PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Last update:

Contact - PROCREDIT BANK (BULGARIA)

26 Todor Aleksandrov blvd.
Vazrazhdane Distr.
1303 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8135110

Legal information - PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Nature Headquarters
Year established 2001
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 232,663,466 BGN
VAT no BG130598160
No employees 250-499 Employees
Kompass ID? BGC32532390

Presentation - PROCREDIT BANK (BULGARIA)

1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;2. Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г.-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 2;4. Приемане на ценности на депозит;5. Финансов лизинг;6. Гаранционни сделки;7. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;8. Парично брокерство;9. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;10. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);11. Придобиване и управление на дялови участия;12. Отдаване под наем на сейфове;13. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;14. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка

Location -  PROCREDIT BANK (BULGARIA)

General Information -  PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Banks

PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Executives - PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Buy the executives list from the same business

RUMYANA VELICHKOVA TODOROVA

Представител

RENI IVANOVA PEYCHEVA

Представител

IVAN DACHEV DACHEV

Представител

KAMELIA VLADIMIROVA MINEVA

Представител

PETAR SLAVCHEV SLAVOV

Член на Надзорния съвет

DZHAN MARKO FELICHE

Член на Надзорния съвет

PATRIK SILVAN TSAYTINGER

Член на Надзорния съвет

HUBERTOS PETRUS MARIA KNAPEN

Член на Надзорния съвет

HUBERT SHPEHTENHAUZER

Член на Надзорния съвет

Participation -  PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Activities -  PROCREDIT BANK (BULGARIA)

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)