T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Last update:

Contact - T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

87 Tsar Samuil
Vazrazhdane Distr.
1301 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9802113

Legal information - T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Nature Headquarters
Year established 1997
Legal form KCHT - Branch of foreign merchant
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
VAT no BG121704731
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32384975

Presentation - T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 01.11.2009 - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ - С ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ, КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;6. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА И ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2,АЛ.2,Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;7. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;8. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА И СДЕЛКИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;9. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;10. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;11. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;12. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;13. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Location -  T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Executives - T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH Buy the executives list from the same business

ALI SELMAN RIZA

Представител

ISA AYDOGAN

Представител

Participation -  T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Activities -  T.C. ZIRAAT BANKASI - SOFIA BRANCH

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)