GCR AD

Last update:

Contact - GCR AD

10 Vihren str.
Vitosha Distr.
1618 Sofia

Bulgaria

Legal information - GCR AD

Nature Headquarters
Year established 1995
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 250,000 BGN
VAT no BG206247340
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32371513

Presentation - GCR AD

Инженерни дейности технически консултации
Научно-изследователска, проучвателна, проектантска, инженерингова и консултантска дейност в областта на енергетиката; Технико-икономически оценки и анализи на енергийни обекти; Детерминистични и вероятностни анализи и оценки на безопасност на всички видове енергийни обекти; Оценки и анализ на радиологичните последствия, включително радиационна защита; Рехабилитация, проектиране, доставка, изграждане, пусково-наладъчни работи, пускане в експлоатация, експлоатация, техническа поддръжка и извеждане от експлоатация на енергийни обекти; Проектиране, доставка, изграждане, пусково-наладъчни работи, пускане в експлоатация и техническа поддръжка на електроразпределителни мрежи високо, средно и ниско напрежение; Проектиране, доставка, изграждане, пусково-наладъчни работи, пускане в експлоатация и поддръжка в ЯЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ, когенерация и други; Транспортно, промишлено, гражданско и хидротехническо строителство; Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, модернизация и поддръжка на хидроенергийни обекти; Изготвяне на експертизи и консултантски услуги в областта на енергетиката; Обучение и трансфер на ноу-хау в областта на енергетиката; Разработване и изпълнение на проекти свързани с управление на околната среда и отпадъците, оценка на въздействието върху околната среда; Разработване и внедряване на специфични програмни продукти и информационни системи; Разработка на автоматизирани системи за управление на производството; Разработка и поддръжка на симулатори за ядрени и топлоелектрически централи; Вътрешно и външнотърговска дейност; Извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност); Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор (след получаване на лиценз); Извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и сертифициране на сгради (след получаване на лиценз); Производство и търговия с енергия произведена от възобновяеми и други източници (след получаване на лиценз); както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона
УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ, СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНЖЕНЕРИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Location -  GCR AD

General Information -  GCR AD

Banks

EUROBANK BULGARIA

Executives - GCR AD Download the executives list from the same business

BOGOMIL LYUBOMIROV MANCHEV

Представител

PETAR BOGOMILOV MANCHEV

Представител

KALIOPA STEFANOVA MANCHEVA

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  GCR AD

Activities -  GCR AD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

You might also like: