Companies - Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ITT AUSTRIA - PRODUCTION

ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ МАШИНИ СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКАИ ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА, ТЕЖКАТА,ХИМИЧЕСКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ИЕЛЕКТРОНИКАТА, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТЕЗИ СТОКИ В СТРАНАТА ИЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ И ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА ИМЕДИКОСАНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ, ТЪРГОВИЯ С НЕФТ И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ,ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТАНТСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГОВАДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ-ИКОНОМИЧЕСКИ,ТЕХНИЧЕСКИ, ПАЗАРНИ, ВАЛУТНО-ФИНАНСОВИ И ЕКСПЕРТНИ, СОФТУЕРНА ИХАРТУЕРНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИГИ, ФИНАНСОВИИ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ/БЕЗ БАНКОВА ДЕЙНОСТ/РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТАИ ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ОТДАВАНЕНА КАСЕТИ ПОД НАЕМ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ,ДЪРВОДЕЛСКИ, БОЯДЖИЙСКИ, ЕЛЕКТРО И ВИК, ОКСИЖЕННИ, ЗАВАРОЧНИ ИДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ,РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ИПОСРЕДНИЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ ИЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОЕКТИРАНЕ ИМОНТАЖ НА ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕЛЕФОННИЦЕНТРАЛИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ НА СГРАД

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

LIDER MAG

СТРУГАРСКИ УСЛУГИ И ИЗДЕЛИЯ; СТРОИТЕЛСТВО; ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА; ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН; СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

TS

ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, БETOH, БETOHOBИ ИЗДEЛИЯ, ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ, БИTOBИ И ДP. BИДOBE CTOKИ, BЬTPEШHA И BЬHШHA TЬPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECKИ И KOMИCИOHEPCKИ УCЛУГИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/ И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПЬTHИЧECKИ И TOBAPHO-TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ABTOCEPBИЗHИ И БИTOBИ УCЛУГИ, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, OKAЗИOH /БEЗ ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO И ДPEБHO, BHOC И ИЗHOC, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ И ЦИГAPИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, OPГAHИЗИPAHE HA MEXAHИЧHИ И BИДEO EЛEKTPOHHИ ЗAБABHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, CTPOИTEЛHO, PEMOHTHO-CTPOИTEЛHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, EЛ.УCЛУГИ И ПOДДЬPЖAHE HA БИTOBA TEXHИKA, KCEPOKOПИPHИ УCЛУГИ, ПPOДAЖБA HA KHИЖAPCKИ CTOKИ И KAHЦEЛAPCKИ MATEPИAЛИ, ПPOДAЖБA HA ПAKETИPAHИ ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ И XPAHИTEЛHИ ПPOДУKTИ-ПAKETИPAHИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ЖИBOTИHCKA, ПTИЧA И ПPOИЗBOДHИTE ИM, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO, БAPTEPHИ CДEЛKИ И KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИ

 • Underground mining machinery and equipment
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Quarrying machinery and equipment...

VOP

HAУЧHO - ИЗCЛEДOBATEЛCKA, PAЗBOЙHA, ПPOEKTAHTCKA, KOHCTPУKTOPCKA, ИHЖEHEPHO - BHEДPИTEЛCKA, TPAHCФEPHA, MAPKETИHГOBA, ЛИЦEHЗИOHHA, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBEHA, CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHA, CEPBИЗHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. KOHCУЛTAHTCKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ПPEBOДAЧECKИ, ПOCPEДHИЧECKИ, ПOCPEДHИЧECKO - KOMИCИOHHИ, PEKЛAMHИ /БEЗ KИHO И ПEЧAT/ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ, MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA. KAKTO И OБCЛУЖBAHE HA CTOПAHCKATA ИHИЦИATИBA И OPГAHИЗИPAHE HA BCЯKAKЪB PAЗPEШEH OT ЗAKOHA ИHДИBИДУAЛEH И KOЛEKTИBEH TPУД. ПЛACMEHTHO - CHAБДИTEЛCKA, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ И УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOH научно-изследователска, развойна, проектантска, конструкторска, инженерно-внедрителска, трансферна, маркетингова, лицензионна, лизинг, производствена, строително-монтажна и сервизна дейност в страната и чужбина; консултантски, информационни, програмни, преводачески, посреднически, посредническо-комисионни, рекламни и транспортни услуги на физически и юридически, местни и чуждестранни лица, както и обслужване на стопанската инициатива и организиране на всякакъв, разрешен от закона, индивидуален и колективен труд; пласментно-снабдителска, търговска, внос и износ, реализация на стоки и услуги, организиране на медицинска услуги, включително стоматологически и зъботехнически, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Р. България

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

MBI BULGARIA

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАГЕРНИ КОФИ И РАМЕНА НА ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ ИЛИ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРАТА НА МАШИННИТЕ КОНСТРУКЦИИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ФИНАНСОВА, ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА ОПЕРАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА; ВНОС И ИЗНОС; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ОПЕРАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СТРОИТЕЛСТВОТО И НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПО ПРИНЦИП, КАТО ЗАКУПУВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОДАЖБА, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМИ; ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - АКТИВНИ И ПАСИВНИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА И НЕ ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

 • Underground mining machinery and equipment
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Quarrying machinery and equipment...

VIN - ELECTRONIC

РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА, ТЕЖКАТА, ХИМИЧЕСКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕЛЕКТРОНИКАТА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТАКИВА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОРЕМОНТНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С МПС, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ДОПУСТИМИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ, КОМПЮТЪРНИ И ХАЗАРТНИ ИГРИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СПИРТНИ НАПИТКИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/

 • Underground mining machinery and equipment
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Quarrying machinery and equipment...

MASHINOSTROENE I ENERGOREMONT BD

Покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в страната и чужбина, информационна, програмна и импресарска дейност, външна, вътрешна, консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, покупко-продажба на автомобили, машини и други, агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и чужбина, комуникации, инженеринг, интернет услуги и игри, питейни заведения, превоз на въглища и руди, външнотърговска дейност, обучение Покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в страната и чужбина, информационна, програмна и импресарска дейност, външна, вътрешна, консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане, покупко-продажба на автомобили, машини и други, агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и чужбина, комуникации, инженеринг, интернет услуги и игри, питейни; заведения, превоз на въглища и руди, външнотърговска дейност, обучение, социални дейности, помощни дейности в областта на образованието

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...

TIHERT

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА, ОБОРУДВАНЕ И МАШИНОСТРОЕНЕ; ВЪНШОНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЧРЕЗ ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕННО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО И РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, СЕРВИЗНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ

 • Machinery and equipment for the glass industry
 • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
 • Robots, industrial...
Back to top
Explore easily Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment companies experting in metier with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Access to important data about Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment companiesspecialized in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These manifold criteria are so many success indicators for your communication operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily define your targets with the BtoB Kompass’ data base. Produce easily your own contact files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you effectively define, qualify and identify your contact. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution created by Kompass