ALLIANZ BANK BULGARIA

Last update:

Contact - ALLIANZ BANK BULGARIA

16 Srebarna str.
Lozenets Distr.
1407 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9819307

Legal information - ALLIANZ BANK BULGARIA

Nature Headquarters
Year established 1989
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 69,000,000 BGN
VAT no BG128001319
No employees 500-999 Employees
Kompass ID? BGC32275937

Presentation - ALLIANZ BANK BULGARIA

/1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз:1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство;11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)./3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги./4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник

Location -  ALLIANZ BANK BULGARIA

Executives - ALLIANZ BANK BULGARIA Buy the executives list from the same business

HRISTINA MARINOVA MARTSENKOVA

Представител

GEORGI ZAMANOV KOSTADINOV

Представител

IOANNIS KOTSIANOS

Представител

YORDAN MARINOV SUVANDZHIEV

Член на Управителния съвет

LYUBA GEORGIEVA PAVLOVA

Член на Управителния съвет

EVGENIA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA

Прокурист

DIMITAR GEORGIEV ZHELEV

Член на Надзорния съвет

CHRISTOPH PLEIN

Член на Надзорния съвет

RAYMAND SEEMAR

Член на Надзорния съвет

KAY MULLER

Член на Надзорния съвет

EDUARD GERARDUS MARTIN GOOS

Член на Надзорния съвет

RAINER FRANZ

Член на Надзорния съвет

Participation -  ALLIANZ BANK BULGARIA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ALLIANZ BANK BULGARIA

Activities -  ALLIANZ BANK BULGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)