Companies - Services to businesses - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
2,285 Companies
Discover our Trusted Top Suppliers

TETBRYULE 2

охрана на физически лица и тяхното имущество,охрана на имущество на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана със сигнално - охранителна техника, след издаване на лиценз, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, автосервизни услуги, превоз на пътници и товаридовароразтоварни работи с коли на фирмата и наети под наем в страната и в чужбина^ениджмънт,маркетинг, рекламна дейност и услуги във всички направления и дейности, информация, консултация, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с хранителни и нехранителни стоки, произведени от местни и чуждестранни лица, строително-монтажни работи и строителни услуги с ВиК услуги, продажба на готов строителен продукт, производство,изкуггуване, съхранение, заготовка, преработка и търговия, вътрешна и външна, със селскостопанска продукция/растителна и животинска/, цветя, гъби, пчелни продукти и култивирани гъби, събиране, изкупуване, цялостна преработка и реализация на диворастящи гъби и плодове, билки и подправки, събиране и заготовка на вторични суровини и производство от тях на стоки,ресторантъорство, хотелиерство, производство и продажба на всякакъв вид алкохолни и безалкохолни напитки, забавни електронни игри, експлоатация на спортни и туристически обекти, туристически, екскурзоводски и импресарски услуги в страната и чужбина, международен ловен туризъм, както и всяка друга дейност за която няма изрична законова забрана

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

VTA SECURITY

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА COT ТЕХНИКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНИКА ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, КОНСУЛТАНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА охранителна дейност, дейност в областта на техническите системи за сигурност, монтаж и обслужване на СОТ техника, монтаж и обслужване на техника по видео наблюдение, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лицензионни сделки, консултантски и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които с нормативен акт е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

PRO SECURITY GROUP

ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ: ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ, САМООХРАНА - КОИТО ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ И ЧРЕЗ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ОХРАНАТА ДЕЙНОСТИ - ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА от МВР, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА С ОРЪЖИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ДР., ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРЕВОЗНА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

P.O.D.

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЛИЗИНГ, МАРКЕТИНГ, КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБОПЛАВАНЕ И КОРАБОРЕМОНТ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, БРОКЕРАЖ И АГЕНТИРАНЕ, ШИПШАНДЛЕР, ТЕХНИЧЕСКО КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ И УСЛУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ПО СУША, ВЪЗДУХ И МОРЕ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПОЖАРО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАМЕРИ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ И ТОКСИЧНОСТ, ИЗГОТВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

PLANETA- GARD

Охрана на физически и юридически лица, на обекти на индустриалната и материалната собственост, проучване, проектиране и строителство на сгради и други съоръжения, предприемачество, изграждане на готови строителни продукти у нас и в чужбина, проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова, научно-изследователска, инвестиционна, иновационна и информационна дейност, външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, всякаква друга дейност, която не е забранена от закон

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

ASO SOFIA

OXPAHA HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA И TЯXHOTO ИMУЩECTBO, OXPAHA HA ИMУЩECTBOTO HA ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, HA CГPAДИ, ПOMEЩEHИЯ И CTOПAHCKИ OБEKTИ, OXPAHA CЪC CИГHAЛHO-OXPAHИTEЛHA TEXHИKA, ПPOEKTИPAHE, MOHTAЖ И OPГAHИЗИPAHE OXPAHA C ПPOTИBOПOЖAPHA CИГHAЛHO-OXPAHИTEЛHA TEXHИKA И ФИЗИЧECKИ ЛИЦA, ИЗДИPBAHE HA ЛИЦA, BEЩИ И ДPУГA ДEТEKTИBCKA ДEЙHOCT, OXPAHA И ПPEHACЯHE HA ПAPИЧHИ CPEДCTBA И ЦEHHИ KHИЖA И BEЩИ И ДPУГA ИHKACOBA ДEЙHOCT, ИHЖEHEPИHГOBA, ПPOEKTAHTCKA И CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT OT ПPOMИШЛEH И БИTOB XAPAKTEP B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ CЪC COБCTBEH И HAET TPAHCПOPT, CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИЗЪM И MAPKETИHГ, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO, AГEHTCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBCKA PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOMИШЛEHA, CEЛCKOCTOПAHCKA И ДPУГA ПPOДУKЦИЯ HA BЪTPEШHИЯ И BЪHШHИЯ ПAЗAP, ИЗPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, KOHCУЛTAHTCKA, MAPKETИHГOBA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И ИЗKУПУBAHE HA BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, БИЛKИ, ЦBETЯ, ПЧEЛEH MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ И ПPOДAЖБATA ИM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OKAЗИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA И PAЗHOCHA TЪPГOBИЯ, OБУЧEHИE, MAPKETИHГ И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СКРАП ОТ ТЯХ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ЗЛАТО, СРЕБРО, ПЛАТИНА И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, ВНОС И ИЗНОС /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВА И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ТЪРГОВИЯ , ВНОС И ИЗНОС С ТЕЧНИ И ТВЪРДИ ГОРИВА, BCЯKAKЪB BИД ДPУГA CTOПAHCKA ДEЙHOCT, C ИЗKЛЮЧEHИE HA ДEЙHOCTИTE, ЗA KOИTO CЪЩECTBУBA HOPMATИBHA ЗAБPAH

 • Security consultants and services
 • Services to businesses

SARK GRUP

ДЕТЕКТИВСКА И ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, КОМПЛЕКСНИ ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖЕН ЛИЦЕНЗ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ АТРАКЦИОННИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ЛОВЕН ТУРИЗЪМ И РИБОЛОВ; ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗКУПУВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ФАКТОРИНГ

 • Security consultants and services
 • Services to businesses
Back to top
Prospect effectively Services to businesses firms specialized in sector with the Kompass worldwide data base and its search options. Consult strategical information about Services to businesses businessskilled in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free provides legal and financial reliable and regularly updated. For each business present in our database, access its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many performance pledges for your communication operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Perform by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Perform BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Perform your own companies list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution designed by Kompass