Companies - Organic acids, their anhydrides and acid halides - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
9 Companies
Organic acids, their anhydrides and acid halides
Discover our Trusted Top Suppliers

BIO CHARCOAL LTD

Производство на пелети, брикети, биогорива и др., производство на енергия, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали чрез използване на възобновяеми източници и чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, търговия с горива и електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, производство на ел. енергия, биодизел от семена, хумус, компост, проектиране, изграждане, поддържане, управление и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на комисионни, спедиционни и превозни сделки, производства на стоки с цел продажба, както и всяка друга дейност в страната и чужбина, която не е забранена от закона

  • Organic acids, their anhydrides and acid halides
  • Chemical base materials
  • Polyphenols, aldehydes, ketones, quinones...
Back to top