Companies - Medical and pharmaceutical research - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
83 Companies
Medical and pharmaceutical research
Discover our Trusted Top Suppliers

BUILDING RESEARCH INSTITUTE NISI

Научно-изследователска и иновационна дейност в областта на строителството; разработване на предложения и проекти за технически нормативни актове; иновоционна инженерингова дейност и инвестиционно проектиране; изпитване на строителни материали, изделия, конструкции и технологично оборудване; експертни оценки и анализи на строителни конструкции, земна механика, антикорозионни защити и енергийна ефективност; издаване на сертификати, документи за оценяване и технически оценки, национални одобрения и становища; обучение на кадри; информационно и програмно осигуряване на строителството и други дейности, незабранени със закон НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО; РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СТАНДАРТИ; ИНОВАЦИОННА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗПИТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ И СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, КОНСТРУКЦИИ, ЗЕМНА МЕХАНИКА, АНТИКОРОЗИОННИ ЗАЩИТИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ, ДОКУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ОЦЕНКИ, НАЦИОНАЛНИ ОДОБРЕНИЯ И СТАНОВИЩА; ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ; ИНФОРМАЦИОННО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО МУ СОБСТВЕНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

MINGEOUNIVERS-INZHENERING-NIS-MGU

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ, ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ ГЕОДЕЗИЧНИ ПЛАНОВЕ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ПОКУПКА, НАЕМ ИЛИ ЛИЗИНГ НА МС И КО, ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ И КОМПЛЕКТ ОТ СМР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ И ВСЯКАКВА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ, ВКЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УСТРОЙСТВЕНИ ГЕОДЕЗИЧНИ ПЛАНОВЕ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ПОКУПКА, НАЕМ ИЛИ ЛИЗИНГ НА МС И КО, ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ И КОМПЛЕКТ ОТ СМР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ, ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ И ВСЯКАКВА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

INFRAPRO

Проучване, проектиране и изпълнение на инфраструктурни проекти;енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия;сертифициране;инженерингови и консултантски услуги;създаване на кадастър;извършване на дейности по геодезия и картография;търговско представителство;представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;продажба на стоки от собствено производство;внос и износ на стоки и други вещи; извършване на всякакъв вид услуги (без забранените от закона); всички други дейности, разрешени от закона Проучване, проектиране и изпълнение на инфраструктурни проекти;енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия;сертифициране;инженерингови и консултантски услуги;търговско представителство;представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;продажба на стоки от собствено производство;внос и износ на стоки и други вещи; извършване на всякакъв вид услуги (без забранените от закона); всички други дейности, разрешени от закона

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

PRO-VAL

ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО: КОНСУЛТИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СВЪРЗАНИ С ТОВА УСЛУГИ; ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕЧАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ, ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ПРОДУКТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ОТКРИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАФЕ, СНЕК-БАР, БЪРЗИ ЗАКУСКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ - ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

PIPAL EYDZHANSI

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКО-ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС НА АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ; ПОДДЪРЖАНЕ НА МАГАЗИНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СПОРТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН Фризьорски козметични услуги Фризьорство и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, отдаване на автомобили под наем, производство на стоки с цел продажба, рекламна, издателска, консултантско-информационна, програмна и импресарска дейност и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

INFRASINSTITUT PO TRASNPORTNO STROITELSTVO I INFRASTRUCTURA EOOD

консултантска дейност в областта на строителството в страната и в чужбина, независим строителен надзор в строителството и/или проектирането, консултантска дейност за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на строителни продукти и извършване на изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции, предпроектни проучвания и проектиране на пътни, крайпътни и обслужващи пътищата обекти и свързаните с това специализирани дейности, инженерингова дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, научно-приложни, лабораторни и моделни изследвания, инженерно-геоложки, хидроложки, геодезически и други инженерни проучвания, развойна, издателска и разпространителска дейност, предпечатна подготовка и печат на книги, учебници, вестници, списания, рекламни и помощни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисиони, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

NACIONALEN INSTITUT ZA IZSLEDVANE NA VINO SPIRTNI NAPITKI I ETERICHNI MASLA

Изпитване на физикохимични, микробиологични и органолептични показатели на вино, спиртни напитки, оцет, етерични масла, козметични продукти и др.; химически анализи; производство на етерични масла, парфюмерийно-козметични суровини и крайни форми; извършване на дейности по изпитване, пробовземане, калибриране и контрол и сертификация на продукти; научноизследователска дейност в областта на технологията за производство, химията и микробиология на виното и спиртните напитки, суровините за тяхното производство, както и продуктите от тях; изпитване и внедряване на технологии за производство на различни видове вина и спиртни напитки; съдействие за провеждането на национални и международни конкурси за вина и спиртни напитки, квалификационни курсове и други услуги в областта на лозарството и винарството, както и всяка друга дейност със стоки и услуги, незабранена от закона

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

CLOUDSIGMA RESEARCH LTD

ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА И ВНЕДРЯВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ТОВА ЧИСЛО ЗА СТИМУЛИРАНЕ ТРАНСФЕРА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО И/ИЛИ ГЕОГРАФСКО ПРИДВИЖВАНЕ; ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ, В ТОВА ЧИСЛО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕЩА РЕАЛНОВРЕМЕННА СИСТЕМА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ, ОПТИМИЗИРАНА КАТО МАРШРУТ, ЦЕНА И ВРЕМЕ, НЕЙНОТО ТЕСТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ; ДИЗАЙН И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ И ТЯХНАТА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ С МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР; ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ В ИНОВАЦИИ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; ЛИЦЕНЗИОННА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН Научноизследователска развойна дейност областта естествените медицинските селскостопанските техническите науки биотехнологиите

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

ZENART

Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските и техническите науки, без биотехнологиите, консултантски и маркетингови услуги, 3д виртуални реалности, онлайн маркетинг и услуги; интернет услуги, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; покупко – продажба на стоки на едро и дребно, посредничество, бизнес консултиране, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, ремонтни, строително-монтажни услуги, интериорен дизайн, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени от закона Научноизследователска развойна дейност областта естествените медицинските селскостопанските техническите науки биотехнологиите

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

INNOVATIVE ENERGY AND INFORMATION TECHNOLOGIES LTD

инженерни дейности и технически консултации, извършване на фундаментални и индустриални научни изследвания и експериментално развитие, предлагане на технологично напреднали иновативни и ефективни решения на проблеми, разпространение и представяне на резултатите от изследванията чрез публикации, обучения и трансфер на знания и технологии, участие в национални, европейски и международни проекти, организиране на семинари, работни срещи, уъркшопове и конференции, публикуване на научни сборници, книги и списания, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, рекламни, информационни и програмни услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги , които не са забранени със закон Научноизследователска развойна дейност областта естествените медицинските селскостопанските техническите науки биотехнологиите

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

POBELTSCH-GLE AD

Провеждане на научни изследвания, разработване и производство на продукти от коноп и растителни продукти; производство и преработка на селскостопанска продукция, производство на лекарствени продукти, хранителни добавки и преработка на суровини за медицински цели (след получаване на необходимите лицензии и разрешения); патентоване на крайни продукти в областта на хранителната и на медицинската промишленост; външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; мениджмънт, маркетинг и реклама, продажба и дистрибуция; придобиване, използване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии; придобиване, управление, използване, оценка и продажба на права в областта на интелектуалната собственост, включително авторски права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн, технологически процеси, гудуил и ноу-хау

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research

INTERNATIONAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Научноизследователска развойна дейност областта естествените медицинските селскостопанските техническите науки биотехнологиите Научноизследователска, консултантска и развойна дейност; Изследвания и проучвания; Създаване на иновативни продукти; 3Д моделиране; Пространствено планиране; Съвременен градски дизайн; Интелигентно управление на градове, предприятия, производствени процеси и транспортна инфраструктура; Управление на големи бази данни и облачни решения; Управление на социални медии; Създаване и управление на системи за ранно предупреждение; Създаване и управление на системи за мониторинг, управление и прогнозиране; Създаване на продукти за социални медии; Създаване и управление на портали, сайтове и уеб базирани решения; Интелигентно управление на културно наследство; Изработване на решения за творческите и културни индустрии; Управление на проекти на основата на безпилотни летателни средства; Дистанционно наблюдение на природни ресурси; Интелигентни решения в областта на биологията и медицината; Разработка на хардуер и софтуер; Търговия с хардуер и софтуер; Търговско представителство и посредничество; Маркетингови, рекламни и PR услуги; Всички други дейности и услуги, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове Строително-монтажни работи до ключ; производство и търговия със строителни, ВиК и електро- материали; облицоване и строителство със термопанели; саниране на сгради, както и всичко друго незабранено от закона

 • Research and testing
 • Medical and pharmaceutical research
Back to top