Companies - Transportation and logistics services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

EMKO - VES - 64 VESELKA HADZHIPENCHEVA

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХОТЕЛИ,МОТЕЛИ, БАЛНЕОКУРОРТНИ ЗАВЕДЕНИЯ И АВТОСЕРВИЗИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, ЛИЗИНГ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, КОМИСИОННА, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОЛИЛИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ПЪТНА ПОМОЩ И РЕПАТРАЦИЯ НА ПОВРЕДЕНИ АВТОМОБИЛИ, АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА СЪЩАТА, ВНОС НА КОНСУМАТИВНИ СТОКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПРОДАЖБА НА САНДВИЧИ, КАФЕ, ФЪСТЪЦИ, ЯДКИ, СОКОВЕ, ТОРТИ И ДРУГИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЪХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ, ПРЕРАБОТКА НА МЕСО, МЛЯКО И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СОБСТВЕНИ ЦЕХОВЕ, ИЗНОС НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ В ЧУЖБИНА, ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ВОДОКАНАЛИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРО УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ДРЕХИ И ПРОДАЖБА, БРОДИРАНЕ И ПЛЕТИВА, ВНОС НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИРМАТ

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

GEOCOMERS

TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, PEKЛAMHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ, TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT, ABTOPEMOHTHA ДEЙHOCT, ШИBAЧECTBO, ПЛETAЧECTBO, ФPИЗЬOPCTBO, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ЗAKУCKИ И XЛEБHИ ИЗДEЛИЯ, И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA. ДOПЪЛHИTEЛEH ПPEДMET HA ДEЙHOCT- OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOT

 • Road transport scheduled passenger services
 • Transportation and logistics services
 • Tramway transport services...

V.A.G.R. - TRADE

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначарен, преработен или обработен вид в страната и чужбина, производство и изкупуване, преработка, пластмент и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, произвоство и търговия с компютърни и електронни изделия, производство и търговия с интелектуални продукти и ноу хау в страната и чужбина, покупка на ценни книги с цел продажба, производство и търговия на дървени материали и изделия; производство и търговия на всички видове строителни материали, търговия с леки и товарни автомобили, откриване и експлоатация на автосервиз, търговия с метали и метални изделия, търговия с петролни продукти и откриване на бензиностанция, търговия с цигари и тютюн в страната и чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, международна, превозна, таксиментрова дейност, производство и търговия с всички видове конфекция, кожени дрехи и изделия в страната и чужбина, производство и търговия с масова бижутерия, без благородни метали и скъпоценни камъни, кинкалерия и галантерия в страната и чужбина, каталожна и оказионна търговия, без благородни метали и скъпоценни камъни и паметници на културата, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности или предоставяне на други услуги, издателска и печатарска дейност, покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продаба , строителство, монтаж, проектиране, ремонт, предприемачество, строителство и модернизация на жилища, хотелски, административни и производствени сгради, инженеринг, сделки с годови строителни продукти в страната и чужбина, научно изследователска, приложна и технологична дейност, разработване и предлагане на производствени технологии, програмни продукти, нови материали и технологични оборудвания, търговия с патенти ноу хау и промишлени образци, комисионна и консигнационна търговия, както и всички разрешени от закона на Р България и Армения търговска дейности, чийто дела се водят по търговски начи

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

BON MARINE

Производство и придобиване на стоки в първоначален и обработен вид, продажба на собствена продукция, комисионна, следиционна, транспортна, складова, и лизингова дейност, туризъм, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти, хотелски и ресторантьорски услуги (след лиценз), покупка и продажба на гориво и смазочни материали, построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради, придобиване, построяване, и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, импорт, експорт, ре-експорт, бартерни сделки, вътрешен и международен транспорт на стоки, брокерски услуги; агентиране, чартиране, фрахтоване, опериране на кораби, изграждане на информационни и комуникационни системи, строителство на инфраструктурни обекти, придобиване на дялови участия в други търговски дружества в страната и чужбина, счетоводни и консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за Счетоводството, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Shipping and forwarding agents
 • Transportation and logistics services
 • Packaging and crating services for transportation

TPG TRANSPORT

СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЖИЛИЩНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ,ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ,ОФИСИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ,СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВЪЗЛИ,СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО,ВЪНШНО- И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ,СКЛАДОВИ СДЕЛКИ,ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ,СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ), ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ВКЛ. ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО (СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ); ИЗКУПУВАНЕ,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЗЪРНО И ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ НЕГО,МЕХАНИЗИРАНИ УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР ,СЕРВИЗНИ УСЛУГИ,ЛИЗИНГ,ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПОДГОТОВКА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗГРАДЕНИ ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ,ПРИ НУЖДА

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

INTERTRANS - ZLATKO ILIEV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОДАЖБА НА СПИРТ И АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТОВАРО - РАЗТОВАРИТЕЛНИ УСЛУГИ; АВТОСРВИЗНИ УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С ЛЕКОТОВАРЕН И ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ; МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, КОИТО ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАТ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛАТА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКО

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

TRANSKI - GEORGI TRANSKI

ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT ПPИ BHEДPЯBAHETO ИM, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, PEMOHTИ, KAПИTAЛHO CTOПAHCTBO, ПPEДПPИEMAЧECTBO, TPAHCПOPT HA CTOKИ И TOBAPИ CЪC COБCTBEH И HAET ПPEBOЗ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT БEЗ OГPAHИЧEHИЯ, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ B ПЪЛEH OБEM, TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKИ MAШИHИ, BHOC И ИЗHOC HA TAKИBA, TЪPГOBИЯ И BHOC HA ПPEПAPATИ ЗA CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, ПPEДПPИEMAЧECTBO, MAHДPИ, XOTEЛИEPCTBO, MOTEЛИ, TЪPГOBИЯ C ABTOЧACTИ, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, BECTHИKAPCTBO И KHИЖAPCTBO, TЪPГOBИЯ C EДЪP И ДPEБEH POГAT ДOБИTЪK, TЪPГOBИЯ C MECO И MECHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, БИPA-CKAPA, AЛAMИHУTИ, ПOДKPEПИTEЛHИ ПУHKTOBE, ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, KAФETA, ПACTИ, TOPTИ, CЛAДOЛEДИ И ПPOИЗBOДCTBOTO HA TAKИBA, KЛAHИЧHA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ C TEKCTИЛ И TEKCTИЛHИ ИЗДEЛИЯ, BHOC И ИЗHOC HA TAKИBA, TЪPГOBИЯ C ПETPOЛ И ПPOДУKTИTE MУ, ДABAHE BEЩИ ПOД HAEM И ЗAЛOЖHA ДEЙHOCT, ABTOMOБИЛHИ УCЛУГИ, ПPOДAЖБA HA CTOKИ ЗA БИTA, EKCKУPЗИOHHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOЗ HA XOPA CЪC COБCTBEH ИЛИ HAET ПPEBOЗ B CTPAHATA И ЗAД ГPAHИЦA, TЪPГOBИЯ C ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ И TEXHИTE ПPOИЗBOДHИ БEЗ OГPAHИЧEHИE, PAЗBЛEKATEЛHИ И ЗAHИMATEЛHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, ДOMAШHO И CПEЦИAЛHO OБЗABEЖДAHE, BHОС И ИЗHOC HA TAKИBA, ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ B CTPAHATA И ЗAД ГPAHИЦA, TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, TЪPГOBИЯ C OБУBKИ, BHOC И ИЗHOC HA TAKИBA И ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA ДEЙHOCTИ ПPИ CПAЗBAHE HA CЪOTBETHOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ДЪРВОДОБИВ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИА

 • Road transport scheduled passenger services
 • Transportation and logistics services
 • Tramway transport services...

IBT

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПPOДAЖБA HA EДPO И ДPEБHO HA KOMПЮTPИ И KOMПЮTЬPHИ KOMПOHEHTИ, TEЛEФOHИ И AKCECOAPИ; ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA COФTУEPHИ ПPOДУKTИ; ИЗГPAЖДAHE, PEMOHT И ПOДPЬЖKA HA ЛOKAЛHИ MPEЖИ; ДAЛEKOCЬOБЩИTEЛHИ ДEЙHOCTИ; ПPEДOCTABЯHE ДOCTЬП ДO ИHTEPHET; ИЗPAБOTKA И ПOДДPЬЖKA HA УEБ CTPAHИЦИ; BCЯKAKBИ ЗAKOHHИ УCЛУГИ, ИЗBЬPШBAHE ПO ИHTEPHET; ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ /TУPOПEPATOPCKИ И TУPAГEHTCKA ДEЙHOCT/; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE ПOД HAEM, ПPOДAЖБA И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CДEЛKИ C TЯX, BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH, A ЗA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO CE ИЗИCKBA PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗ, CЛEД ПOЛУЧABAHETO ИM; ЛИЗИHГOBИ CДEЛK

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

TRANS COMMERCE 2015 LTD

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА, ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА ПОМОЩ ОБОРУДВАНИ С НЕОБХОДИМАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ПРЕВОЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ - РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИОННО, ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПЪТНА ПОМОЩ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЛИЗННГОВА ДЕЙНОСТ. ВНОС-ИЗНОС СТРОИТЕЛСТВО. ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА. ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ. КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Услуги друг пътнически сухопътен транспорт

 • Tourist coach services
 • Transportation and logistics services

S&S CARGO

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, външна и вътрешна търговия, продажба на стоки от собствено производство, транспортна дейност в страната и чужбина, таксиметрова дейност, търговско представителство и посредничество, превозни и спедиторски услуги, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, експлоатация на заведения за обществено хранене, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и строителна дейност, всякакъв вид търговска дейност, незабранена със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки – след получаване на такова

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker
Back to top
Search effectively Transportation and logistics services firms experting in sector using the Kompass worldwide data base and its search options. Search leading information about Transportation and logistics services companiesskilled in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial trustworthy and regularly updated. For each firm present in our database, consult its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These manifold criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your prospect files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own firm list using Easylist, the simple and effectivesolution to produce a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass