Contact - ALKATRANT

Ul. G.S.Rakovski str.
AP. 30, FLOOR 5, BLOCK 80
8800 Sliven

Bulgaria

Legal information - ALKATRANT

Nature Head Office
Year established 2017
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Residential care activities for the elderly and disabled (8730)
Corporate capital 50 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37647142

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - ALKATRANT

производство, пласмент и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в първоначален и преработен вид, консервиране, внос и износ на такава продукция, при спазване на валутните разпоредби; търговия с всякакъв вид хранителни, стоки за бита и промишлени стоки, без забранените от закона; оказионна, комисионна и консигнационна търговия, дейност на търговско посредничество, представителство, брокерство, агентство и предприемачество, експлоатация на заведения за обществено хранене от всякакъв вид по номенклатурата на заведенията за обществено хранене в страната; транспортна и спедиторска дейност, включително превоз на пътници и товари, таксиметрови, ремонтни и сервизни услуги; оборудване и експлоатация на автосервизи, като същите имат характер на „предприятие" по смисъла на чл.1, ал.3 от ТЗ, хотелиерство, маркетинг и мениджмънт; външноикономическа дейност - внос и износ на стоки, бартерни сделки с чуждестранни контрагенти, дейност на външнотърговско представителство, посредничество и агентство, участие в чуждестранни търговски сдружения и дружества, включително и в такива със смесено участие, при спазване на валутните разпоредби, строително-монтажни услуги, електротехнически услуги, ВиК услуги и други услуги, извършвани по търговски начин, социални услуги по смисъла на ЗСП и ППЗСП, в това число: дом за стари хора, дом за стари хора с деменция,дневен център, домашен социален патронаж с трапезария, както и всякакви други допустими, разрешени от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина осъществявани по търговски начин

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  ALKATRANT

Contact people -  ALKATRANT

ANGEL RAYCHEV STEFANOV

Управител

Key figures -  ALKATRANT

Activities -  ALKATRANT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

ISIC 4 (WORLD) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.