Companies - Technical offices and engineering consultancies, architects - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BELITECH

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ОТКРИТИ ПЛОЩИ, МАРКЕТИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА И КОМУНИКАЦИИТЕ, РАЗРАБОТКА НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ТРАНСФЕР НА СТОКИ, ТЕХНОЛОГИИ И НОУ-ХАУ С ГРАЖДАНСКО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИИ, МАТЕРИАЛИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ, МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО И ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РАЗРЕШЕНИЕ, КОГАТО ТОВА Е ПЕДВИДЕНО С НОРМАТИВНИ АКТОВ

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

ENPRO CONSULT

ПРОУЧВАТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ /ЕО/, ТЕХНОЛОГИЧНИ, КОНСТРУКТОРСКИ И ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ В ЕНЕРГЕТИКАТА;, ОЦЕНКА И АНАЛИЗИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АЕЦ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО И; ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИ, НЕОТРОННО-ФИЗИЧНИ, ЯКОСТНИ АНАЛИЗИ; ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АЕЦ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА; БЕЗОПАСНО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РАЗРУШИТЕЛЕН И БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПАСПОРТИ НА ТРЪБОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 1-4 КАТЕГОРИЯ В ТЕЦ И-КЛАС 1,2,3 В АЕЦ; ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ ИПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНА АВТОМАТИКА; ПРОГНОЗНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ГОРИВНОЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС И РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА; ПРОУЧВАТЕЛНИ РАЗРАБОТКИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И БИТОВА ГАЗИФИКАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ТОПЛОФИКАЦИОННИ ОБЕКТИ, МАГИСТРАЛИ, МРЕЖИ, АБОНАТИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ; ИЗГОТВЯНЕ И АНАЛИЗИ ЗА ЦЕНИ И ТАРИФИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ; УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИ ОБЕКТИ С ПАРОГАЗОВИ ИЛИ ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОЕКТИ И РЕГИОНИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА И СУПЕРВАЙЗОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА ЕО - ПОДСТАНЦИИ, ТРАФОПОТОВЕ, ЕЛ. УРЕДБИ, РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА ИАВТОМАТИКА; ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕО; РАЗРАБОТВАНЕ И/ИЛИ АДАПТАЦИЯ НА МОДЕЛИ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ; ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТТА ИМ; ПОДГОТОВКА НА МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕСОНАЛА В ЕО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДИ ФИРМИ; ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕКЛАМА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТ

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

PESHEV

Консултантски услуги; строителен надзор; предпроектни проучвания; управление на проекти; контрол на инвестиции; изработване на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти; създаване на кадастър, кадастрални карти и регистри, специализирани кадастрални карти, цифрови модели; изработване на скици на поземлени имоти, схеми на самостоятелни обекти в сграда, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и свързаните с тях геодезически измервания; извършване на геодезически измервания и всички видове геодезически дейности; проектиране, строителство и ремонт на сгради; продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; внос и износ; извършване на дейности, разрешени от закона и предоставяне на услуги, разрешени от закона

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

INLINK LTD

рекламни услуги и рекламен дизайн, планиране, организиране и осъществяване на рекламни кампании с директни продажби, рекламни стратегии, печатна и видео реклама, рекламни материали, рекламни модули, рекламни каталози и други съпътстващи дейности свързани с рекламата; планиране, организиране и осъществяване на специални семинари, събития, конференции и мултимедийни презентации; издателска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; международните търговски сделки, производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

 • Clothing and footwear
 • Fashion designers
 • Printing and publishing...

ELTRONIC

KOMПЛEKCHO OБOPУДBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ C ABTOMATИЧHИ CИCTEMИ ЗA УПPABЛEHИE /ACУ/, ПPOEKTИPAHE И ИHЖEHEPИHГ B OБЛACTTA HA EЛEKTPOHИKATA И ABTOMATИЗAЦИЯTA, ПPOИЗBOДCTBO HA ACУ И ДPУГИ УHИKAЛHИ ИЗДEЛИЯ HA EЛEKTPOHИKATA, CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA EЛEKTPOHИKA, BЬHШHA И BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ, ЛИЗИHГOBИ, KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ИЗДEЛИЯ HA MAШИHOCTPOEHETO, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ HA XOPA И TOBAPИ, TУPИЗЬM, OБМEН HA BAЛУTA И BAЛУTHO - ФИHACOBИ CДEЛKИ, ИЗДATEЛCKA, PEKЛAMHA И ИMПPECAPCKO - ПPOДУЦEHTCKA ДEЙHOCT, KУPCOBE ЗA OБPAЗOBATEЛHA И ДPУГA ПPOФECИOHAЛHA KBAЛИФИKAЦИЯ, PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, ПPOEKTИPAHE, ИЗBЬPШBAHE И OTЧИTAHE HA CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHИ PAБOTИ, ДИЗAЙH, ПPOИЗBOДCTBO И ПPEPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, ЦBETЯ И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, XЛЯБ И XЛEБHИ ПPOДУKTИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ИЗДEЛИЯ OT ПЛACTMACA, ДЬPBO И METAЛ, EЛEKTPOHHИ И MEXAHИЧHИ ИГPИ C ПPEMИИ, ABTOCEPBИЗ И TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И MAPKETИHГ, AУДИO И BИДEO ЗAПИCИ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

ISPROEKT

КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ СГРАДИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕЛЕФОННИ МРЕЖИ, МРЕЖИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ, РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ОТ ВСИЧКИ ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИНЖЕНЕРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ, СТУДИЙНИ ЦЕНТРОВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ И ПАСПОРТИ, ПРОЕКТИ ЗА АНТИСЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ, ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ ЗА ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

MIKROSISTEMI

Разработване на програмни системи; реализация на програмни продукти на пазара в страната и чужбина; разработване на електронни устройства и системи; реализиране на електронни устройства и системи на пазара в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид на пазара в страната и чужбина; транспортна дейност; таксиметрови превози на товари и пътници в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, след лиценз; сделки с недвижими имоти и наемни отношения; строително-ремонтна, проектантска, рекламна и импресарска дейност; битови услуги на граждани и фирми; селскостопанска дейност, производство и реализация в страната и чужбин

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

GEOPRECISE ENGINEERING

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЦИЗНИ ГЕОДЕЗИЧНИ МРЕЖИ С РАЗЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗМЕРВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАДАСТЬРА, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТЕРЕНИ, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕОДИНАМИЧНИ И ГЕОМЕХАНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ, КОМАСАЦИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, МАРКЕТИНГ И НОУ-ХАУ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ПЕЧАТ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

BARRAGE

КОНСТРУИРАНЕ, ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И СЕРВИЗ НАЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ИНФОРМАЦИОННА,ИМПРЕСАРСКА И ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВОДЕЛСКИУСЛУГИ, ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА, ПРОЕКТИРАНЕ ИДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ. ЛИЗИНГ,ПРИДОБИВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВАВЪРХУ ТЯХ, РЕМОНТ И СЕРВИЗ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И БИТОВА ТЕХНИКА,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ОБЩЕСТВЕНОХРАНЕНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, СЪЗДАВАНЕ НАПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ, СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ/БЕЗ ПОЩА/, КАКТО И ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНОСДЕЛКИ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НАТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ- СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИ

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

BLAGOEVGRAD INVEST 2016

Извършване на независим строителен надзор, инвеститорски и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи, баланс на земни маси и рекултивация на терени, транспортиране, складиране и съхраняване на машини, съоръжения и други материали и изделия, учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти с изрично разпоредително решение на Общински съвет Благоевград, проектиране, строителство и строително- монтажни работи в областта на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство, инженерингова и търговска дейност по основния предмет на дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, която по предмет и обем изисква воденето й да става по търговски начин, а когато има разрешителен режим или лиценз - след получаване на съответното разрешение /лиценз/

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

GEOTECHNOENGINEERING

Създаване на кадастър и извършване на геодезически, фотограметични и картографски дейности, проектиране на пътища, железници, сгради и други инфраструкторни обекти, научно-природни изследвания и разработки, ноу-хау, проектантска, консултантска, експертна и инженерингова дейност и технологично обезпечаване в областта на геодезията и геодинамиката в страната и чужбина, търговска дейност в страната и чужбина - внос, износ, реекспорт и специфични търговски операции, търговско представителство, посредническа дейност и агентство на местни и чужди фирми, отделни търговци, физически и юридически лица, информационен маркетинг, изкупуване, прерабатка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, лизингова дейност по установения в страната ре

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

SMS

Предприемаческа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране и изпълнение на всички видове сгради и съоръжения; консултантска дейност, експертни оценки, супервайзерство, мениджмънт; научно-развойна и приложна дейност; сделки с интелектуална собственост; издателска дейност; туристическа, рекламна, информационна,спедиторска и транспортна дейност за превоз на пътници и товари; откриване и експлоатация на увеселителни рекреационни заведения с продажба на алкохолни и безалкохолни напитки; производство и търговска реализация на стоки и детайли за бита и стопанството от всякакъв вид, с изключение на забранените със закон или друг нормативен акт, реекспорт, бартер, лизинг, комисионни, компесационни и други специфични външноикономически сделки и операции; търговско посредничество, представителство и агентство на местнии чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина по установения в закона ре

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

AKVAGON

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ВОДОЛАЗНИ РАБОТИ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И КОМУНИКАЦИИ КЪМ ТЯХ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ СЪС СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ПОЛУФАБРИКАТИ, СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, АГЕНТИРАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ , ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ , ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И В ТУРИЗМА, РИБОЛОВ И ТЪРГОВИ

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

TECHNICAL CONSULTING SERVICES LTD

Създаване на организация за надзор и консултиране, чийто експертни изпитвания, изследвания и консултации ще се провеждат с цел да се предпазят хора и материални ценности от вредното въздействие на машини и съоръжения, да се гарантират техните целесъобразни стопански производствени процеси и които ще се реализират чрез: провеждане на консултации и експертизи по въпроси на управлението на качеството, околната среда, на надежността, коефициента на използваемост, безопасността и качество на технически съоръжения и системи, провеждане на технически прегледи на моторни превозни средства, съгласно предписанията на транспорта, технически изпитвания на съоръжения, подлежащи на надзор, други съоръжения, системи и средства за производство, обзавеждане, и експлоатация на лаборатории, доколкото те са необходими за извършване на по-горе споменатите дейности, обучение и квалификация на български персонал, подпомагане на държавни и общински институции и други изследователски организации при разработването или тълкуването на технически норми, други дейности и услуги, които не противоречат на законодателството на Република България. Упражняване на независим строителен надзор от проектирането през изпълнението до окончателното завършване на строежа след надлежно оправомощаване за това от компетентните органи, подпомагане на предприятия и институциите при изграждането и развиването на околната среда и защитата на потребителите, ръководство и подпомагане на предприятията при извършване на поднадзорни заваръчни работи въз основа на български и международни стандарти

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

PARTNERS ENGINEERING Ltd

Проектиране, консултантска и контролна дейност; сделки с интелектуална собственост; информационна и програмна дейност; мениджърска, представителна, агентска и посредническа дейност на местни и чуждестранни, физически и юридически лица, в страната и чужбина; инвестиционна дейност; подготовка и квалификация на кадри; производство, монтаж и поддръжка на наземни, подемни, повдигателни и електрически съоръжения и инсталации, включително и търговия на едро и дребно с части за такива съоръжения; инженерингови дейности; научно – внедрителски и развойни дейности; организация, проектиране, изграждане, строителство, внедряване, експлоатация, обслужване и ремонти на технически съоръжения, сгради, комплекси и други обекти; включително управление на производствени процеси; проучване на вътрешни и международни пазари; вътрешна и външна търговия със стоки и услуги; търговско представителство и агентство, както всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със зако

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

I-FACILITY

Производство, инсталиране и ремонт на електрически машини и съоръжения и на електронни устройства; предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването, управлението, поддръжката, техническото обслужване и почистването на промишлени, обществени, административни, търговски и жилищни сгради, както и комплекси от такива; услуги в областта на снабдяването, озеленяване, поддръжка на зелени площи, аранжорство; поддръжка на инсталации в сгради; монтаж, ремонт, поддръжка, сервизно обслужване, извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване; ремонтни и строително-монтажни работи; оценка, разработване и внедряване на системи и процедури за управление на сградния фонд; складова и комисионна дейност; търговско посредничество; услуги, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

INTERMEKS SD

Проектантска, строителна, строително-ремонтна, предприемаческа дейност; предоставяне под наем на недвижими имоти, инвестиционна дейност в областта на строителството; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговия с храни, хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, цигари /след снабдяване с необходимия лиценз/, кафе, месо и месни продукти, откриване на питейни заведения, ресторантьорство; транспортно-спедиторски услуги, хотелиерство, търговия с недвижими имоти; изработване и поддръжка на интернет страници и компютърни програми, хостинг на чужди и собствени интернет сайтове, предоставяне на интернет услуги, уеб реклама, изработка на мултимедия; събиране, транспортиране и рециклиране на вторични суровини и опаковки, консултантска, оценителска и инженерингова дейност в областта на опазване на околната среда; управление и третиране на отпадъци и отпадъчни води, пречистване и преработка на отпадъчни материали, води и разтвори, разработка, добиване, преработка и реализация на рудни и нерудни полезни изкопаеми и метали; управление на предприятия и обекти, включително под аренда; транспортна дейност; търговско посредничество и представителство; експертна, маркетингова, лизингова, инженерно-внедрителска, рекламна, сделки с интелектуална собственост, разменна дейност, стоков контрол, отдаване под наем, ремонтиране и продажба на търговски, промишлени обекти и жилищни сгради, търговия с недвижими имоти; вътрешна и външна търговия, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; сувенири, бижутерия, метални изделия, оказионна, консигнационна, комисионна търговия, нумизматика, антиквариат /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, правни услуги /без процесуално представителство/, борсови операции, борса, търг, валутна търговия /без трасфер на валута/, развлекателни игри, забавни игри /без хазарт/, мениджмънт, производство и търговия със стоки за широко потребление, включително и в собствена магазинна мрежа; делово представителство на наши и чуждестранни фирми, както и други дейности, които не са забранени изрично със закон. Всички тези дейности ще се извършват в страната и в чужбина

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

SAVANTELBUL BALGARIA

Инженерни дейности и технически консултации Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови, комисионни, спедиционни, превозни сделки, хотелиерски, туристически рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантски услуги във връзка със строителство и недвижими имоти, управление на строителни обекти и недвижими имоти, проектиране и проектно-проучвателни работи в строителството, независим строителен надзор по чл. 166, 167 и 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Technical offices and engineering consultancies, architects
 • Civil engineering and building industry consultants
 • Transport equipment engineering consultants NES...

AKVA EKOPROEKT SISTEMS

ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОСЛУТАЦИИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА В и К МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ПУБЛИЧНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И БИЗНЕС УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ И СГРАДИ, КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕКОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОДУКТИ, ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЯТА, ТЪРГОВСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ХОРА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВУВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Architects
 • Technical offices and engineering consultancies, architects
Back to top
Browse effectively Technical offices and engineering consultancies, architects companies skilled in sector using the Kompass international data base and its search options. Consult leading information about Technical offices and engineering consultancies, architects companiesspecialized in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free reports legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, access its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many performance indicators for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own companies list using Easylist, the simple and effectivetool to create a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer designed by Kompass