Companies - Optical, photographic and cinematographic equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

HOLDING CIMCOOP

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТАНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ТЪРГОВИЯ, ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОИЗВОДСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПТИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА, ПРИБОРОСТРОЕНЕТО И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПРОУЧАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА МАРКЕТИНГА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКЛАМНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

 • Optical lenses
 • Optical, photographic and cinematographic equipment
 • Optical mirrors...

YANEV INZHENERING

Производство на арматурни изделия ТЪРГОВИЯ С ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ И ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.ОРГАНИЗИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИ,МУЗИКАЛНО СЦЕНИЧНИ СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТИ,ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ,ЗВУКОЗАПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,КАКТО И ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА СЪЩИТЕ ДЕЙНОСТИ,СЪОБРАЗЕНИ И С КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ/КИД-2008/,КОД.59.12" Търговия с индустриални стоки, производство на метални детайли и изделия, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, производство и търговия на едро и дребно на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки; посреднически и комисионерски услуги; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всички други търговски сделки, незабранени със закон

 • Machinery and equipment for the optical industry and for opticians
 • Optical, photographic and cinematographic equipment
 • Machinery for the watch industry...

ENSI CONTROL

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ УРЕДИ И АПАРАТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ПУСКОНАКЛАДЪЧНИ ДЕЙНОСТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕНОСНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ И КАБЕЛНИ МРЕЖИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОПТИЧНИ ТАКИВА, ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ И ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ, СПЪТНИКОВА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ХОСТИНГ, СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛИ, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, НА ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С КОМПЮТРИ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ, КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ОФИС ТЕХНИКА, С ДРУГИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ИЗДАВАНЕ НА СПИСАНИЯ, ДРУГИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА ОФИС МЕБЕЛИ, ТЕХНИКА И КОМПЮТРИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ УРЕДИ И АПАРАТИ

 • Installation and maintenance services for the electronics industry
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Installation and maintenance services for measuring and testing equipment...

Danlex

ПPOДAЖБA, ИHCTAЛAЦИЯ, BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE HA CИCTEMИ ЗA CИГУPHOCT, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ИHCПEKЦИЯ, ДETEKЦИЯ И MOHИTOPИHГ; ЛETИЩHO И TEPMИHAЛHO OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE; CИCTEMИ ЗA ПPOДУKTOBA ИHCПEKЦИЯ B XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CИCTEMИ ЗA PAДИAЦИOHEH MOHИTOPИHГ, ИЗBЪPШBAHE HA PEHTГEHOBO ИЗCЛEДBAHE ЗA HEMEДИЦИHCKИ ЦEЛИ, ИHЖEHEPИHГ И УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, OБУЧEHИE, CЛEДПPOEKTHO OБCЛУЖBAHE И CEPBИ Продажба, инсталация, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на системи за сигурност, предназначени за инспекция, детекция и мониторинг; летищно и терминално оборудване и обзавеждане; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии и лаборатории за консервация и реставрация; рентгеново оборудване за немедицински цели. Инженеринг и управление на проекти. Подробно описание на дейностите: Дистрибуция, продажби, монтажни и инсталационни дейности, функционални тестове и тестове за доказване на съответствие, пускане в експлоатация, модернизация, реконфигурация, техническо и сервизно обслужване, гаранционна и следгаранционна поддръжка на следното оборудване и обзавеждане: системи за сигурност; системи за инспекция и детекция за граждански и военни приложения; рентгенови системи за проверка на лица, багажи, карго, пратки, контейнери, превозни средства, влакови композиции и други обекти; идентификатори и детектори на наркотици, експлозиви, химически, биологически, радиоактивни вещества и субстанции за граждански и военни приложения; самолетообслужваща техника; оборудване за наземно обслужване; багажни транспортни системи; метал-детекторни рамки; детектори на течности, аерозоли, гелове и други вещества и субстанции; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии, фондохранилища и лаборатории за консервация и реставрация. Обучение на персонал за работа с оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Обучение на персонал за поддръжка на оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Други свързани дейности. Научно изследователска и развойна дейност. Разработка, внедряване и поддръжка на IoT решения за оборудването посочено по-горе. Изграждане на Big Data инфраструктури. Разработка, продажба и внедряване на софтуерни продукти, използващи информацията от Big Data инфраструктурите. Други свързани дейности. Разработка, продажба, внедряване, модернизация и реконфигурация на софтуерни продукти, програми и решения; изграждане, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на ИТ мрежи; Поддръжка на ИТ инфраструктури. Сервиз на ИТ оборудване и други ИТ услуги. Обучение на персонал за работа с ИТ оборудване и мрежи. Продажба на лицензии и права за ползване на ИТ решения и мрежи. Други свързани дейности

 • Installation and maintenance services for the electronics industry
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Installation and maintenance services for measuring and testing equipment...

OPTICHNI ELEMENTI I SISTEMI

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОПТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПТИЧНИ УРЕДИ, ВНЕДРИТЕЛСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗДЕЛИЯТА ОТ ТЯХ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА И ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВИ ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЪЗДАВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ /БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН/ В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ПОМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МПС В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЩАНДОВЕ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАФЕ, СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, МОДНИ И ЛУКСОЗНИ СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БУТИК, УНИКАТИ /БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН/, ОКАЗИОН, АНТИКВАРИАТ, КОНСИГНАЦИЯ /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Optical lenses
 • Optical, photographic and cinematographic equipment
 • Optical mirrors...

PI EM SI

разработка, производство, продажба и монтаж на електронна и електрическа техника, ремонт и поддръжка на електрическа и електронна апаратура, инжинерингова дейност, покупка, доставка, препродажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, конструкторска дейност, изготвяне на техническа документация, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, менителници, запис на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имотис цел продажба, лизинг

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

BLIK 99

ПPОEKTИPAHE И ПPOИЗBOДCTBO HA EKCПEPИMEHTAЛHA EKИПИPOBKA; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA И TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, A CЪЩO TAKA И HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ПPOMИШЛEHA И БИTOBA EЛEKTPOHИKA, EЛEKTPИЧECKA TEXHИKA, XPAHИTEЛHИ И ДPУГИ CTOKИ, MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, PEЗEPBHИ ЧACTИ, ПOЛУФAБPИKATИ И ГOTOBИ ИЗДEЛИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, БИЛKИ, MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ И ЦBETЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ; ABTOPEMOHTHИ УCЛУГИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ИHЖEHEPИHГOBИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EЛEKTPOCЪOPЪЖEHИЯ; EЛEKTPOУCЛУГИ, KOMПЮTЪPHИ УCЛУГИ, CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT; ПPOEKTAHTCKИ УCЛУГИ; БOЯДЖИЙCKИ И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ; PEЦИKЛИPAHE HA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ ЗA XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA ДETAЙЛИ И PEЗEPBHИ ЧACTИ OT ПЛACTMACA И KOHCTPУКЦИOHHИ ПOЛИMEP Производство на други обработващи машини

 • Machinery and equipment for the optical industry and for opticians
 • Optical, photographic and cinematographic equipment
 • Machinery for the watch industry...

ALIANS- ZAFIR KULEV

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС, ИЗНОС; БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ И ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; КОМИСИОННА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСТМЕНТ НА ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ, КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ВНОС И ИЗНОС НА МПС И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОБЩЕСТВЕННО ХРАНЕНЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛДЖИЙСКИ УСЛУГИ-РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА, ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТ И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ; РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ И ПОДРЪЖКА, ДЪРВОДЕЛСТВО; ИЗРАБОТВАНЕ И ПЛАСТМЕНТ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, БИТОВА И РАДИО - ТЕЛЕВИЗИОНА ТЕХНИКА, КИНОВИДЕОКЛУБ; АТРАКЦИОННИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, СПОРТ, ТУРИЗЪ

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

ABRITES PRODUCTION LTD

ПРОИЗВОДСТВО НА И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ ОТ СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ И/ИЛИ СМЕСИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НАИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГ; КОНСУЛТАНТСКА И ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ВЪНШНО -ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

MEGA ENGINERING

ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА ПРОЕКТИ НА ДИЗАЙНЕРСКО ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ОФИСИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ,ПРОЕКТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ, ОПАКОВКИ И МАШИНИ ЗА ОПАКОВКИ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, АВТОЕЛЕКТРОНИКА, ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, БИТОВА ТЕХНИКА И СТОКИ ЗА БИТА, СПОРТНИ СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, КАТО ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.1, АЛ.3, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.2, Т.3 ОТ ТЗ,ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА БИТОВА ТЕХНИКА, АУДИО, ВИДЕО И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ХИДРАВЛИКА, ПНЕММАТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА/, АВТОСЕРВИЗ, СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ С ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЗ, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ВНОС И ИЗНОС НА ВСКИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ОСВЕН НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...
Back to top
Browse effectively Optical, photographic and cinematographic equipment firms specialized in domain thanks to the Kompass international data base and its search filters. Access to strategical data about Optical, photographic and cinematographic equipment businessskilled in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial reliable and regularly updated. For each firm present in our database, access its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many success indicators for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live business counting solution which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing campaigns. With Easylist, you precisely define, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass