Companies - Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ISPERIH LES

Дърводобив, строителство, ремонт, търговско представителство и посредничество, дървообработване, производство на паркет, вътрешна и външна търговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова дейност, ноу - хау, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и елктротехника, хранителни и селскостопански стоки, складова дейност, обработка на земеделска земя, всякаква производствена, посредническа дейност и друга дейност, търговска по смисъла на чл. 1 ал. 1 от ТЗ и незабранена със закон

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

IVASTEN

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО, НАПРАВА НА ДОГРАМА, МЕБЕЛИ, СУВЕНИРИ, ИГРАЧКИ, ОПАКОВКИ, ЛАМПЕРИЯ, РАЗФАСОВАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, БИТОВИ УСЛУГИ – РЕМОНТ НА НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, ХЛАДИЛНИЦИ, НА БИТОВИ И ГАЗОВИ УРЕДБИ, ПЕРАЛНИ, ПРЕНАВИВАНЕ НА ЕЛ.ДВИГАТЕЛИ, НАПРАВА НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ И ВУЛКАНИЗАЦИЯ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С КАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЗАКУСКИ И ДРУГИ СТОКИ, ШИВАШКИ И ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ, ЗАВАРЪЧНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВОДОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МАШИНОПИС И ПРЕВОДИ ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА КИЛИМИ, ИЗРАБОТКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА И РЕКЛАМНИ ПРЕДМЕТИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ НА РАЗМЕННИ НАЧАЛА, ХУДОЖЕСТВЕНО И ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО СЪЩЕСТВУВА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Packagings, wooden, storage and transportation
 • Barrels, casks, tubs and vats, wooden

NORTH CENTRAL STATE ENTERPRISE

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ -ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА И В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАЩИ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ; ПОДДЪРЖАНЕ РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ГОРИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ; ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, А СЪЩО ТАКА И ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАКТО И ТАКИВА, ВЪЗЛОЖЕНИ ИМ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

DRENKOV

ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВООПРЕРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО, ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЙНОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

TEP TRANS

Товарен и пътнически транспорт; дървопреработване, дърводобив и продажба на дървесина; строителство, консултантски услуги в областта на строителството и ръководството на строителни проекти / обекти, покупка и продажба на недвижими имоти, посредническа дейност за строително оборудване и машини; ресторантьорство и хотелиерство; търговия с безалкохолни и алкохолни напитки; рекламна дейност, посредническа и комисионна дейност; лизингова дейност; уреждане на екскурзии в страната и в чужбина; производство и реализация на захарни, тестени и хлебни изделия, безалкохолни напитки, млечни изделия; туристическа дейност, както и всичики останали дейности, които не са забранени със закон, като за онези, за които се изисква разрешение или лиценз- след получаването и

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

AVDZHI-LES

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МЕНИТЕЛНИЦИ ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И СУРОВИНИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ; СТРОИТЕЛЕН МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО, ИЗНОС НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВОДОБИВ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, АВТО-МОНТЬОРСТВО, ФОТО УСЛУГИ, КОПИРНИ УСЛУГИ, АВТОМИВКА И КОЗМЕТИКА НА АВТОМОБИЛ

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

SOUTH-CENTRAL STATE ENTERPRISE

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА И В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАЩИ И/ИЛИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ;ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ;ПОДДЪРЖАНЕ РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЯ В ТЯХ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ГОРИ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ; ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ -ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН, КАКТО И ТАКИВА, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР- чл.165, ал.1 и 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

A & G GRUP

ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА И С ЕВРОПАЛЕТИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ С ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ,ТРАНСФЕР НА НОУ - ХАУ И ТЕХНОЛОГИИ, КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, КОМПЛЕКСИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, ВНОС И ИЗНОС НА ПАРФЮМЕРИЯ И ХИМИЧЕСКИ ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ, ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ1 НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Packagings, wooden, storage and transportation
 • Barrels, casks, tubs and vats, wooden

RUMEKS

ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОРПЕРАБОТВАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ИТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РАСТОРАНТЬОРСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОЗМЕТИЧНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ, ФОТОГРАФСКИ, СПОРТНИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАШИНИ, ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ ОТ ПРИВАТИЗИРАЩИ СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, ПОКУПКА НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС И ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА, СЧЕТОВОДНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

DARI - LES EOOD

ДЪРВОДОБИВ, ОБРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТ; ПОКУПКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПНАСКИ ПРОДУКТИ; АВТОСЕРВИЗ И ПЪТНА ПОМОЩ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПЕРДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДИНЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; НАУЧНО-РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПЕРСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

ENERGOIMPEKS

ИЗРАБОТВАНЕ НА МЪЖКИ И ДАМСКИ МОДНИ ОБЛЕКЛА, ДИЗАЙН И МОДЕЛИЕРСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН, ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, ВАЛУТНИ БЮРА И СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПСИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕР И РЕЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, МАШИНИ, АПАРАТИ, СЪОРАЖЕНИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ, ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА; ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖИНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СТРОИТЕЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, ПР0ИЗВОДСТВЕН0-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМА, ГОРСКАТА И ДЪРВООБРАБОТВЕЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, РАЗПРОДАЖБИ, БИЗНЕС-СРЕЩИ, ИЗЛОЖБИ, БРОКЕРСКИ КЪЩИ, СТОКОВИ БОРСИ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ШИРОКА НОМЕНКЛАТУРА СТОКИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ СЪС СОЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ, РАЗРАБОТКА, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ, КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЕДИЦИНСКИ, ОЗДРАВИТЕЛНИ, ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧНИ, РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И БАЛНЕОЛОЖКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-АРХИТЕКТУРНИ, ОФОРМИТЕЛСКИ И ЖИВОПИСНИ РАБОТИ; ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, ДЕДЕКТИВСКИ БЮРА И ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВЕНО-АДИМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ, СЕРВИЗИ, СЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ И АТЕЛИЕТА, АВТОРЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ, БОЯДЖИЙСКИ И БИТОВИ УСЛУГИ, САЛОНИ ПО ФРИЗЬОРСТВО, МАСАЖИ И МАНИКЮР, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ' ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

PEMA

TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЮPИДИЧECKИ И ФИЗИЧECKИ ЛИЦA, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ-ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ, TOBAPO-PAЗTOBAPHИ PAБOTИ C KOЛИ HA ФИPMATA И HAETИ ПOД HAEM B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, MEHИДЖMЪHT, MAPKETИHГ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ BЪB BCИЧKИ HAПPABЛEHИЯ И ДEЙHOCTИ, ИHФOPMAЦИЯ, KOHCУЛTAЦИИ, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛH CTOKИ, ПPOИЗBEДEHИ OT MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, B T. Ч. OKAЗИOH, AHTИKBAPИAT, БAPTEPHA, KOMИCИOHHA, HA KOHCИГHAЦИЯ, ПOДBИЖHA И CTAЦИOHAPHA ДEЙHOCT, PEEKCПOPT, ЛИЗИHГ, OБMEHHИ OПEPAЦИИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ИЗДEЛИЯ OT ПЛACTMACA, KOЖA, CTЪKЛO, TEKCTИЛ KAУЧУK, METAЛ, ДЪPBO, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ШИBAШKИ И TPИKOTAЖHИ CTOKИ, BKЛЮЧИTEЛHO И УCЛУГИ C УПPAЖHЯBAHE HA BCИЧKИ ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ PAБOTИ И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ C B И K УCЛУГИ, PEMOHТ И ПOДДЪPЖAHE HA БИTOBA TEXHИKA И EЛEKTPOHHA AПAPATУPA, ДЪPBOOБPAБOTBAHE И ДЪPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, CЬXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ-BЪTPEШHA И BЪHШHA CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/, ЦBETЯ, PИБA, ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ И KУЛTИBИPAHИ ГЪБИ, CЪБИPAHE, ИЗKУПУBAHE, ЦЯЛOCTHA ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ДИBOPACTЯЩИ ГЪБИ И ПЛOДOBE, БИЛKИ И ПOДПPABKИ, CЪБИPAHE И ЗAГOTOBKA HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ И ПPOИЗBOДCTBO OT TЯX HA CTOKИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, OTKPИBAHE И ПOДДЬPЖAHE HA ПAPKИHГИ, MOTEЛИ И KЪMПИHГИ, ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CИPOПИ, COKOBE, BCИЧKИ BИДOBE БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, BCЯKAKЪB BИД AЛKOXOЛ, BИHA И БИPA, ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ, EKCПЛOATAЦИЯ HA CПOPTHИ И TУPИCTИЧECKИ OБEKTИ, TУPИCTИЧECKИ, EKCKУPЗOBOДCKИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ЛOBEH TУPИЗЪM, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO HЯMA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAH

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Household articles, wooden
 • Wooden products for industrial use...

EKOGRUPTRANS-2

Сметосъбиране и сметоизвозване; поддръжка на регионални сметища за твърди битови отпадаци; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, машинописни, компютърни, проектански, фризьорски, тенекеджийски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране, строителство, обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелиерски, жилищни и други сгради и съоражения; производство и монтаж на дограма; лизинг, както и всяка незабранена от закона дейнос

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Household articles, wooden
 • Wooden products for industrial use...

POLI - 98

-Добив и преработка на дървесина и дървен материал;-Производство и продажба в страната и чужбина на палети и пелети;-Производство и продажба в страната и чужбина на дървени детайли и всякакви изделия от дървен материал;-Търговия в страната и чужбина на объл и фасониран дървен материал, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;-Продажба на стоки от собствено производство;-Търговско представителство и посредничество;-Комисионни, спедиционни и превозни сделки; -Складови сделки;-Лицензионни сделки;-Стоков контрол;-Сделки с интелектуалната собственост;-Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, машинописни, компютърни, счетоводни, проектански, фризьорски и други услуги;-Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;-Проектиране, строителство, обзавеждане, поддържане и екплоатация на туристически, хотелски, жилищни и други сгради и съоражения;-Производство и монтаж на дограма;-Добив, преработка и продажба на скално-облицовъчни материали;-Лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Packagings, wooden, storage and transportation
 • Barrels, casks, tubs and vats, wooden

TEKNOLAZER

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЩАНЦИ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА: САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ ЕТИКЕТИ ОТ ХАРТИЯ, КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ, ОПАКОВКИ ОТ ВЕЛПАПЕ, ХАРТИЯ, КАРТОН, ПВЦ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗРЯЗВАНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗРАБОТКА НА ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, ВЕЛПАПЕ, ХАРТИЯ, ШПЕРПЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ВНОС И ИЗНОС НА ЩАНЦИ ЗА ОПАКОВКИ, ВНОС И ИЗНОС НА КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЩАНЦИ, НОЖОВЕ, КОНТРАБИГОВЕ, ШПЕРПЛАТ, БИГОВАЩИ НОЖОВЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ВНОС И ИЗНОС НА ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА, ЧАСТИ И ВЪЗЛИ НА ЛАЗЕРНИ МАШИНИ, ВНОС И ИЗНОС НА ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЩАНЦИ И ДРУГИ МАШИНИ, ВНОС И ИЗНОС НА ХАРТИЯ, КАРТОН ВЕЛПАПЕ И ДРУГИ, ВНОС И ИЗНОС НА ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН, ХАРТИЯ, ПВЦ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ЛАЗЕРНИ И ДРУГИ МАШИНИ, ИМПОРТ-ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Woodworking tools
 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools...

ASIGRUP 3

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗВИВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЛАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИНВЕСТИЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, АУДИО, ЗВУКОЗАПИСНА И ВИДЕОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ И МОНТАЖ, ПОКУПКА-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

RILES

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизинг; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови и др. услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска, изпълнителска, инвестиционна, внедрителска и търговска дейност в областта на дървообработващата, мебелната пломишленост, машиностроенето и селското стопанство; търговия с мебели и обкови; строителна и инвестиционна дейност; монтаремонт; проектиране, конструиране на машини и съоръжения; строителни конструкции; отоплителни инсталации, КИПИ А, извършване на финансови и счетоводни услуги; консултанска, проучвателна, внедрителска, дейност; издателска дейност; маркетинг, дизайн; оказион; програмни продукти; художествено и пространствено оформление и изпълнение, бобинпневмотранспорт, информационно- техническо осигуряване; В и К; производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция; резервни части; шивашка подукция, търговия със стоки за населението; транспортни и битови услуги за населението, вътрешна и външнотърговска дейност, механична обработка на дървесината, електронни игри.

 • Veneer sheets, wood
 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry...

KAROV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА А ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В Т.Ч. РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ НА ПЪТНИЦИ, ТОВАРИ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2 Т.З ОТ ТЗ/, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕ

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood
Back to top
Browse easily Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry firms experting in metier thanks to the Kompass international data base and its search filters. Access to important information about Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry companiesskilled in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each firm recorded in our database, consult its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily spot your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. With Easylist, you effectively spot, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting offer created by Kompass