CENTRAL COOPERATIVE BANK

Last update:

Contact - CENTRAL COOPERATIVE BANK

87 Tsarigradsko Shose blvd.
Slatina Distr.
1086 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9266667

Legal information - CENTRAL COOPERATIVE BANK

Nature Headquarters
Year established 1991
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 127,129,970 BGN
VAT no BG831447150
No employees 1000-4999 Employees
Kompass ID? BGC32394306

Presentation - CENTRAL COOPERATIVE BANK

"Централна кооперативна банка" АД, наричана за краткост в текста "банката", е публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.Банката извършва и следните дейности:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) ;11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ

Location -  CENTRAL COOPERATIVE BANK

General Information -  CENTRAL COOPERATIVE BANK

Banks

CENTRAL COOPERATIVE BANK

Executives - CENTRAL COOPERATIVE BANK

Buy the executives list from the same business

GEORGI KOSEV KOSTOV

Представител

SAVA MARINOV STOYNOV

Представител

GEORGI DIMITROV KONSTANTINOV

Представител

ALEKSANDAR DIMITROV KEREZOV

Член на Управителния съвет

BISER YORDANOV SLAVKOV

Член на Управителния съвет

TSVETAN TSANKOV BOTEV

Член на Управителния съвет

TIHOMIR ANGELOV ATANASOV

Прокурист

YONKA YORDANOVA CHENKOVA

Управител на клон

CENTRAL COOPERATIVE UNION

Член на Надзорния съвет

MARIN VELIKOV MITEV

Член на Надзорния съвет

IVO KAMENOV GEORGIEV

Член на Надзорния съвет

RAYNA DIMITROVA KUZMOVA

Член на Надзорния съвет

Participation -  CENTRAL COOPERATIVE BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  CENTRAL COOPERATIVE BANK

Activities -  CENTRAL COOPERATIVE BANK

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)