D COMMERCE BANK

Last update:

Contact - D COMMERCE BANK

8 Gen. Totleben blvd.
Krasno Selo Distr.
1606 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4641100

Legal information - D COMMERCE BANK

Nature Headquarters
Year established 1999
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 90,064,000 BGN
VAT no BG121884560
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32390951

Presentation - D COMMERCE BANK

Публично привличане на влогове или други възстановими средства, предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката ще извършва и изброените по-долу дейности:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото дейността не е обхваната от т. 1 по-горе;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна и попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8 по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8 по-долу;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове;14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;15. други подобни дейности, определени с актовете на Българска народна банка

Location -  D COMMERCE BANK

General Information -  D COMMERCE BANK

Banks

D COMMERCE BANK

Executives - D COMMERCE BANK Buy the executives list from the same business

ANNA IVANOVA ASPARUHOVA

Представител

MARTIN EMILOV GANCHEV

Представител

ZAHARI ALIPIEV DIMITROV

Член на Управителния съвет

PLAMEN IVANOV DERMENDZHIEV

Член на Управителния съвет

VALENTINA DIMITROVA BORISOVA

Член на Управителния съвет

FUAT HYUSNIEV OSMANOV

Член на Надзорния съвет

VALERI BORISOV BORISOV

Член на Надзорния съвет

BAHATIN GYURBYUZ

Член на Надзорния съвет

Participation -  D COMMERCE BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  D COMMERCE BANK

Activities -  D COMMERCE BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)