BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Last update:

Contact - BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

1 Dyakon Ignatiy str.
Sredets Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9306321

Legal information - BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Nature Headquarters
Year established 1999
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 1,441,773,500 BGN
VAT no BG121856059
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32424550

Presentation - BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

БАНКАТА извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българска народна банка лиценз. БАНКАТА може да извършва следните дейности: 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без издаване на банкови платежни карти и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и инструменти за електронни пари; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с: -инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; - чуждестранна валута и благородни метали; - финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 14. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка. БАНКАТА не може да извършва по занятие други дейности, извън посочените по-горе, и предвидените в Закона за Българската банка за развитие, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията и по предоставени кредити. БАНКАТА може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги. БАНКАТА може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване при спазване изискванията на действащото законодателство

Location -  BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Executives - BULGARIAN DEVELOPMENT BANK Buy the executives list from the same business

VLADIMIR RASHKOV GEORGIEV

Представител

ZHIVKO IVANOV TODOROV

Представител

TSANKO RUMENOV ARABADZHIEV

Представител

KRUM GEORGIEV GEORGIEV

Член на Управителния съвет

VALENTIN LYUBOMIROV MIHOV

Член на Надзорния съвет

MITKO EMILOV SIMEONOV

Член на Надзорния съвет

VASIL ATANASOV SHTONOV

Член на Надзорния съвет

STAMEN STAMENOV YANEV

Член на Надзорния съвет

VELINA BURSKA ILIEVA

Член на Надзорния съвет

Participation -  BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Activities -  BULGARIAN DEVELOPMENT BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)