Companies - Ores and minerals - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

INERTNI MATERIALI-JAMBOL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ГЪБОПРОИЗВОДСТВО, КОНЕВЪДСТВО, АГРОИНДУСТРИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА РЕЧНА БАЛАСТРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, ПОДЧИНЕНИ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

RODOPI EKO PRODJEKTS

Добив и преработка на оловно-цинкови руди; производство на оловни и цинкови концентрати; минно строителство; производство и търговия със строителни материали; промишлени и транспортни услуги; търговия в страната и в чужбина; експлоатация на хидро и геотермални находища за производство на топлинна енергия от природни източници; търговия с петролни продукти и газ; бартерни и лизингови дейности; продажба на консигнация; комисионна търговия; производство, изкупуване, преработване и продажба на селскостопанска продукция; превозна пътници и товари в страната и в чужбина; вътрешен и международен туризъм; търговско представителство и посредничество; импресарска, проектантска, дизайнерска и строително-монтажна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички други незабранени от закона дейности и услуги в страната и в чужбина

 • Ores and minerals
 • Ores, alloying element
 • Ores, heavy metal...

KREMAKOV-KORPOREYSHAN - ENCHO KREMAKOV

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти ПРОЕКТИРАНЕ, РЪКОВОДСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ, ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И ДЕКОРАТИВНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ В КАРИЕРИ; СОНДАЖНИ УСЛУГИ, СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПЪТНО, ЖП И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КЕРБОВКА МАРКУЧИ, ТРАНСПОРТНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

YASEN RAYKOV-2012

-покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; - продажба на стоки от собствено производство; - търговско представителство и посредничество; - комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; - лицензионни сделки; - складови сделки; - сделки с интелектуалната собственост; - хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; - внос и износ на стоки; - проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; - лизинг; - производство и търговия със селскостопанска продукция; - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; - проучване, добив и търговия с природни камъни – гнайс; - добив и търговия с обли и фасонирани дървени материали в страната и чужбина; - търговия, внос и износ на метали и метални продукти

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

RAYKOV - 2015 LTD

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия със селскостопанска продукция; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; проучване, добив и търговия с природни камъни, гнайс; добив и търговия с обли и фасонирани дървени материали в страната и чужбина; търговия, внос и износ на метали и метални продукти, както и всички останали дейности не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след съответно разрешение/лиценз

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

ATS-STONE

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТАНТСКА, БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА- ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ОБВЪРЗАНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, НАЕМАНЕ, ЛИЗИНГ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ, МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, НОУ-ХАУ, ЛИЦЕНЗИ, ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И АПАРАТУРА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...
Back to top
Search easily Ores and minerals firms specialized in metier with the Kompass worldwide data base and its search options. Search strategical information about Ores and minerals firmspecialized in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many performance factor for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own firm list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting service designed by Kompass