Companies - Postal services, telecommunications, radio and television - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BG TOP MUZIC

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; СЦЕНИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - ДРАМАТИЧНИ, МУЗИКАЛНО - ДРАМАТИЧНИ, ХОРЕОГРАФСКИ И ДРУГИ, ФИЛМИ И ДРУГИ, АУДИО ВИЗУАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; АРАНЖИМЕНТИ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И НА ФОЛКЛОРНИ ТВОРБИ; ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, ПРОДУЦЕНСКА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ВИДЕО И АУДИО КЛИПОВЕ И ФИЛМИ, ЗВУКОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ПО ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, МАРКЕТИНГ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

B H M LOGISTIC LTD

Куриерски услуги в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и търговия на преработена и непреработена растителна и животинска продукция, както и продукция от риба и аквакултури – внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; транспортни услуги и превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; разносна търговия; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионии, спедиционни и превозни сделки; складови, лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост; туристически услуги, турагентска дейност и туроператорска дейност в страната и чужбина; хотелиерски услуги /извън случаите на чл. 2, т. 3 от ТЗ/ външнотърговски сделки, изразяващи се в импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки /разрешени от закона/; отдаване под наем на моторни превозни средстава; таксиметрова дейност; фризьорство и козметика; откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви; консултантски и мениджърски услуги от всякакъв вид; търговия на едро и дребно със строителни материали, мебели, обзавеждане и други стоки за бита; рекламна и маркетингова дейност както и всяка друга дейност незабранена от закона или друг нормативен акт

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

DYULGEROV TECHNOLOGY

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕКСТИЛ , АВТОЧАСТИ, ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ , КОЖУХАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ПРОИЗДОСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ , БАРТЕРНИ И КОМПЕНСАЦИОННИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ; СТРОИТЕЛСТВО , МОНТАЖ , ПРОЕКТИРАНЕ , РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПУСКОВО-НАДЛЙЖНИ РАБОТИ ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МОДЕЛИ И КРАЙПЪТНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ИНЖЕНЕРИНГ; СДЕЛКИ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ТЕХНОЛОГИЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗБРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАРКЕТИНГ , ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ , НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН; СТРОИТЕЛСТВО , РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

TRANSPRO INTERNATSIONAL

Посредническа дейност при извършване на транспортни услуги; консултантска дейност; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина; откриване и експлоатация на магазини , ресторанти ,барове , кафе - аперативи , хотелиерска дейност / след съответно разрешение /; производство и търговия с хранителни , потребителски , промишлени , строителни стоки ;строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредническа дейност при покупко - продажба , наеми и управление на недвижими имоти ; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален , обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство; услуги в областта на бита , промишлеността , селското стопанство ; Ви К услуги , ел, услуги ;импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини ; мениджмънт; търговско представителство и посредничество ; комисионна , спедиционна, складова, рекламна и лизингова дейност ; туристически, информационни , програмни , импресарски или други услуги ;

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Telecommunications services
 • Call/contact centre operators

ROSENFELD & CO

Производство, управление и доставка на аудиовизуални медийни услуги, телевизионни проекти и програми; придобиване, управление и сделки по занятие с дялови /капиталови/ участия в търговски дружества, развиващи дейности в областта на телекомуникациите, производството, предоставянето и/или разпространението на аудио-визуални медийни и/или електронни съобщителни услуги и продукти – в страната и чужбина; придобиване и управление на медийни и/или телекомуникационни активи, електронни съобщителни продукти, оборудване и инфраструктурни съоръжения - в страната и чужбина; изработка, поддръжка и сделки с интернет сайтове, уеб страници и всякакви интернет проекти и услуги - в страната и чужбина; консултантски услуги в областта на производството, маркетинга и разпространението на всякакви, разрешени от закона интернет услуги, телевизионна и аудио-визуална продукция; рекламна дейност, в т.ч. производство и сделки с рекламна продукция; придобиване на вземания, права по вземания и сделки с тях; финансово-счетоводни консултации; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица (след издаване на съответните разрешения и лицензи), както и всякаква друга дейност, която не е забранена от законите в Реп. България

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

H R MALINOVA LTD.

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

ADM SERVICE

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И СТИКОВЕНЕ НА СТОКИ И ПРОДУКТИ; СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШВАНЕ НА СГРАДИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ОБЩА РАБОТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ХРАНИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ОБЩЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЛИЗИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Video conferencing/teleconferencing services

AGRO TV

КАТО СЕ СПАЗВА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЛОВИЕТО, ЧЕ ВСЯКА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИ (КОГАТО ТАКИВА ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ СЕ ИЗИСКВАТ): ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИИ, РЕКЛАМА, КУЛТУРА, МУЗИКА, ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ, МОНТАЖ, ЗВУКОЗАПИС, ДИЗАЙН, ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА АУДИО-ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ СЪБИТИЯ И КОНЦЕРТИ, УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ, ПРОДАЖБА НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР, ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – ПЛАТЕНО ИЛИ БЕЗПЛАТНО, НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ И ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКТИ (ЧРЕЗ САТЕЛИТ, КАБЕЛ, НАЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ), ФИЛМИ, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ. ПРИДОБИВАНЕ И УСВОЯВАНЕ, ВКЛ. ЧРЕЗ. ЛИЦЕНЗИИ, ДАДЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, НА ВСИЧКИ АВТОРСКИ ПРАВА, ВЪРХУ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, ВКЛ. ПРОДУКЦИИ И КОПРОДУКЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО; ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИПОВЕ, ИГРАЛНИ ФИЛМИ, ВКЛ. РЕКЛАМИ, САУНДТРАК И ДР.; ПРОМОЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИТЕ; ИЗДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КНИГИ, МАТЕРИАЛИ, МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЕСТНИЦИ; ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ, ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ , ДЕЙСТВИЕ ОТ ИМЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА КАТО ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО – ГОРЕ, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

GEORG - GEORGI GEORGIEV

АВТОТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ КОЛИ, СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ МПС В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНО- ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСТЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ПРОИЗХОД, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ЧУЖДИ И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОННИ И КАРАВАНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО,АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОНННА ТЕХНИКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЧРЕЗ ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ У НАС И В ЧУЖБИН

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Land-based telecommunication operators
 • Telecommunications services

SKAYNET

вътрешна и външна търговия; пътнически и товарни, транспортни услуги в страната и чужбина; комисионерски и посреднически услуги; търговско представителство/без процесуално/, посредничество и агенство на местни и чужди лица в страната и чужбина; производство на селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, сервизна дейност и всички други търговски и производствени дейности не забранени със закон. Добавя към предмета на дейност и останалите дейности, принадлежали на „СКАЙНЕТ СПРИНТ“ЕООД - изграждане и поддържане на комуникационни системи, създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, изграждане и сервиз на хардуерни компютърни компютърни системи и софтуер, маркетингови проучвания, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, инженеринг, производство и продажба на стоки, покупка на стоки и продажбата им в първоначален или преработен вид, търговско представителство/без процесуално/ и посредничество, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване и експлоатация на търговски обекти, комисионна, спедиционна/без пощенски пратки/, складова, лизинтова, превозна туристическа, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, външно търговска дейност, търговско представителство/без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, производство на селскостопански стоки, сервизна дейнос

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Land-based telecommunication operators
 • Telecommunications services

ADMIRAL MARKETS UK - BULGARIA BRANCH

I) Инвестиционни услуги и дейности, включващи 1) Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти; (2) Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (3) Сделки за собствена сметка с финансови инструменти и (4) Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; II) Допълнителни услуги, включващи съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения. Всички Инвестиционни услуги и дейности по точка I) и Допълнителни услуги по точка II) се предоставят по отношение на следните финансови инструменти: (1) Ценни книжа; (2) Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане); (3) Договори за разлики.Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз, разрешение или уведомление, ще се извършва след надлежното му получаване

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Video conferencing/teleconferencing services

METO EXPRESS LTD

Куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи и товари, вътрешен и международен транспорт.Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на месо и месни изделия.Създаване на производствена и търговска мрежа от единични и верига търговски обекти за търговия с месо и месни изделия, производство, търговия и реализация на промишлени и непромишлени стоки /хранителни и нехранителни/, селскостопанска продукция /растителна и животинска/, безалкохолни напитки, рекламна дейност, консултантска и сервизна дейност, ресторантьорска и хотелиерска дейност, туристически услуги, експорт, импорт, реекспорт, обвързани и специфични външнотърговски операции, бартерни сделки, както и всякакватърговска дейност, незабранена от закона

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

GT LOGISTICS

Куриерски, спедиционни и логистични услуги. Превози на товари в страната и чужбина. Международна автомобилна спедиция. Лицензионни, комисионни, консигнационни, складови и превозни сделки, както и търговско представителство и посредничество, както и други търговски сделки, които не са забранени от закона. Сделки в страната и в чужбина, внос - износ, бартерни сделки и реекспорт. Рекламни, информационни, програмни, хотелиерски, туристически, импресарски услуги, както и всякакъв вид други услуги, които не са забранени от закона. Производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, промишлени, селскостопански стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки от собствено производство. Разкриване на заведения за хранене, кафенета, сладкарници, атрактивни и увеселителни заведения. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Както и други търговски сделки и услуги, които не са забранени от закона

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

BATS 2013 Ltd

производство и продажба на топли и студени закуски, закупуване и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, кафе, шоколадови изделия, захарни и сладкарски изделия; даване под наем на аудио касети; външнотърговска дейност; производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция; таксиметрови услуги; бояджийски услуги; обущарски, фризьорски и козметични услуги; органиизиране на екскурзии в страната и чужбина; хотелиерство; ресторантьорство; електронни и забавни игри; оказионна търговия; антикварна търговия; автосервизни услуги; оксиженни и електроженни услуги; ремонт на битова техника; продажба на стоки за бита и промишлени стоки, козметика, кожени изделия; търговия с нови и употребявани МПС и части за тях; продажба на алкохолни напитки; посредничество между фирми и граждани; изграждане и поддържане на частни далекосъобщителни мрежи, производство и внос на радиотелевизионни съоръжения и апарати; покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякакви други дейности незабранени по закон

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Land-based telecommunication operators
 • Telecommunications services

NIKAS

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ ЗА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА ПРОДАЖБА В Т.Ч. ТЪРГОВИЯ НА ПЕТРОЛ, ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ, МЕБЕЛИ, ТЕКСТИЛНИ СТОКИ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ И СДЕЛКИ НА БАРТЕРНА ОСНОВА СЪС СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОС

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services

DIAMOND TEXTIL EOOD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на облекла; монтаж, сервиз и поддръжка на фотоволтаични системи; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; посредничество и консултации при сделки с недвижими имоти; строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем; управление на недвижими имоти; отдаване под наем и продажба на МПС на лизинг; хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, туроператорска и рекламна дейност и всяка друга дейност, незабранена от действащото българско законодателство

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Video conferencing/teleconferencing services

INVESTOR.BG

First-class TV, radio, online and print media Консултантска дейност, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалото се чрез вливането дружество на „България он ер“ ООД: създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, обработване и продажба на игрални и документални филми, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

DORS-EKSPRES

TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, EKCПPECHИ KУPИEPCKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ ПO ИЗBЪPШBAHE HA CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ И PEMOHTHИ ДEЙHOCTИ ПO ЧACT APXИTEKTУPHA, CTPOИTEЛHA И BиK. ЛИЦEHЗИPAHИ OЦEHKИ HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ. CTPOИTEЛCTBO, OБЗABEЖДAHE И PEMOHT HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ. CTPOИTEЛCTBO HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД. ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO. XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, ПPOГPAMHИ И ДPУГИ УCЛУГИ. BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ. TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ HA ГPAЖДAHИ, ФИPMИ И OPГAHИЗAЦИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИPMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO. XOTEЛИEPCTBO B CПEЦИAЛHO ПOCTPOEHИ ЗA ЦEЛTA CГPAДИ. TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHO-ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHOДATEЛCTBOT

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Postal and courier services
Back to top
Prospect effectively Postal services, telecommunications, radio and television companies skilled in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search filters. Search strategical data about Postal services, telecommunications, radio and television firmspecialized in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These multiple criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Produce your own prospecting list thanks to Easybusiness, the necessary Kompass BtoB solution which contains billions of companies across the world. Spot precisely your future employees thanks to the several search filters at your disposal. With EASYBUSINESS, keep watch your market, follow your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting offer developed by Kompass