BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Last update:

Contact - BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

2 Slavyanska str./blvd.
Sredets Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9445010

Legal information - BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Nature Headquarters
Year established 1996
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 24,691,313 BGN
VAT no BG121246419
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32320407

Presentation - BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.;2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе;4. приемане на ценности на депозит;5. дейност като депозитарна или попечителска институция;6. финансов лизинг7. гаранционни сделки;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу;9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти;10. парично брокерство;11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. издаване на електронни пари;14. придобиване и управление на дялови участия;15. отдаване под наем на сейфове;16. събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти;17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка;

Location -  BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

General Information -  BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Banks

BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Executives - BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK Buy the executives list from the same business

VASIL STEFANOV SIMOV

Представител

ALEKSANDAR DIMITROV DIMITROV

Представител

ILIAN PETROV GEORGIEV

Представител

LORETA IVANOVA GRIGOROVA

Представител

SILVIA KIRILOVA KIRILOVA

Член на Управителния съвет

MARTIN BOYCHEV GANEV

Член на Надзорния съвет

TSVETELINA BORISLAVOVA KARAGYOZOVA

Член на Надзорния съвет

PETAR GEORGIEV ATANASOV

Член на Надзорния съвет

Participation -  BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Activities -  BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)