Companies - Packaging machinery, equipment and services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TITAN

PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA XPAHEHE И PAЗBЛEЧEHИE; ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA MAШИHИ ЗA XPAHИTEЛHO- BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CЪOPЪЖEHИЯ, OБOPУДBAHE И BЪЗЛИ И ДETAЙЛИ ЗA TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, PAЗФACOBKA И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ И ПOЛУФAБPИKATИ; ПPOФИЛAKTИKA, ПOДДPЪЖKA, PEMOHT И CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ИHФOPMAЦИOHHO И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA METAЛИ И ДPУГИ BИДOBE MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ГЪБИ, БИЛKИ, ДИBEЧ; PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ И BИДEOПPOДУKTИ; OPГAHИЗИPAHE HA MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO; TPAHCПOPTHИ, CПEДИTOPCKИ И KУPИEPCKИ УCЛУГИ; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; XИMИЧECKO ПOЧИCTBAHE, БOЯДИCBAHE И ПPAHE; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ШИBAШKИ УCЛУГИ И MOДEH ДИЗAЙH; CTPOИTEЛCTBO И ИЗГPAЖДAHE HA ПPEPAБOTBATEЛHИ ЦEXOBE; PAБOTИЛHИЦИ, ЖИЛИЩA, ФEPMИ И ДP. И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

IV LOGISTIC BG EOOD

Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с нефтени деривати и газ, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, автотенекеджийска и автосервизна дейност, спортна дейност, рекламна дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, търговия на едро и транспорт на течни горива, охранителна дейност, митническо посредничество, радио- и телевизионна дейност, доставчик на комуникационни услуги и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

ESKEYP-GRUP

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО ФИЛМИ И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, АВТОМОНТЬОРСКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЦВЕТЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПАКЕТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СКЛАД НА ЕДРО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. СКЛЕД НА ЕДРО ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

PRICETAG

Проектиране, производство, наем и търговия на оборудване; предоставяне на услуги, свързани с информатиката и технологиите като цяло, внос и разпространение на хранителни добавки, санитарни и козметични материали, помощни вещества, материали за изработка и опаковане; регистрация и предоставяне за ползване на лицензи за марки, патенти и всякаква друга форма на защитена интелектуална собственост; подбор и формиране на персонал; предоставяне на всякакъв тип услуги, включително съдействие и консултиране на частни лица и публични и частни предприятия, с изключение на дейностите, предмет на специфични лицензи и/или разрешения или такива, за които се изисква вписване в специфичните професионални сдружения; изграждане и ремонт на жилищни и индустриални сгради, както и строителни дейности като цяло; рекламни дейности и дейности на туроператор; покупко-продажба, посредничество и управление на движимо и недвижимо имущество; организация на събития, срещи, обучения, подготовка на панаири, управление на всякакви прояви, както и всяка форма на съдействие; извършване на продуктови, рекламни, финансови дейности, управление на движимо и недвижимо имущество, както и всички дейности, необходими или приложими за постигането на дружествените цели, с изключение на изрично забранените от българските закони

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

BSM

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде Производство на машини, съоръжения и оборудване; производствена, търговска, транспортна, рекламна и маркетингова дейност в страната и чужбина, разработка на нестандартно оборудване; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

DI LOGIC

Проучване, проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения, екипировка технологии, технологични процеси в инсталации, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови обекти; производство на машиностроителни, строителни, промишлени, технически, битовки, хранителни сладкарски изделия, събиране, изкупуване, преработка, реализация на вторични суровини и други отпадъци, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено протизводство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други търговски дейности, разрешени от българското законодателств

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ASB COMPANY

Общи строителни дейности, изразяващи се в събаряне на сгради и части от тях, почистване на строителната площадка, други строителни и строително - монтажни дейности и услуги в страната и чужбина; дейности по почистване и поддръжка на оранжерии, общи дейности по сортиране и пакетиране на градински и оранжерийни плодове и зеленчуци; производство и реализация в страната и чужбина на месо и месни произведения и други продукти от животновъдството и птицевъдството и дейностите свързани със сортирането и пакетирането им; комплексно машинно или ръчно почистване на жилища, офиси, търговски и други обекти и на обзавеждането им; транспортна дейност /вътрешен и международен транспорт, след издаване на съответния лиценз/; търговия на едро и дребно, внос и износ; хотелиерство; ресторантьорство, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

IS LOGISTIC EOOD

Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с нефтени деривати и газ, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, автотенекеджийска и автосервизна дейност, спортна дейност, рекламна дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, търговия на едро и транспорт на течни горива, охранителна дейност, митническо посредничество, радио- и телевизионна дейност, доставчик на комуникационни услуги и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

TIVEX

ТЕХНИЧЕСКО И ОБЩО КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ; ТЪРГОВСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ УПЛЪТНИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ; ДОСТАВКИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПЛАСТМАСИ И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА; ДИСТРИБУЦИЯ НА МАРКУЧИ, ЛЕПИЛА, УПЛЪТНИТЕЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РЕМОНТ; ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ; ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ; ГОТОВИ ДЕТАЙЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕЖКИ АБРАЗИВНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА; ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; АГЕНТСКИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ELOPAR

Производстгво на електроматериали за ниско, средно и високо напрежение , на ел. табла и електрозаваръчна техника, производство на всякакви видове матрици и износ на същите, производство на апарати за тестване на автомобилни инсталации, детайли за автомобили, селскостопанска техника и аксесоари за тях, корабостроене, монтаж и инсталации на кораби, производство на автомобилни кабели и системи, автоматизация, програмиране и монтаж на производствени системи, производство на всякакъв вид нестандартни машини и апарати, селскостопанска дейност, животновъдство, туристическа дейност / след лиценз /, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им, внос и износ на същите, комисионна, спедиционна /след лиценз/, складова, лизингова дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка на недвижими имоти, строеж и обзавеждането им с цел продажба и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешени

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

BUL AL

Счетоводни консултации, услуги и одит, специализирано счетоводно предприятие, в чийто предмет на дейност е включено и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Комисионна дейност за различни стоки, складова дейност и логистика, товарене и разстоварване на контейнери, опаковане и етикиране на хранителни стоки, събаряне на сгради, помощни дейности на строителни обекти, оборудване на строителни площадки, сухо строителство, монтаж на платнища и мрежи на скелета, съгласно проект, предоставен от възложителя, почистване. Търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, информационни или други услуги, внос, износ и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

BULMACHINERY ENTERPRISES Ltd

Производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, разработване на технологии и технологични съоръжения; проучване, проектиране, конструиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти; оборудване с инвестиционно предназначение; голямогабаритни и уникални металообработващи машини; ремонт: инструментална екипировка; продажба на стоки собствено производство в страната и чужбина; инженерингова дейност; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки, лицензионни сделки, лизинг и отдаване под наем на недвижими и движими вещи; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, таксиметрови услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина (след получаване на надлежен лиценз), лизинг и отдаване под наем /рент-а-кар/ на леки и товарни автомобили, както и всякаква друга транспортна и строителна техника, покупко-продажба, лизинг, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, както и посредничество при такива сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

LOGIMODA

Международна търговия, търговия на едро и на дребно, организиране и провеждане на културни събития, консултантски услуги, търговия със софтуерни и хардуерни продукти и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги интернет услуги, маркетинг проучване, продажба на стоки и услуги чрез интернет, комисионни дейности, хотелиерски, туристически, логистични, транспортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, поправка на облекла и текстилни продукти и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

KENAR STIL LTD

Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с нефтени деривати и газ, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, автотенекеджийска и автосервизна дейност, спортна дейност, рекламна дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, търговия на едро и транспорт на течни горива, охранителна дейност, митническо посредничество, радио- и телевизионна дейност, доставчик на комуникационни услуги и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/;

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

TIREX BG LTD

Извършване на разнообразни услуги със собствена или наета работна ръка, строителство на сгради и довършителни строителни дейности, производство, услуги, вътрешно и външно търговска дейност, сделки с недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, рекламна, комисионна и лизингова дейност, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически пица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина, продажба на стоки собствено производство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, откриване на магазини за покупко-продажба на всички видове промишлени, непромишлени, хранителни стоки на едро и дребно, внос и износ на селскостопанска продукция, както и друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ и всички други дейности и услуги, незабранени със закон

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

SONEX EU

Извършване на разнообразни услуги със собствена или наета работна ръка, строителство на сгради и довършителни строителни дейности, производство, услуги, вътрешно и външно търговска дейност, сделки с недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, рекламна, комисионна и лизингова дейност, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина, продажба на стоки собствено производство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, откриване на магазини за покупко-продажба на всички видове промишлени, непромишлени, хранителни стоки на едро и дребно, внос и износ на селскостопанска продукция, както и друга дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ и всички други дейности и услуги, незабранени със закон

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services

EFE LOGYSTIC

Предоставяне на посреднически услуги по наемане и насочване на търсещи работа квалифицирани лица в Република България и в други държави от Европейския съюз за всички икономически отрасли; пакетиране на изделия и продукти; опаковане, палетизиране и етикетиране; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; товаро- разтоварни операции, складиране и логистични услуги; проучване на пазари, водене на търговски преговори; посредническа дейност при реализация на търговски сделки и договори; внос и износ на стоки, материали и продукти; агентство и представителство в страната и чужбина и всички други търговски дейности, незабранени от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв

 • Packaging contractors
 • Packaging machinery, equipment and services
Back to top
Explore all Packaging machinery, equipment and services companies experting in metier using the Kompass worldwide data base and its search filters. Search important information about Packaging machinery, equipment and services companiesskilled in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each company present in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many performance pledges for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Produce your own prospecting list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB solution which gathers billions of professionnal across the world. Target precisely your potential partners thanks to the many search criteria available. With EASYBUSINESS, keep watch your market, follow your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting service developed by Kompass