Companies - Metal constructions for the building industry - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MUHARSKI

Проектно-проучвателни работи, инженеринг, експертни консултации и оценки, технически и други експертизи, строително-ремонтни и всякакъв вид предприемачески дейности в сферата на строителството и предприемачеството, всякакъв вид вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, производство, търговия и монтаж на алуминиева дограма, покривна, хидро и топло изолация, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон Производство метални конструкции части от тях

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KZU GROUP PROJECT M LTD

Проектиране на резервоарни конструкции; инженеринг на строителни обекти; проектиране на технологически съоръжения; проектиране на строителна механизация и съоръжения; изготвяне на ноу-хау на строителни системи; конструкции и материали; външно и вътрешно търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортна, спедиторска, консултантска дейност в страната и чужбина; всякаква друга дейност, за която няма законова забрана, като за дейностите, за които се изисква специално одобрение, разрешение или друга санкция на държавен орган – след получаване на такава

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KATRA STEEL

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОПАНЕЛИ , ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, В Т. Ч. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ПРЕВОЗНА/ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

HB STEEL

производство на арматурни заготовки и метални изделия, търговия с черни метали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени от закона, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност вкл. външнотърговска по целия предмет на дейност, осъществявана чрез експорт-импорт, бартер, лизинг, както и други специфични външнотърговски сделки и операции, проучване, проектиране и комплексно изграждане на обекти, външна и вътрешна архитектура, предприемаческа дейност, както и всички дейности, незабранени със закон

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

METAL - YANEVI SIE

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТРУГАРСКИ УСЛУГИ НА ФИРМИ, КООПЕРАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ОВ ИНСТАЛАЦИИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ФИРМИ, КООПЕРАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯККАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ИНЖЕНЕРИНГ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ-ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПО СУША, ВОДА И ВЪЗДУХ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОСЕРВИЗИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ, АВТОМИВКИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ПЛАСТМАСА, ДЪРВО, ГУМА, КАУЧУК И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, МАШИНОПИСНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКВИ КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, СПОРТНО-АТРАКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ОКАЗИОННИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, АНТИКВАРИАТ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОС

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ARMA SMOLYAN

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВОДИ, ФАБРИКИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТНО-ПРОУЧВАТЕЛНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА, СТОПАНСКА, СЕЛСКО-СТОПАНСКА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (В ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА); ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР (БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА); ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

EI SI ES EOOD

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHCTAЛИPAHE И ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЪB BИД ДOГPAMA /BKЛЮЧИTEЛHO ПBЦ, AЛУMИHИEBA И ДP./, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, ЛИЦEHЗИOHHИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ФPИЗЬOPCKИ, KOЗMETИЧHИ И BCЯKAKBИ ДPУГИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C OTKPИBAHE И ФУHKЦИOHИPAHE HA CTУДИO ЗA KPACOTA, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMОТИ С ЦEЛ ПPOДAЖБA, OЦEHИTEЛCKA ДEЙHOCT HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, CTPOИTEЛCTBO, CTPOИTEЛHИ И CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ PAБOTИ, ДЪPBOДOБИB, ДЪPBOOБPAБOTBAHE И ДЪPBOПPEPAБOTBAHE C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO HA MEБEЛИ И ДP. KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ CBЪPЗAHИ C ДЪPBOДOБИB, ДЪPBOOБPAБOBAHE И ДЪPBOПPEPAБOTBAHE, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ И УCЛУГИ B CTPAHATА И ЧУЖБИHA, ABTOMOHTЬOPCKИ И ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ, ПЪTHA ПOMO

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

SpLTD

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба: импорт ,експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни сделки;търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;комплексно изпълнение на сгради, инжинерни обекти в страната и чужбина, ремонт и реконструкция на обекти; проучване и внедряване на нови технологии в строителството и предприемачеството; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството; лизинг,износ на живи животни в чужбина, рибовъдство или еквивалент в областта на производството на аквакултури и други незабранени със закон дейности

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KLASIK METAL

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД , ВНОС , ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ , РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗНООБРАЗЕН ХАРАКТЕР , ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО СЛЕД ЛИЦИНЗ , РЕКЛАМНА , ПРЕДПЕЧАТНА , ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ; СЕЛКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ; СПЕДИЦИОНА ДЕЙНОСТ ; ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ; СПОРТНИ УСЛУГИ , СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ , СЛЕД ЛИЦИНЗ ; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ; КОПИРНИ УСЛУГИ ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО , ПРОЕКТИРАНЕ , ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ , РЕМОНТ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ПЪТНИ , ЖИЛИЩНИ , СТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ; МАРКЕТИНГ ; ОБМЯНА НА ВАЛУТА - СЛЕД ЛИЦЕНЗ ; СТРОИТЕЛСТВО , РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ , СТОПАНСКИ , ПРОМИШЛЕНИ , ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

DIA DOOR

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; строителство, строителни ремонти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на земеделски произведения с цел продажба, производство и търговия със селско стопанска продукция от растителен и животински произход от собствени или наети земи; селско стопански услуги; внос, износ и реекспорт; лизинг, външнотърговска дейност; комисионни и складови сделки; вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги; издателска дейност; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; производство и търговия на метални врати, интериорни врати, метални изделия, продукти от дърво, мебели, кухненско оборудване

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

SERPIO OOD

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА, ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ ИОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНО -ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВНЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ОТЛОМКИТЕ ИМ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СДЕЛКИ, КОИТО ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ,РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ ГОРИВА, ГАЗ И МОТОРНИ МАСЛА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА. Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

OMEGA GLAS

Производство на алуминиева и пластмасова дограма, производство и монтаж на окачени фасади и обшивки, производство на стъклопакети; извършване на търговска дейност с хранителни продукти, напитки, сладкиши и захарни изделия, сладоледи, приготвени за консумация или съхранение; складиране и съхранение на стоки; производство на хранителни продукти; организиране на програми с развлекателна цел и/или отдаване под наем на зали за срещи и развлечения; финасово–счетоводни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; внос, износ и реекспорт на стоки; строителна дейност; товарни услуги в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност незабранена от закона

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

ARP

HAУЧHO-ПPOИЗBOДCTBEHA, ПPOEKTAHTCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA ПPOMИШЛEHOTO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ПPEPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ХРАНИ ОТ ПРЕСНИ, КОНСЕРВИРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СУШЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ ) ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПОДПРАВКИ, БИЛКИ, ПЛОДОВЕ И ГЪБИ , ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ОБИКНОВЕНИ И АВТОМАТИЧНИ ВРАТИ, СЕКЦИОННИ ИНДУСТРИАЛНИ И ГАРАЖНИ ВРАТИ, ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ, ОХРАНИТЕЛНИ РУЛЕТКИ, ЕЛЕКТРО И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ТЯХ, АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, ОГРАДИ И ПАРАПЕТИ, БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, СОФТУЕР, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

EXPRESS JOUR

ТРАНСПРОТНА ДЕЙНОСТ - ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОКАЗИОН, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ ,АВТОСЕРВИЗ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, ЧАСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЕЩИ И АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ; ЗВУКОЗАПИСНА И ВИДЕОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ; ОПАКОВЪЧНИ ИЗДЕЛИЯ; РЕКЛАМНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МАШИНОПИСНИ, КОПИРНИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ С ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, БИЛКИ; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ШИВАЧЕСКИ, ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ; НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОФОРМЯНЕ НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

SPEEDO Ltd

Производство на всякакви стоки, незабранени от закона, извършване на всякакви услуги, незабранени от закона, търговска дейност, външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, туристически услуги в страната и чужбина, представителство на физически и юридически лица /без процесуално представителство/, посредническа, комисионна дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, пчелни и млечни продукти, гъби и билки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност, металообработване. Дружеството извършва и всякаква друга дейност, която подпомага целите и задачите му или с която осигуряват допълнителни приходи, с изключение на забранените със закон дейности Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

 • Metal constructions for the building industry
 • Scaffolding and ladders, metal
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

METALKONSTRUKT

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНА КОНФЕКЦИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ВНОС,КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ И АВТОЧАСТИ- НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ЧУЖДИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА, ТУРИСТИЧЕСКИ ТУРОПЕРАТОРСКИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВНОС, ИЗНОС, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО М

 • Metal constructions for the building industry
 • Installation and maintenance services, for metal building equipment
 • Installation and maintenance services, for engines and mechanical components...
Back to top
Search effectively Metal constructions for the building industry companies experting in sector with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to leading information about Metal constructions for the building industry firmspecialized in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial reliable and frequently updated. For each company recorded in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many success pledges for your communication operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own companies list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass