EXPAT ASSET MANAGEMENT

Last update:

Contact - EXPAT ASSET MANAGEMENT

96А G.S. Rakovski str.
Sredets Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9807472

Legal information - EXPAT ASSET MANAGEMENT

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Trusts, funds and similar financial entities (6430)
Corporate capital 640,000 BGN
VAT no BG175431340
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32409035

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - EXPAT ASSET MANAGEMENT

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:1. управление на инвестициите;2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;3. маркетингови услуги.Управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги:1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове;2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране

Other Companies recomended by Kompass:

General Information -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

Banks

FIRST INVESTMENT BANK

Location -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

Executives -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

NIKOLA SIMEONOV YANKOV

Представител

Key figures -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

Participation -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

Activities -  EXPAT ASSET MANAGEMENT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Trusts, funds and similar financial entities (6430)

ISIC 4 (WORLD) : Trusts, funds and similar financial entities (6430)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.