ENPRO CONSULT

Last update:

Contact - ENPRO CONSULT

107 blvd. CHERNI VRAH
Distr. LOZENETS
1407 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8167410

Legal information - ENPRO CONSULT

Nature Headquarters
Year established 1998
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 8,000 BGN
VAT no BG121657107
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32379849

Presentation - ENPRO CONSULT

ПРОУЧВАТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ /ЕО/, ТЕХНОЛОГИЧНИ, КОНСТРУКТОРСКИ И ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ В ЕНЕРГЕТИКАТА;, ОЦЕНКА И АНАЛИЗИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АЕЦ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО И; ТЕРМОХИДРАВЛИЧНИ, НЕОТРОННО-ФИЗИЧНИ, ЯКОСТНИ АНАЛИЗИ; ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АЕЦ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА; БЕЗОПАСНО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РАЗРУШИТЕЛЕН И БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПАСПОРТИ НА ТРЪБОПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 1-4 КАТЕГОРИЯ В ТЕЦ И-КЛАС 1,2,3 В АЕЦ; ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ ИПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНА АВТОМАТИКА; ПРОГНОЗНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ГОРИВНОЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС И РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА; ПРОУЧВАТЕЛНИ РАЗРАБОТКИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И БИТОВА ГАЗИФИКАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА - ТОПЛОФИКАЦИОННИ ОБЕКТИ, МАГИСТРАЛИ, МРЕЖИ, АБОНАТИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ; ИЗГОТВЯНЕ И АНАЛИЗИ ЗА ЦЕНИ И ТАРИФИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ; УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГЕНЕРИРАЩИ МОЩНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИ ОБЕКТИ С ПАРОГАЗОВИ ИЛИ ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ; ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОЕКТИ И РЕГИОНИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА И СУПЕРВАЙЗОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА ЕО - ПОДСТАНЦИИ, ТРАФОПОТОВЕ, ЕЛ. УРЕДБИ, РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА ИАВТОМАТИКА; ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕО; РАЗРАБОТВАНЕ И/ИЛИ АДАПТАЦИЯ НА МОДЕЛИ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ; ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТТА ИМ; ПОДГОТОВКА НА МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕСОНАЛА В ЕО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДИ ФИРМИ; ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕКЛАМА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТ

Location -  ENPRO CONSULT

Executives - ENPRO CONSULT Download the executives list from the same business

VALENTIN MARINOV VASILEV

Управител

MILAN GEORGIEV MILANOV

Управител

Participation -  ENPRO CONSULT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ENPRO CONSULT

Activities -  ENPRO CONSULT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

You might also like: