Companies - Oils, edible - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

AIBILKAN LTD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПРЯСНО И КОНСЕРВИРАНО СЪСТОЯНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ, НЕХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, СПОРТА И ТУРИЗМА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТИ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, РАЗКРИВАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ТЪРГОВИЯ С НЕФТОПРОДУКТИ, РАЗКРИВАНЕ НА СЕРВИЗИ, ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО: ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР, НОУ ХАУ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОС

  • Oils, edible
  • Food
  • Fats, edible

OLEO PROTEIN

производство на рафинирани растителни масла, фуражи, шротове, хранителни добавки за фуражи, включително суровини зa фармацефтичната и хранително вкусовата промишленост, търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на растителни масла, покупка на стоки или дpуги вещи c цeл дa ги пpeпpoдaдe в първоначален, преработен или обработен вид; пpoдaжбa нa стоки от собствено производство; производство на енергия и биогорива чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса; първична преработка на горски продукти, свързани с използване на дървесината като готова, преди индустриалната преработка; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса /суровини/ за собствени и/или търговски цели; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни cдeлки; складови сделки; лизинг; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти c цeл пpoдaжбa, както и всяка дpугa дейност незабранена със закон

  • Oils, edible
  • Food
  • Fats, edible

KEHLIBAR

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ВИДОВЕ РАСТЕНИЕВЪДНА, ЖИВОТИНСКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ; РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕРАБОТКА НА ЖИВОТИНСКА И РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; АГЕНТСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; РАЗКРИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; РАЗКРИВАНЕ НА ВАЛУТНИ БЮРА, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОБМЯНА НА ВАЛУТА; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ И ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ И АМБАЛАЖ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТК

  • Oils, edible
  • Food
  • Fats, edible
Back to top