лицензи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност; както и всеки вид търговска дейност незабранена от закон

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

RADULOV 2012

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ТРАНСПОРТ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ; ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ, И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СПЕДИЦИОННИ ПРЕВОЗНИ СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕСО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

EN EM PRODUKSHAN

Външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, посредническа и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, превод от и на чужди езици, строителна, ремонтна и монтажна дейност, проектиране и монтаж на строителство и съоръжения, превоз на пътници и товари, услуги за физически и юридически лица, производство на хранителни и нехранителни стоки, производство на селскостопанска продукция, покупка, обзавеждане, ремонт и продажба на недвижими имоти. Производство, преработка и реализация на земеделски произведения; дистрибуторска дейност; търговско представителство и посредничество; внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; комисионна; спедиционна; складова; транспортна; туристическа дейност; посредническа дейност по информиране и наемане на работа; обучение и провеждане на курсове и уроци; лицензионни сделки; лизинг и други дейности незабранени от закона

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

DMN KOMERS

Производство, търговия, внос и износ на хранителни продукти; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, продажба на стоки от собствено производство; производство, търговия, монтаж, реконструкция и други на вентилационни, отоплителни, климатични, слънчеви и газови системи; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на промишлени стоки и предмети за бита; комисионни, спедиционни и превозни сделки; транспортна дейност; складови сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт; други дейности, незабранени от законите

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

KARA SPLTD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ИЗКУПУВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ И ЧЕРНИ МЕТАЛИ; ДОБИВ, ОБРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ФУРАЖИ И ТОРОВЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПРОДАЖБА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБЕН И ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, СТОКИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; МАГАЗИНЕРСТВО И РЕСТО РАНТЬОРСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ТАКСИМЕТРОВИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

MARIVA 75

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на хляб и хлебни изделия; производство, преработка и покупко-продажба на месо и месни продукти; продажба на стоки от собствено производство, търговия със строителни материали, железария и други, производство и продажба на стоки за широко потребление и стоки за бита на населението; изкупуване, преработка и търговска реализация на селско стопанска продукция и животновъдство; проектиране, производство и продажба на машини и съоръжения предназначени за хранително вкусовата промишленост; търговско посредничество,представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни,складови,лизингови и лицензионни сделки,откриване и експлоатация на магазини,ресторанти,барове,кафе-аперативи, туристически, турагентски и туроператорски услуги в страната и чужбина, хотелиерски услуги/извън случаите по чл.2 т.З от ТЗ/,автосервиз и авторемонтни услуги/под формата на предприятие/,шлосерски, стругарски,оксиженни,електроженни,автомонтьорски,строително- монтажни, дърводелски и водопроводни услуги/под формата на предприятие/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно търговски сделки изразяващи се в инпорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки /разрешени от закона/

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

MONITA

Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на месо и месни произведения, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници и записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, дърводелски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, строително монтажна и демонтажна дейност, ремонтни и възстановителни услуги, проектантски и инвестиционни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски (услуги всички като предприятие), продажба, внос, износ на индустриална техника, резервни части за нея, както и всяка, незабранена от закона дейнос

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

DAVOR GROUP LTD

Производство, дистрибуция и продажба на месо и месни продукти,Консултантска дейност по реализация и управление на проекти,Транспортна дейност със собствени или наети превозни средства в страната и чужбина, Производство, дистрибуция и продажба на хранителни продукти,Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид,Производство на стоки с цел продажба,Търговско представителство и търговско посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, Внос, износ,реекспорт, комисионна, спидиционна, складова дейност,Информационна, програмна дейност, Сделки с интелектуална собстваност в това число технологично оборудване и ноу-хау,Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Туристическа дейност в страната и чужбина,хотелиерство, ресторантьорство, комплексни увеселителни, развлекателни туристически услуги,Представителство и агенство на местни и чуждестранни физически лица, търговска и въшнатърговска дейност, рекламно-информационна дейност, Рекламна и маркетингова дейност и всички други законни дейности Производство, дистрибуция и продажба на месо и местни продукти,Консултантска дейност по реализация и управление на проекти,Транспортна дейност със собствени или наети превозни средства в страната и чужбина, Производство, дистрибуция и продажба на хранителни продукти,Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид,Производство на стоки с цел продажба,Търговско представителство и търговско посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, Внос, износ,реекспорт, комисионна, спидиционна, складова дейност,Информационна, програмна дейност, Сделки с интелектуална собстваност в това число технологично оборудване и ноу-хау,Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, Туристическа дейност в страната и чужбина,хотелиерство, ресторантьорство, комплексни увеселителни, развлекателни туристически услуги,Представителство и агенство на местни и чуждестранни физически лица, търговска и въшнатърговска дейност, рекламно-информационна дейност, Рекламна и маркетингова дейност и всички други законни дейности

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

KARIANA

МЕСОПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛБАСИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, КОМПЮТЪРНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ НА ХОРА И ТОВАРИ; СЕРВИЗНА, АВТОМОНТЬОРСКИ И ШЛОСЕРСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И БИТОВА ТЕХНИКА; СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КРАЙПЪТНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Poultry and birds, processed

RUSKA KUHNYA OOD

Покупка на стоки на едро и дребно или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажби на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки в страната и чужбина, авточасти и строителни материали, производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, ишлеме, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги, сервизни и административни услуги, дърводобив и дървопреработване, внос и продажба на МПС и авточасти, внос и продажба на всякакъв вид стоки, търговия с петролни продукти, счетоводни услуги и консултации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...
Back to top