Companies - Printing equipment. Office and shop equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BSM

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде Производство на машини, съоръжения и оборудване; производствена, търговска, транспортна, рекламна и маркетингова дейност в страната и чужбина, разработка на нестандартно оборудване; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ESKEYP-GRUP

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО ФИЛМИ И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, АВТОМОНТЬОРСКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЦВЕТЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПАКЕТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СКЛАД НА ЕДРО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. СКЛЕД НА ЕДРО ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

BULMACHINERY ENTERPRISES Ltd

Производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, разработване на технологии и технологични съоръжения; проучване, проектиране, конструиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти; оборудване с инвестиционно предназначение; голямогабаритни и уникални металообработващи машини; ремонт: инструментална екипировка; продажба на стоки собствено производство в страната и чужбина; инженерингова дейност; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки, лицензионни сделки, лизинг и отдаване под наем на недвижими и движими вещи; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, таксиметрови услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина (след получаване на надлежен лиценз), лизинг и отдаване под наем /рент-а-кар/ на леки и товарни автомобили, както и всякаква друга транспортна и строителна техника, покупко-продажба, лизинг, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, както и посредничество при такива сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

TITAN

PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA XPAHEHE И PAЗBЛEЧEHИE; ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA MAШИHИ ЗA XPAHИTEЛHO- BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CЪOPЪЖEHИЯ, OБOPУДBAHE И BЪЗЛИ И ДETAЙЛИ ЗA TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, PAЗФACOBKA И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ И ПOЛУФAБPИKATИ; ПPOФИЛAKTИKA, ПOДДPЪЖKA, PEMOHT И CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ИHФOPMAЦИOHHO И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA METAЛИ И ДPУГИ BИДOBE MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ГЪБИ, БИЛKИ, ДИBEЧ; PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ И BИДEOПPOДУKTИ; OPГAHИЗИPAHE HA MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO; TPAHCПOPTHИ, CПEДИTOPCKИ И KУPИEPCKИ УCЛУГИ; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; XИMИЧECKO ПOЧИCTBAHE, БOЯДИCBAHE И ПPAHE; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ШИBAШKИ УCЛУГИ И MOДEH ДИЗAЙH; CTPOИTEЛCTBO И ИЗГPAЖДAHE HA ПPEPAБOTBATEЛHИ ЦEXOBE; PAБOTИЛHИЦИ, ЖИЛИЩA, ФEPMИ И ДP. И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ELOPAR

Производстгво на електроматериали за ниско, средно и високо напрежение , на ел. табла и електрозаваръчна техника, производство на всякакви видове матрици и износ на същите, производство на апарати за тестване на автомобилни инсталации, детайли за автомобили, селскостопанска техника и аксесоари за тях, корабостроене, монтаж и инсталации на кораби, производство на автомобилни кабели и системи, автоматизация, програмиране и монтаж на производствени системи, производство на всякакъв вид нестандартни машини и апарати, селскостопанска дейност, животновъдство, туристическа дейност / след лиценз /, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им, внос и износ на същите, комисионна, спедиционна /след лиценз/, складова, лизингова дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка на недвижими имоти, строеж и обзавеждането им с цел продажба и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешени

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

DI LOGIC

Проучване, проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения, екипировка технологии, технологични процеси в инсталации, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови обекти; производство на машиностроителни, строителни, промишлени, технически, битовки, хранителни сладкарски изделия, събиране, изкупуване, преработка, реализация на вторични суровини и други отпадъци, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено протизводство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други търговски дейности, разрешени от българското законодателств

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

TIVEX

ТЕХНИЧЕСКО И ОБЩО КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ; ТЪРГОВСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ УПЛЪТНИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ; ДОСТАВКИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПЛАСТМАСИ И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА; ДИСТРИБУЦИЯ НА МАРКУЧИ, ЛЕПИЛА, УПЛЪТНИТЕЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РЕМОНТ; ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ; ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ; ГОТОВИ ДЕТАЙЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕЖКИ АБРАЗИВНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА; ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; АГЕНТСКИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Supplier of:

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...
Back to top
Search all Printing equipment. Office and shop equipment firms experting in sector thanks to the Kompass international data base and its targeting tools. Find important information about Printing equipment. Office and shop equipment businessexpert in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free brings legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, check its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live business counting tool which allows you to easily identify your targets with the BtoB Kompass’ data base. Plan easily your own prospecting files that you need for your prospect acquisition and emailing strategies. Thanks to Easylist, you precisely identify, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution designed by Kompass